Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Rada ds. Konkurencyjności odnawia porozumienie między UE a USA w sprawie szkolnictwa wyższego

W dniu 29 maja Rada ds. Konkurencyjności wydała zgodę na podpisanie porozumienia o współpracy między UE a USA w sprawie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Porozumienie, zastępujące program współpracy między obydwoma regionami z 2000 r., ma na celu ...

W dniu 29 maja Rada ds. Konkurencyjności wydała zgodę na podpisanie porozumienia o współpracy między UE a USA w sprawie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Porozumienie, zastępujące program współpracy między obydwoma regionami z 2000 r., ma na celu wspieranie wzajemnego zrozumienia, jak również poprawę jakości rozwoju kadr zarówno w UE, jak i USA, w tym uzyskanie umiejętności niezbędnych do stawienia czoła wyzwaniom stwarzanym przez globalną gospodarkę opartą na wiedzy. Umowa daje konsorcjom szkolnictwa wyższego po obydwu stronach Atlantyku możliwość wprowadzenia wspólnie uznawanych podwójnych bądź pojedynczych tytułów naukowych na poziomie licencjatu - "Transatlantic Degree". Konsorcja europejskie i amerykańskie otrzymają pomoc finansową na utworzenie i obsługę "Transatlantic Degree" oraz transatlantyckie granty (stypendia) na wspieranie mobilności studentów i uczonych. Studenci uczestniczący w programie będą mogli uzyskać dwa oddzielne tytuły naukowe (bądź jeden wspólny tytuł) w czasie krótszym i taniej, niż wymagałoby tego zdobycie każdego z tytułów osobno. Instytucje biorące udział w programie porównają, ocenią i dostosują własne kierunki studiów oraz zgromadzą najlepsze zasoby z wykorzystaniem swoich relatywnie mocnych stron w celu stworzenia szerszej i lepszej jakościowo oferty dla studentów. Prawodawstwo zapewni jak najbardziej prawidłową równowagę w reprezentacji szkół wyższych z jak największej liczby państw członkowskich UE. Porozumienie będzie obowiązywać przez osiem lat i może zostać przedłużone bądź zmienione za obopólną pisemną zgodą. Inne wiadomości podają, że Rada ds. Konkurencyjności osiągnęła porozumienie w sprawie projektu prawodawstwa dotyczącego otwarcia rynku wewnętrznego usług. Proponowaną dyrektywę, która zostanie powtórnie przekazana Parlamentowi Europejskiemu do drugiego czytania, postrzega się jako jeden z kluczowych elementów strategii UE w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Kraje

Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły