Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Dostawcy branży motoryzacyjnej wskazują cztery obszary priorytetowe w badaniach naukowych

Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej (European Association of Automotive Suppliers - CLEPA) opublikowało strategiczny program badań, w którym zawarto stanowisko podmiotów w branży dotyczące priorytetów badawczych, mając na względzie utrzymanie zrównoważon...

Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej (European Association of Automotive Suppliers - CLEPA) opublikowało strategiczny program badań, w którym zawarto stanowisko podmiotów w branży dotyczące priorytetów badawczych, mając na względzie utrzymanie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego. CLEPA wytycza cztery obszary zainteresowań, które według tej organizacji należy wspierać w siódmym programie ramowym (7. PR): - mobilność; - energia, środowisko, układ napędowy; - bezpieczeństwo i ochrona, wygoda a bezpieczeństwo; - materiały, konstrukcja, proces technologiczny i produkcja. W sferze mobilności CLEPA dostrzega trzy zagadnienia wymagające szczególnej uwagi: technologie poprawiające płynność ruchu kołowego, nowe pojazdy i koncepcje, które można dostosować do konkretnych grup oraz propagowanie doskonałego modelu systemowego. W celu ograniczenia wpływu sektora motoryzacyjnego na środowisko, CLEPA proponuje doskonalenie sterowania układem napędowym i rozwijanie technologii jednostek silnikowych, przekładni i układów przenoszenia napędu. Stanowisko CLEPA jest jasne, jeżeli chodzi o paliwa i technologie paliwowe, które należałoby rozwijać. - W najbliższej perspektywie wodór i ogniwa paliwowe są sprawą mniej priorytetową niż technologie biopaliw, gdyż w przypadku wodoru po wielu latach badań nadal występują poważne problemy na etapie wytwarzania energii pierwotnej. Jednakże technologia paliwa wodorowego i ogniw paliwowych pozostaje obiecującą alternatywą na okres po 2020 r. i z tego względu CLEPA wspiera dalsze działania z zakresu BRT [badań naukowych i rozwoju technologicznego] w tej dziedzinie. CLEPA twierdzi, że podobne wyzwania jak w przypadku wodoru stoją przed pojazdami o napędzie elektrycznym - zarówno i tu konieczne byłyby znaczne zmiany infrastruktury. Natomiast priorytetem powinny stać się biopaliwa drugiej generacji. - Uwzględniając intensywność, wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucję energii, paliwo płynne jest obecnie najlepszą opcją na kilka najbliższych dziesięcioleci - twierdzi stowarzyszenie. Badania mające na celu doskonalenie sterowania układem napędowym mogą również dostarczyć trwałych rozwiązań. CLEPA stoi na stanowisku, że możliwe jest zmniejszenie zużycia paliwa w silnikach spalinowych o 10-20%. Aby to osiągnąć, konieczne byłyby lepsze systemy sterowania układem przenoszenia napędu, nowe lekkie i bardziej odporne na zużycie materiały, udoskonalone technologie filtrowania, przystępne technologie hybrydowe oraz silniki o niskim tarciu wewnętrznym i obniżonej zapalności. CLEPA stwierdza wprost, że doskonalsza technologia motoryzacyjna nie daje gwarancji bezpieczeństwa i ochrony, natomiast wymaga zintegrowanego podejścia angażującego wszystkich interesariuszy. - Bezpieczeństwo jest uwarunkowane prawidłowym przeszkoleniem i odpowiedzialością użytkowników dróg, rozwojem infrastruktury drogowej i nakładami na tę infrastrukturę oraz tworzeniem ogólnoeuropejskiego prawodawstwa koncentrującego się na ratowaniu życia, aczkolwiek zasadnicze znaczenie mają także badania i rozwój - czytamy w programie badań. W pozycji "materiały, konstrukcja, proces technologiczny i produkcja" CLEPA apeluje o skoncentrowanie badań na zmniejszeniu masy pojazdów, materiałach służących bezpieczeństwu, pewności i trwałości finansowej oraz na bardziej efektywnych pod względem kosztów technologiach produkcji. Na inauguracji strategicznego programu badań, oprócz szerokiego grona interesariuszy z sektora dostawców branży motoryzacyjnej obecni byli dyrektorzy z trzech Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej: DG ds. Badań Naukowych, DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów oraz DG ds. Energii i Transportu. W imieniu DG ds Społeczeństwa Informacyjnego Rosalie Zobel zapewniła interesariuszy, że program roboczy związany z programem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w 7. PR powstał w rezultacie szerokich konsultacji z ekspertami oraz przy obszernym wkładzie ich pracy. - W kwestii "inteligentnego samochodu" i usług związanych z mobilnością zamierzamy skupić się na nowej generacji zaawansowanych systemów ułatwień dla kierowcy, by zapewnić większe bezpieczeństwo "inteligentnego samochodu", jak również na uczynieniu usług przewozu ludzi i towarów oraz bardziej bezpiecznymi, sprawnymi, wygodnymi i przyjaznymi dla środowiska - powiedziała dr Zobel. W ramach "TIK na rzecz systemów współpracy", Zobel obiecała skoncentrowanie się na komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura, co ma na celu poszukiwanie nowych funkcjonalności i rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem pojazdów w czasie rzeczywistym oraz zwiększenie wsparcia dla aktywnych systemów bezpieczeństwa. Przemawiając w imieniu DG ds. Badań Naukowych, dyrektor ds Transportu András Siegler zauważył, ze strategiczny plan badań CLEPA jest zgodny zarówno z celami szczegółowego programu dotyczącego transportu powierzchniowego w 7. PR, jak i z przedstawionym przez ERTRAC strategicznym programem badań nad europejską platformą technologiczną w dziedzinie transportu drogowego. Z zadowoleniem przyjął zbieżność poglądów w tej materii i stwierdził, że dowodzi to również wywołania efektu dźwigni przez europejskie platformy technologiczne.

Powiązane artykuły