Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zagrożona przyroda w Europie

22 maja, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, dyrektor zarządzająca Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Jacqueline McGlade stwierdziła, że "zmiany klimatyczne już wywierają wpływ na bioróżnorodność w Europie". - Możemy obecnie zaobserwować nie...

22 maja, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, dyrektor zarządzająca Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Jacqueline McGlade stwierdziła, że "zmiany klimatyczne już wywierają wpływ na bioróżnorodność w Europie". - Możemy obecnie zaobserwować niepokojące zmiany w okresach wegetacji roślin - powiedziała profesor McGlade. - Wiele gatunków przemieszcza się i rozprzestrzenia na północ z powodu wzrostu temperatur. Do obszarów najbardziej zagrożonych zmianami klimatycznymi należą regiony górskie, wybrzeża, obszar Arktyki oraz okolice Morza Śródziemnego. Tego samego dnia Komisja Europejska opublikowała wyniki badań wykazujące, że jeden na sześć europejskich ssaków jest zagrożony wyginięciem. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się ssaki morskie, z których 22 procent określa się jako zagrożone wyginięciem. W przypadku ptaków liczba ta wynosi 13 procent. Według raportu główne niebezpieczeństwa dla ssaków europejskich stanowią utrata siedlisk, zanieczyszczenie oraz wyjałowienie ziemi. Ssaki morskie najczęściej padają ofiarami zanieczyszczenia wody oraz wypadków śmiertelnych na skutek przyłowu lub zderzenia z łodziami. - Raport podkreśla doniosłość wyzwania, przed którym stoją rządy europejskie, jeśli chcą podtrzymać obietnicę powstrzymania spadku różnorodności biologicznej do roku 2010 - powiedział Komisarz UE ds. Środowiska, Stavros Dimas. - Oczywiste jest, że jeśli mamy chronić gatunki europejskie, to pełne wdrożenie dyrektywy siedliskowej, która obejmuje prawie wszystkie zagrożone obecnie ssaki, staje się sprawą najwyższej rangi. EEA ostrzega jednak, że wskutek zmian klimatycznych niektóre obszary chronione przestaną być odpowiednie dla gatunków, dla ochrony których zostały stworzone. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) również ostrzega, że zmiany klimatyczne będą wymagać od państw bardziej dynamicznego podejścia do zachowania różnorodności biologicznej. Do ochrony bioróżnorodności w Europie potrzebne są dane naukowe na temat stanu gatunków żyjących w Europie. W związku z tym w ramach kilku projektów finansowanych ze środków UE bada się różnorodność biologiczną w Europie oraz oddziałujące na nią czynniki, takie jak np. zmiany klimatyczne. Jednym z nich jest projekt ALARM (Ocena zagrożeń na wielką skalę dla bioróżnorodności za pomocą sprawdzonych metod), który zajmuje się oceną zagrożeń dla bioróżnorodności, mając na celu minimalizowanie zarówno bezpośredniego jak i pośredniego wpływu działalności człowieka. Oprócz zagadnień substancji chemicznych w środowisku i inwazji biologicznych głównym przedmiotem zainteresowania tego projektu są zmiany klimatyczne. Natomiast projekt ALTER-Net jest siecią doskonałości stworzoną w celu wspierania integracji europejskich badań nad bioróżnorodnością w ekosystemach lądowych i słodkowodnych. Przyczynia się w ten sposób do osiągnięcia ważnego celu, jakim jest powstrzymanie spadku bioróżnorodności do 2010 r. Tymczasem projekt BRANCH (główne obszary - bioróżnorodność, planowanie przestrzenne, zmiany klimatyczne) skupia się na kwestii, w jaki sposób zmiany w planowaniu przestrzennym oraz systemach użytkowania gruntów mogą pomóc dzikiej przyrodzie przystosować się do zmian klimatycznych.