Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

System Galileo powinien być finansowany z budżetu UE, twierdzi Komisja

Komisja Europejska zaleciła, aby Wspólnota Europejska wzięła całą odpowiedzialność za finansowanie uruchomienia Galileo, europejskiego systemu nawigacji satelitarnej, ostrzegając przy tym przed konsekwencjami przekładania jego realizacji na późniejszy termin. Galileo jest ws...

Komisja Europejska zaleciła, aby Wspólnota Europejska wzięła całą odpowiedzialność za finansowanie uruchomienia Galileo, europejskiego systemu nawigacji satelitarnej, ostrzegając przy tym przed konsekwencjami przekładania jego realizacji na późniejszy termin. Galileo jest wspólną inicjatywą Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i miał być finansowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Efektem będzie sieć 30 satelitów Galileo, które, nadając sygnały radiowe do odbiorników naziemnych, będą umożliwiały użytkownikom systemu dokładne określenie pozycji geograficznej. Niestety, firmy tworzące konsorcjum projektowe nie były w stanie uzgodnić między sobą sposobu podziału ryzyka finansowego związanego z realizacją przedsięwzięcia, dlatego zrezygnowano z tego sposobu finansowania fazy uruchomienia. Od początku lata Komisja rozważa alternatywne scenariusze finansowania, które prezentuje w komunikacie "Progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes" (Postęp w programie Galileo - przeprofilowanie europejskich programów globalnego systemu nawigacji satelitarnej). Komisja, Parlament i Rada odrzuciły sporadyczne wezwania do anulowania projektu ze względu na związane z nim koszty. "Nie podejmując właściwych decyzji w sprawie europejskiego programu GNSS, Europa przesądziłaby o swojej zależności, w perspektywie średnio- i długoterminowej, od obcych sygnałów GNSS przy znikomej lub zerowej kontroli ich jakości, dostępności i ceny. Ponadto, będąca skutkiem takiej sytuacji utrata lokalnej europejskiej wiedzy fachowej w obszarze GNSS wystąpiłaby w połączeniu z poważną stratą szans makroekonomicznych dla europejskich firm z sektora produkcji i usług", czytamy w komunikacie Komisji. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Barrot poparł ten pogląd podczas prezentacji komunikatu. - Jestem w dalszym ciągu przekonany, że Europie potrzebny jest Galileo - powiedział. Komisja sugeruje, że kwota 3,4 miliarda euro, która potrzebna jest do uruchomienia Galileo, mogłaby pochodzić z funduszy wspólnotowych, ESA lub państw członkowskich Unii, przy czym sama popiera pierwszą z tych opcji. ESA już finansuje połowę fazy rozwoju Galileo. Teoretycznie model ten można rozszerzyć na fazę uruchomienia, jednak Komisja dostrzega w takim scenariuszu trzy problemy: - nie wszystkie państwa członkowskie Unii są członkami ESA i odwrotnie, co wiąże się z kwestią praw własności materialnej i niematerialnej w związku z Galileo; - finansowanie przez ESA kolidowałoby ze wspólnotowym charakterem tego programu, ponieważ władza budżetowa nie ma żadnej kontroli nad częścią finansowaną bezpośrednio przez państwa członkowskie ESA; - współfinansowanie ma wpływ na publiczne zarządzanie programem. Finansowanie mogłoby też mieć formę bezpośrednich wkładów finansowych państw członkowskich UE. Wkłady takie nie mogłyby jednak być przyjmowane jako pożyczki, ponieważ Wspólnocie Europejskiej nie zezwala się na zaciąganie pożyczek. "Nie ma precedensu, który można by w łatwy sposób zastosować w tej sytuacji, dlatego należy bardzo dokładnie przestudiować możliwość ustanowienia takich wkładów", twierdzi Komisja. W dalszej części dokumentu wyraża się pogląd, że "z przyczyn prawnych, instytucjonalnych i programowych Komisja uważa, iż tylko Unia Europejska, jako właściciel tego systemu, powinna zapewniać dodatkowe środki finansowe". Jeśli te dodatkowe środki miałyby jednak pochodzić z budżetu Wspólnoty, należałoby w pierwszej kolejności dokonać zmiany wieloletnich ram finansowych. Dlatego też komunikatowi w sprawie Galileo towarzyszy propozycja dotycząca sposobu, w jaki powinno się to zrobić. Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie dyscypliny budżetowej zostało tak skonstruowane, aby była możliwość poszukiwania dodatkowych pieniędzy w przypadku wystąpienia "nieprzewidzianych okoliczności". Niepowodzenie negocjacji w sprawie umowy koncesyjnej w obrębie prywatnego konsorcjum jest taką właśnie nieprzewidzianą okolicznością. Obydwie propozycje - finansowanie Galileo oraz renegocjacje wieloletnich ram finansowych - zostaną teraz przekazane do Parlamentu Europejskiego i ministrów, którzy powinni podjąć decyzję przed końcem 2007 r.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

27 Listopada 2007

Kształtowanie polityki i wytyczne

26 Października 2007

Kształtowanie polityki i wytyczne

22 Czerwca 2007

Kształtowanie polityki i wytyczne

18 Maja 2007