Skip to main content

EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events

Article Category

Article available in the folowing languages:

Platforma wspomagająca podejmowanie decyzji wraz z innowacyjnymi narzędziami wczesnego ostrzegania pozwala lepiej zarządzać nadzwyczajnymi sytuacjami pogodowymi

Poczyniono znaczne postępy w rozumieniu, monitorowaniu i przewidywaniu kataklizmów związanych ze zjawiskami pogodowymi. Nadal jednak istnieje wiele możliwości ulepszenia dostępnych narzędzi, procesów i najlepszych praktyk, tak aby jeszcze skuteczniej radzić sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi.

Transport i mobilność
Społeczeństwo
Bezpieczeństwo

W ogólnym założeniu finansowany przez UE projekt ANYWHERE ma na celu „wzmocnienie potencjału narażonych służb interwencyjnych i obywateli w celu zwiększenia ich zdolności przewidywania i reagowania w przypadku ekstremalnych i poważnych w skutkach zdarzeń pogodowych i klimatycznych”, mówi koordynator projektu prof. Daniel Sempere-Torres. W tym celu zespół projektu ANYWHERE opracował rozwiązania, które wspierają nową koncepcję zarządzania sytuacjami wyjątkowymi, która jest w stanie zwiększyć zdolność reagowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i pomoc humanitarną w przypadku klęsk żywiołowych w całej Europie i na świecie.

Zoptymalizowane zarządzanie kryzysowe w obliczu zagrożeń uwarunkowanych pogodą

Zespół projektu ANYWHERE opracował ogólnoeuropejską platformę – A4EU – wspomagającą podejmowanie decyzji dotyczących zagrożeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Pozwala ona na identyfikowanie z wyprzedzeniem sytuacji krytycznych, które mogłyby powodować ofiary w ludziach i straty ekonomiczne. „Taki system wczesnego ostrzegania powinien uzupełniać środki ochrony, a w przypadku klęsk – usprawnić koordynację działań ratowniczych”, zauważa prof. Sempere-Torres. Platforma A4EU służy jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji dla organów prowadzących działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zapewniające najnowocześniejsze systemy wczesnego ostrzegania. Jej celem jest pomoc narażonej ludności w minimalizowaniu negatywnych skutków. Zapewnia ona narzędzia wczesnego ostrzegania przed wieloma zagrożeniami, a ponadto jest konfigurowalna lokalnie, co pozwala na dostosowanie jej usług w zakresie wspomagania decyzji do potrzeb i wymogów władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także publicznych i prywatnych operatorów obiektów infrastruktury krytycznej. Platforma automatycznie z wyprzedzeniem identyfikuje najbardziej zagrożone punkty, w tym określa ich charakterystykę i lokalizację, umożliwiając specjalistom w dziedzinie reagowania kryzysowego zajęcie się skutkami o charakterze lokalnym. Partnerzy projektu wdrożyli, przetestowali i zademonstrowali siedem prototypów A4EU w centrach dowodzenia w zakresie ochrony ludności w sześciu europejskich krajach. Te platformy działań operacyjnych, obejmujące różne scenariusze klimatyczne, wspierają procesy decyzyjne, zapewniając skuteczniejsze działania w obliczu sytuacji kryzysowych wywołanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi. „Wyniki rocznego testu, w ramach którego prototypy działały w warunkach rzeczywistych w obiektach pilotażowych, potwierdzają, że opracowane narzędzia mogą działać w dowolnym miejscu w Europie i łatwo je dostosować do nowych lokalizacji lub środowisk”, tłumaczy prof. Sempere-Torres.

Pomoc narażonym populacjom w zapobieganiu klęskom

Ponadto zespół opracował i wdrożył cztery narzędzia ochrony indywidualnej, przeznaczone do zastosowania w określonych sytuacjach, z których mogą korzystać zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa, aby skutecznie przewidywać i reagować na zagrożenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi. A4Campsite zwiększa poziom ochrony indywidualnej na kempingach położonych w Katalonii na obszarach podatnych na zalanie, A4Snow przewiduje zagrożenia drogowe podczas silnych opadów śniegu w Katalonii, A4Schools zwiększa samoświadomość uczniów, zapewniając im większe bezpieczeństwo w szkołach w Genui podczas ewentualnych powodzi, natomiast A4Grid ogranicza skutki burz w sieciach przesyłu energii elektrycznej w Finlandii. Ostatnie miesiące przed zakończeniem projektu ANYWHERE, planowanym na grudzień 2019 roku, będą bardzo pracowite. Na końcowych warsztatach w Brukseli odbędzie się praktyczna prezentacja narzędzi i usług, podkreślająca ich innowacyjność i potencjał rynkowy. Dodatkowo odbędą się także pokazy działania prototypów w czasie rzeczywistym i szereg inicjatyw uzupełniających, w ramach których potencjalni użytkownicy końcowi będą mogli poprosić o zaprojektowanie usługi A4You według ich własnych potrzeb lub zintegrowanie wybranych narzędzi do prognozowania skutków z ich własnymi systemami. W międzyczasie wdrożono nowy pakiet usług dla gmin w Portugalii i Hiszpanii, a platforma A4Cities wkrótce zostanie uruchomiona. „Projekt ANYWHERE zmieni reaktywne metody zarządzania sytuacjami wyjątkowymi i reagowania na metody proaktywne”, dodaje na koniec prof. Sempere-Torres. „Przewidujemy, że podmioty na każdym etapie łańcucha reagowania będą szybciej podejmowały działania w obliczu ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz lepiej poradzą sobie ze środowiskowymi i gospodarczymi konsekwencjami tych zdarzeń”.

Słowa kluczowe

ANYWHERE, pogoda, reagowanie, wczesne ostrzeganie, zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi, A4EU, system wczesnego ostrzegania przed wieloma zagrożeniami, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, bezpieczeństwo publiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania