European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Drogi do zrównoważonego rozwoju: lepsza relacja pomiędzy planetą a ludźmi, którzy ją zamieszkują

Innowacyjne badania pionierskie wspierane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych wyznaczają drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości. Niniejsza broszura CORDIS Results Pack prezentuje osiem nowoczesnych projektów w czołówce tego procesu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Zrównoważony rozwój to zdolność zaspokajania obecnych potrzeb bez wywierania negatywnego wpływu na przyszłe potrzeby. Koncepcja ta zawiera wyraźny element środowiskowy. Przykładowo w ciągu najbliższych 10 lat konieczne będzie dołożenie znacznych starań w celu osiągnięcia założonego celu: stabilizacji globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5 °C, co określono w porozumieniu paryskim. Co więcej, większość definicji zrównoważonego rozwoju obejmuje również wymiar społeczny i ekonomiczny. Sprawozdanie ONZ z 2018 roku dotyczące celów zrównoważonego rozwoju pokazuje, że nie spełniamy założonych celów dla szerokiej gamy wyzwań społecznych. Według sprawozdania gwałtowny konflikt i przymusowe wysiedlenie są obecnie jednymi z głównych czynników decydujących o braku bezpieczeństwa żywnościowego w 18 krajach rozwijających się. Jak zlikwidować przepaść pomiędzy celami a rzeczywistością? Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) promuje najwyższej jakości badania naukowe w Europie poprzez konkurencyjne finansowanie. W ten sposób ERBN wspiera jedne z najbystrzejszych umysłów w Europie i na świecie, których celem jest pogłębienie naszego zrozumienia wyzwań, jakim stawiamy czoła, a także znalezienie innowacyjnych rozwiązań.

Opinia publiczna i ustawodawcy działają ręka w rękę

Masowe protesty i ruchy klimatyczne, które można było niedawno zaobserwować we wszystkich częściach świata, pokazują, że zrównoważony rozwój jest bardzo istotną kwestią. Dostrzegają to również ustawodawcy. W ostatnich 40 latach w Europie wdrożono najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe na całym świecie, a także ambitne polityki klimatyczne. Opowiedziano się również za stosowaniem porozumienia paryskiego. Wiele wyzwań dla zrównoważonego rozwoju jest w dużym stopniu złożonych i niepewnych. Dlatego też kluczowe jest pozyskiwanie solidnej wiedzy mogącej prowadzić do opracowywania zrównoważonych rozwiązań i tworzenia polityki opartej na badaniach. Z tego względu Komisja Europejska otwiera ukierunkowaną na przyszłość debatę na temat zrównoważonego rozwoju w ramach szerszych refleksji zawartych w Białej księdze na temat przyszłości Europy z marca 2017 r. Podczas gdy trwa debata na temat tego, jak mogłaby wyglądać zrównoważona przyszłość, prace wspierane przez ERBN w ramach programu „Horyzont 2020” pomagają nam lepiej zrozumieć złożoną równowagę pomiędzy potrzebami rosnącej populacji a planetą, na której ta populacja żyje.

Krótka informacja na temat tego, czego można oczekiwać na kolejnych stronach

Niniejsza broszura Results Pack prezentuje prace przeprowadzone w ośmiu projektach wspieranych w ramach promowania przez ERBN badań pionierskich. Poruszane kwestie obejmują nowe podejścia do filtrowania wody pitnej, dokładniejszą analizę skutków mieszkania w biedniejszych dzielnicach oraz innowacyjne podejścia do produkcji żywności. Zmiana klimatu to rzeczywistość zagrażająca naszemu życiu. Kluczowymi sposobami jej ograniczenia są działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2. W szczególności w ramach projektu CO2Recycling opracowano nowatorskie techniki transformacji katalitycznych, w których w toku jednoetapowej reakcji CO2 jest wykorzystywany, by zsyntetyzować aminy, estry i amidy kluczowe dla produkcji przemysłowej w sektorze chemicznym. Ten oryginalny projekt nie tylko zapewnia wartość dodaną odpadowemu CO2, ale też stanowi wyczekiwaną alternatywę dla wytwarzania tych podstawowych substancji chemicznych, który to proces do tej pory opierał się na przekształcaniu paliw kopalnych, w wyniku czego powstawał CO2. Główną metodą recyklingu wody w celu uzyskania bezpiecznej wody pitnej jest filtracja membranowa. Proces ten (wymagający przerw na potrzeby czyszczenia) wiąże się z wysokimi ogólnymi kosztami operacyjnymi, przez co jest zbyt drogi dla krajów rozwijających się, w których technologia taka jest najbardziej potrzebna. W projekcie ANEMONE wykorzystano kształt skrzydeł cykad, aby wytworzyć materiał, który będzie ograniczać biofouling oraz rozwój bakterii. Zrównoważoność odnosi się nie tylko do zrównoważonej relacji z przyrodą, ale i ze sobą nawzajem. Jakie są skutki życia w ubogich dzielnicach? Projekt DEPRIVEDHOODS zwiększył świadomość na temat rosnącego stopnia segregacji społeczno-ekonomicznej i jej wpływów na jednostki. W ramach projektu BENELEX zbadano, w jaki sposób korzyści wynikające z odkryć komercyjnych można podzielić pomiędzy krajami, z których pochodzą naukowcy oraz obszarami, z których pochodzą pozyskiwane zasoby genetyczne. Z kolei w projekcie LiveSEN zajęto się dobrze znanym problemem: w jaki sposób ograniczyć wpływ rolnictwa na środowisko? Opracowując elektrochemiczne bioczujniki, aby zrozumieć wymagania roślin bezpośrednio na polu. Ostatni z omawianych projektów, ASTAOMEGA, zajął się problemami związanymi z równoczesnym wytwarzaniem kwasów omega-3 oraz przeciwutleniaczy, oferując możliwość zwiększenia produkcji i zadbania o zrównoważony rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.