Skip to main content

FOSTERING INDUSTRIAL SYMBIOSIS FOR A SUSTAINABLE RESOURCE INTENSIVE INDUSTRY ACROSS THE EXTENDED CONSTRUCTION VALUE CHAIN

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorska platforma oparta na chmurze pomaga zminimalizować ilość odpadów i zwiększyć zrównoważony rozwój w przemyśle

Symbioza przemysłowa, podobnie jak jej naturalny odpowiednik, jest wzajemnie korzystną relacją, w której odpady lub nadwyżka jednego partnera jest wykorzystywana przez drugiego. Jest to podstawa zrównoważonej gospodarki, a narzędzia opracowane w ramach projektu FISSAC mogą wspierać jej popularyzację w całej Europie i poza jej granicami.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Energia

Gospodarka o obiegu zamkniętym, w ramach której zasoby i energia są poddawane recyklingowi lub odzyskowi, zastępująca dotychczasową gospodarkę liniową, opierającą się na wykorzystywaniu, wyrzucaniu oraz utylizacji, bazuje na koncepcji symbiozy przemysłowej. Ambitny projekt FISSAC finansowany przez UE ma na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym. Uczestnicy projektu pracowali nad narzędziem decyzyjnym służącym do oceny uwarunkowań cyklu życia materiałów i procesów oraz narzędziem sieciowym służącym do identyfikacji i ustanawiania partnerstw symbiotycznych. Jak twierdzą koordynatorzy projektu Blanca Juez i Daniel Hiniesto, „ogólnym celem projektu FISSAC było opracowanie i przedstawienie nowego paradygmatu zbudowanego na podstawie innowacyjnego modelu symbiozy przemysłowej, wykorzystującego podejście »zero odpadów« w gałęziach łańcucha wartości przemysłu budowlanego, które zużywają najwięcej zasobów”.

Waloryzacja odpadów w procesach o obiegu zamkniętym

Partnerzy skupieni wokół projektu FISSAC wyprodukowali innowacyjne ekologiczne materiały takie jak ekocement oraz beton, ceramiczne płytki ścienne, a także kompozyty gumowo-drewniano-polimerowe do budowy tarasów, okładzin i ogrodzeń, a wszystko to na skalę przemysłową. Na potrzeby tych produktów uczestnicy projektu wykorzystali różne rodzaje surowców wtórnych i technik opartych na koncepcjach projektów ekologicznych, obejmujących kwestie związane z cyklem życia produktu, począwszy od zamówienia, produkcji i użytkowania, a skończywszy na utylizacji. Wśród materiałów odzyskiwanych w ramach projektu FISSAC znalazły się odpady z kadzi przemysłowych i elektrycznych pieców łukowych (żużel), odpady szklane i ceramiczne, odpady aluminiowe, kruszywo marmurowe, zużyte opony, tworzywa sztuczne oraz drewno – zarówno nowe, jak i poddane recyklingowi. Do produkcji nowych, ekologicznych prefabrykowanych elementów betonowych, takich jak chodniki i barierki oddzielające pasy ruchu został wykorzystany ekocement. Z odpadów ceramicznych i żużlu piecowego wyprodukowano bloki ścienne z betonu komórkowego (AAC). Jak wyjaśniają Juez i Hiniesto „w pięciu różnych studiach przypadku uczestnicy projektu zaprezentowali realne przykłady zastosowania nowo opracowanych rozwiązań. Równolegle w różnych krajach odbyły się żywe laboratoria, skupiające się również na barierach nietechnicznych i akceptacji społecznej jako kluczowych czynnikach niezbędnych do wdrożenia procesów symbiotycznych”. Projekt FISSAC koncentruje się na zapewnieniu trwałości koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez uwzględnienie czynników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Przekazywanie informacji i zasobów w ręce decydentów

Aby zachęcić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w ramach projektu FISSAC stworzono przyjazną użytkownikowi platformę informatyczną. Ułatwia ona tworzenie klastrów firm (budowanie nowych relacji symbiotycznych w danym regionie) dzięki rynkowi opartemu na systemie informacji geograficznej (GIS). Platforma informatyczna wspomaga podejmowanie decyzji dzięki analizom cyklu życia przepływu materiałów w celu określenia potencjalnych możliwości budowania relacji opartych na symbiozie przemysłowej. Jak twierdzą Juez i Hiniesto „placówki mogą wyszukiwać informacje na temat możliwości symbiozy przemysłowej, przeprowadzać oceny wykonalności i oceniać wydajność sieci przy użyciu wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Mogą także wyszukiwać dostawców rozwiązań i kontaktować się z innymi przedsiębiorcami za pośrednictwem platformy”.

Wzmocnienie symbiozy przemysłowej między sektorami w całej Europie

Rezultaty projektu FISSAC nieustannie ewoluują. „W trakcie trwania projektu pojawiły się nowe spontaniczne synergie między partnerami i działania w ramach obiegów zamkniętych. Nowe sieci umożliwiły powstanie bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw i alternatywnych scenariuszy powielania modelu FISSAC. Mamy nadzieję, że wyniki i rezultaty projektu FISSAC pozwolą na dalszą popularyzację symbiozy przemysłowej i będą stanowiły przyczynek do regionalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju”, wyjaśniają Juez i Hiniesto. W ramach dalszej pracy, zespół projektu FISSAC rozpowszechnia informacje wśród grup docelowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Równolegle strona internetowa projektu FISSAC zapewnia bezpłatny dostęp do platformy informatycznej FISSAC w celu ułatwienia tworzenia sieci kontaktów i podejmowania decyzji.

Słowa kluczowe

FISSAC, przemysł, odpady, symbioza przemysłowa, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony, symbiotyczny, ceramika, beton, drewno, ekocement, sieć, recykling, cykl życia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania