Skip to main content

Disrupting Medical Instruments for Eye Care.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne urządzenie do zastrzyków na oczach z pogorszonym widzeniem

Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) jest główną przyczyną zaburzeń widzenia u osób starszych, które dotykają ponad 30 milionów osób na całym świecie. Aby ułatwić podawanie leków do oczu, europejscy naukowcy opracowali nowe urządzenie.

Zdrowie

W AMD komórki siatkówki w plamce, punkcie najostrzejszego widzenia, stopniowo obumierają, co utrudnia wykonywanie codziennych czynności, takich jak czytanie i prowadzenie samochodu. Niezależnie od tempa rozwoju schorzenia późniejsze etapy prowadzą do nieodwracalnej utraty wzroku, o ile przypadłość nie jest leczona. Od 2006 roku leczenie przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) radykalnie zmieniło wynik leczenia AMD poprzez zatrzymanie nieprawidłowego wzrostu naczyń krwionośnych w oczach pacjentów. Podawanie leków polega na podawaniu zastrzyków do ciała szklistego, które wymagają optymalizacji ze względu na dyskomfort pacjenta.

Urządzenie stabilizujące zastrzyki leków do ciała szklistego

Aby rozwiązać ten problem, w ramach finansowanego przez UE projektu Vitreoject opracowano innowacyjne urządzenie, dzięki któremu zabieg jest bardziej efektywny i komfortowy dla pacjenta. „Naszym celem było zwiększenie dostępu do opieki okulistycznej poprzez usprawnienie i optymalizację działań procesowych”, wyjaśnia koordynator projektu, Robert Kromer. „Wprowadzacz”, jak go nazywają, integruje wszystkie etapy okołooperacyjne w jednym narzędziu, upraszczając i usprawniając proces wstrzykiwania. Lekarz musi tylko podłączyć do urządzenia pożądany lek i wstrzyknąć go bez dalszego przygotowania. Istniejące na rynku rozwiązania koncentrują się głównie na stabilizacji i wspomaganiu pozycjonowania podczas wstrzykiwania. Te funkcje są istotne, ale potrzebne urządzenia są produktami dodatkowymi w stosunku do obecnego procesu. Wprowadzacz Vitreoject zapewnia stabilność zabiegu i wyróżnia się tym, że ułatwia lokalną sterylizację. Igłę oraz roztwór dezynfekujący łatwo wprowadza się do urządzenia Vitreoject, a elastyczny uchwyt ściska się w celu wytworzenia próżni, co daje pacjentowi poczucie stabilności, ważne w tak wrażliwym obszarze. Po miejscowej sterylizacji spojówki igła jest wprowadzana bez dodatkowych środków pomocniczych, takich jak tradycyjnie stosowana bariera na powieki. Osiąga się w ten sposób efektywne leczenie dzięki optymalnie dostosowanemu przebiegowi pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu pacjenta. Pierwotna koncepcja technologiczna została opracowana pod koniec 2017 roku, a patent zgłoszono w 2018 roku. Naukowcy projektu Vitreoject opracowali urządzenie na podstawie informacji zwrotnych stale uzyskiwanych od ekspertów klinicznych. Funkcjonalny prototyp roboczy został potwierdzony z bardzo dobrymi wynikami w warunkach doświadczalnych przy użyciu oczu pobranych od martwych świń.

Perspektywy komercjalizacji urządzenia

Podczas realizacji projektu Vitreoject partnerzy dokonali weryfikacji wykonalności urządzenia głównie pod względem wielkości rynku, możliwości rynkowych, aprobaty rynkowej i specyfikacji technicznych. Zidentyfikowali oni również obecnych i przyszłych konkurentów, którzy wytwarzają podobne produkty. Wykorzystując analizę typu bottom-up, opracowali strategię cenową dla urządzenia końcowego. Kromer podkreśla, że „znaczne wsparcie ze strony UE pozwoliło na rozwój naszej sieci, zwłaszcza jeśli chodzi o ekspertów w dziedzinie certyfikacji produktów medycznych, własności intelektualnej, produkcji, kontroli jakości i strategii komercjalizacji”. Współpraca z przemysłem umożliwiła określenie mocnych stron i ograniczeń produktu, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości możliwe będzie przejście od druku 3D do produkcji urządzeń. Obecnie na całym świecie wykonuje się ponad 90 milionów zastrzyków do oka nie tylko w przypadku AMD, ale także innych chorób zagrażających widzeniu, takich jak okluzja żył siatkówki czy cukrzycowy obrzęk plamki żółtej. Biorąc pod uwagę, że ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej sięga 30 % u osób powyżej 75 roku życia, istnieje znaczna nisza dla urządzeń do iniekcji wewnątrznaczyniowej. Kromer jest przekonany, że w przyszłości „wdrożenie urządzenia Vitreoject może przynieść w Europie oszczędności rzędu 250 mln EUR rocznie na kosztach opieki zdrowotnej poprzez skrócenie czasu przebywania w sali operacyjnej”.

Słowa kluczowe

Vitreoject, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) związane z wiekiem, iniekcje do ciała szklistego, sterylizacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania