Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Klastry logistyczne sposobem na zrównoważony i w pełni zintegrowany system transportu

W ramach współfinansowanej ze środków UE inicjatywy CLUSTERS 2.0 poczyniono ogromne kroki w kierunku budowy hiperpołączonej sieci węzłów i klastrów logistycznych. W czerwcu i lipcu odbędzie się seria webinarów, w których przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania zaprojektowane przez zespół skupiony wokół projektu, mające na celu ograniczenie zagęszczenia ruchu, hałasu, użytkowania terenu i zanieczyszczenia.

Gospodarka cyfrowa

Klastry logistyczne mają kluczowe znaczenie dla generowania rozwoju, zatrudnienia i konkurencyjności. Przy dobrym zagospodarowaniu i ugruntowaniu te geograficznie skoncentrowane przedsiębiorstwa i działalności związane z logistyką, na przykład przewoźnicy, magazyny i dostawcy usług logistycznych, mogłyby przekształcić się w kwitnące źródła innowacji. Mając na celu uwolnienie pełnego potencjału europejskich klastrów logistycznych, uczestnicy współfinansowanego ze środków UE projektu CLUSTERS 2.0 poczynili znaczące postępy w poprawie wydajności i koordynacji terminali oraz węzłów aktywnych w klastrze. Na stronie projektu CLUSTERS 2.0 poinformowano, że zespół zdecydował się poprowadzić serię webinarów zamiast pierwotnie planowanego wydarzenia zamykającego projekt. Webinary potrwają do 14 lipca i poruszać będą takie tematy jak technologie informatyczne, internet fizyczny, współpraca i zrównoważony rozwój. Głównym celem projektu CLUSTERS 2.0 jest zapewnienie zestawu narzędzi dla przyszłych działań logistycznych, w tym wielkoskalowych aplikacji informatycznych tworzących i ułatwiających koordynację w ramach klastrów logistycznych i pomiędzy nimi. Inicjatywa koncentruje się także na poziomej współpracy, modularyzacji i standaryzacji jednostek załadunkowych.

Rozwiązania

W ramach projektu CLUSTERS 2.0 podjęto kilka kroków w kierunku opracowania niedrogich, opłacalnych i wymagających zwiększonych nakładów inwestycyjnych rozwiązań w zakresie transportu i przeładunku towarów. Jak czytamy na stronie projektu, hiperpołączona otwarta sieć klastrów i węzłów logistycznych funkcjonuje „w ramach transeuropejskiej sieci transportowej”. Projekt CLUSTERS 2.0 położył podwaliny pod taką sieć, opracowując sposoby łączenia węzłów towarowych za pośrednictwem fizycznego internetu. Unijna polityka w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej dotyczy rozwoju ogólnoeuropejskiej sieci linii kolejowych, dróg, śródlądowych dróg wodnych, morskich szlaków żeglugowych, portów, lotnisk i terminali kolejowych. Zwiększenie ilości towarów przewożonych koleją ma zasadnicze znaczenie dla unijnej strategii zrównoważonego transportu. Do 2030 roku 30 % towarów przewożonych na odległość ponad 300 km ma być transportowana koleją. Do 2050 roku ma to być 50 %. Do węzłów transportowych związanych z projektem CLUSTERS 2.0 należy Saragossa (PLAZA), Duisburg (Duisport), Lille (Dourges), Bolonia-Triest (Interporto), Bruksela (BruCargo), Londyn (Heathrow), Pireus (PCT) i Trelleborg (Port). Projekt wykorzystuje żywe laboratoria do testowania, ulepszania i sprawdzania proponowanych rozwiązań oraz opracowywania niezbędnych modeli biznesowych. Rozwiązania te zostały już przetestowane i zaprezentowane. Żywe laboratoria w ramach projektu CLUSTERS 2.0 obejmują Proximity Terminal Network (PTN) i Cluster Community System (CluCS). CluCS to platforma informatyczna, która wspiera zarządzanie i operacje PTN poprzez skuteczne zarządzanie informacjami. Jednym z rozwiązań opracowanych w ramach tego projektu jest aplikacja do rezerwacji przedziałów czasowych. Jej funkcje obejmują zdefiniowanie centralnego okna do rezerwacji przedziałów czasowych dla dostawy lub odbioru ładunku, ułatwienie żądań pojedynczych lub powtarzających się przedziałów czasowych dla rezerwujących (spedytorów) oraz tworzenie przedziałów czasowych dla różnych rodzajów ładunków od dostawców (obsługa naziemna). W ogólnym zarysie projektu CLUSTERS 2.0 (Open network of hyper connected logistics clusters towards Physical Internet), którego realizacja potrwa do końca lipca 2020 roku, zaprezentowano i opisano różne rozwiązania oraz przedstawiono zamysł stojący za stworzeniem sieci. Więcej informacji: strona projektu CLUSTERS 2.0

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły