Skip to main content
European Commission logo print header

Extending artificial intelligence revolution in the waste field beyond sorting

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia oparta na sztucznej inteligencji optymalizuje rozpoznawanie odpadów w zakładach przetwarzania

Obecnie zakłady przetwarzania odpadów nie są w stanie odzyskiwać większości cennych odpadów, które przetwarzają. W wielu przypadkach trafiają one na wysypiska lub do spalarni razem z bezwartościowymi odpadami, ponieważ wykorzystywane współcześnie metody nie pozwalają na tanie zwiększanie skali odzysku materiałów. Poszukując rozwiązania tego problemu, w ramach unijnego projektu powstał system rozpoznawania odpadów oparty na technologii sztucznej inteligencji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Według serwisu Waste Atlas, zaledwie 19 % odpadów na całym świecie jest poddawanych recyklingowi, co pozostawia nam wiele możliwości podnoszenia tego wskaźnika. W większości przypadków niski wskaźnik recyklingu jest wynikiem obecnych praktyk i rozwiązań, które uniemożliwiają rozwój sektora recyklingu przy jednoczesnym zapewnieniu jego opłacalności. W praktyce oznacza to, że konieczne jest opracowanie nowych technologii, które pozwolą na osiąganie lepszych rezultatów przy niższych kosztach.

Monitorowanie przepływu odpadów w czasie rzeczywistym

Zakłady przetwarzania i recyklingu odpadów nie mają dostępu do przekazywanych w czasie rzeczywistym informacji na temat składu strumienia przetwarzanych materiałów, nie wiedzą też jakie materiały trafiają do łańcucha przetwarzania na jego poszczególnych etapach. „W praktyce wszystko sprowadza się do tego, że do komunalnych zakładów przetwarzania odpadów lub odzyskiwania materiałów trafiają niekontrolowane strumienie zróżnicowanych odpadów. Dotychczasowe rozwiązania technologiczne nie pozwalały na monitorowanie tego strumienia w czasie rzeczywistym przy zachowaniu rozsądnych kosztów”, twierdzi Belén Garnica, dyrektorka finansowa firmy Sadako Technologies, która koordynuje finansowany przez Unię Europejską projekt RUBSEE. „Problem ten ograniczał możliwości optymalizacji tego procesu”. Aby rozwiązać ten problem i otworzyć nowe możliwości podmiotom na tym rynku, uczestnicy projektu RUBSEE opracowali przełomowy system monitorowania wykorzystujący zaawansowane technologie sztucznej inteligencji i rozpoznawania obrazów, który pozwala na określanie na bieżąco składu strumienia odpadów na różnych etapach procesu przetwarzania, a także identyfikowanie rodzajów i ilości poszczególnych materiałów. System gromadzi i przestawia dane przy pomocy platformy zdalnego monitorowania, dzięki którym możliwe jest ich łatwe analizowanie i aktywowanie działania systemu. Innowacyjne rozwiązanie obejmuje wszystkie obszary zakładów. W związku z tym musi być w stanie wykrywać i na bieżąco dokonywać pomiarów różnorodnych strumieni odpadów o różnym stopniu zagęszczenia, a także mieszanki wielu zróżnicowanych przedmiotów – wszystko to jest uzależnione od lokalizacji wewnątrz zakładu.

Wartość gromadzenia danych usprawniających działania

System generuje automatyczne alerty, które pozwalają zespołom zarządzającym i technicznym zapobiegać wypadkom i zagrożeniom, a także wykrywać i rozwiązywać problemy. Kierownicy zakładów mają stały dostęp do cennych informacji na temat odpadów trafiających do zakładu, odpadów przetwarzanych i odzyskanych materiałów, z kolei zespoły techniczne mogą czerpać korzyści z informacji dotyczących bieżącej działalności urządzeń w zakładzie i ich konserwacji. Dzięki dostępowi do danych, operatorzy mogą dostosowywać parametry urządzeń w czasie rzeczywistym, a w niektórych przypadkach nawet zmieniać układ maszyn w zakładzie. Rozwiązanie umożliwia także natychmiastowe wykrywanie i naprawianie niespodziewanych awarii, a także określanie i usuwanie przyczyn spadków wydajności maszyn. Dostęp do danych historycznych i analiz porównawczych pozwala z kolei rzucić nowe światło na działalność zakładu i umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Zgromadzone informacje mogą być również wykorzystywane w celach zapewnienia zgodności z przepisami lub obowiązującymi wytycznymi. „Naszym celem było opracowanie systemu, który umożliwiałby rozpoznawanie odpadów trafiających na linie przetwarzające. Dzięki naszemu rozwiązaniu do operatorów zakładów przetwarzania odpadów trafiają cenne dane, które mogą być wykorzystywane w ich działalności, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zakładów produkcyjnych czy producentów energii”, wyjaśnia Garnica. „Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji do rozpoznawania odpadów, jesteśmy w stanie identyfikować coraz większy zakres odpadów z dużo wyższą dokładnością, nawet w najtrudniejszych warunkach, gdy mamy do czynienia ze zniszczonymi lub zmiażdżonymi materiałami”. Projekt obejmował pilotażową instalację trzech systemów w zakładach przetwarzania odpadów – dwóch w Hiszpanii i jednego w Portugalii. Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym strumieni odpadów przetwarzanych przez zakłady, system pozwala na osiąganie wyższych przychodów, zmniejszenie wpływu przetwarzania odpadów na środowisko oraz zapewnienie lepszej zgodności z przepisami. „Jesteśmy przekonani, że osiągnięcia projektu RUBSEE przyczynią się do usprawnienia zakładów przetwarzania odpadów – dzięki nim staną się bardziej inteligentne i wydajniejsze”, podsumowuje Garnica. „Naszym głównym celem jest wprowadzenie przemysłu przetwarzania odpadów w XXI wiek z punktu widzenia technologii, dzięki czemu przyszłe pokolenia będą mogły mieszkać na bardziej zrównoważonej planecie, ciesząc się czystym środowiskiem”.

Słowa kluczowe

RUBSEE, odpady, przetwarzania odpadów, zakład przetwarzania odpadów, recykling, strumień odpadów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania