Skip to main content

Responsive Engagement of the Elderly promoting Activity and Customized Healthcare

Article Category

Article available in the folowing languages:

Spersonalizowane rozwiązanie elektroniczne na straży aktywności fizycznej osób starszych

Przewiduje się, że wydatki na ochronę zdrowia w UE wzrosną do 2050 r. kilkukrotnie ze względu na starzenie się społeczeństwa. Europejscy naukowcy opracowali spersonalizowany system mający na celu promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych i łagodzenie chorób związanych z jej brakiem.

Zdrowie

Coraz liczniejsze dowody wskazują na to, że brak aktywności fizycznej u osób starszych jest czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób i niepełnosprawności. Związane z wiekiem pogorszenie czynności nerwowo-mięśniowej wraz z nietolerancją ortostatyczną i upadkami często powstrzymują osoby starsze przed podjęciem aktywności fizycznej. Powoduje to również stres i utratę niezależności, obniżając jakość ich życia.

System do monitorowania i promowania aktywności wśród osób starszych

Ze względu na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na funkcje poznawcze i fizyczne osób starszych w ramach finansowanego ze środków UE projektu REACH2020 opracowano system promowania uczestnictwa w aktywności, a tym samym zapobiegania pogorszeniu stanu zdrowia. „W ramach projektu REACH2020 stosowane jest proaktywne podejście, którego celem jest odnajdywanie osób nieaktywnych fizycznie i zachęcanie ich do podjęcia aktywności fizycznej”, wyjaśnia koordynator projektu Thomas Bock, kierownik katedry budownictwa i robotyki na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Projekt REACH2020 został dostosowany do ekosystemów różnych środowisk opieki nad osobami starszymi, takich jak domy, szpitale i ośrodki opieki dziennej. Zestaw narzędzi oferuje spersonalizowane i oparte na danych interwencje fizyczne, poznawcze, ruchowe, społeczne i żywieniowe poprzez cztery różne punkty kontaktowe. Opracowano je w wyniku monitorowania osobistego i szeroko zakrojonego programu badań klinicznych obejmującego ponad 27 badań. W celu monitorowania osób i wykrywania ich aktywności rozwiązanie REACH2020 wykorzystuje metody uczenia maszynowego wraz z gromadzeniem danych z czujników noszonych na ciele i czujników otoczenia. „Uczenie maszynowe jest podstawowym elementem służącym do przewidywania aktywności w codziennym życiu, rozpoznawania tendencji w zakresie aktywności fizycznej i zachowań, wykrywania odchyleń od wzorców i sytuacji krytycznych, grupowania i profilowania ludzi oraz informowania o skuteczności interwencji”, kontynuuje Bock. System wykorzystuje spersonalizowane inteligentne jednostki wewnętrzne w celu włączenia wyżej opisanych elementów funkcjonalnych do codziennej aktywności.

Innowacje projektu REACH2020

Projekt zaowocował różnymi innowacjami, w tym systemem ActivLife, który utrzymuje i przywraca równowagę i siłę mięśni u osób z lekkimi i umiarkowanymi ograniczeniami, oraz systemem TRACK, który wspomaga osoby starsze z umiarkowanymi lub poważnymi ograniczeniami w dbaniu o własne zdrowie. Dane z różnych urządzeń noszonych na ciele są łączone w aplikacji Healthy Together, która monitoruje zachowanie i może być używana pod nadzorem lekarza w celu poprawy leczenia chorób przewlekłych. Wszystkie te rozwiązania są połączone w systemie REACH Active Ageing GmbH.

Znaczenie projektu i prognozy

„Poprzez kilka badań przeprowadzonych w ramach projektu REACH2020 wykazano, że stworzone rozwiązania mają pozytywny wpływ na fizyczne i funkcjonalne możliwości grupy docelowej”, podkreśla Bock. Ponadto określono czynniki, które należy uwzględnić w celu zwiększenia aktywności fizycznej, przyczyniając się do dalszego niezależnego życia. Co ważne, opracowane rozwiązania w zakresie responsywnego zaangażowania oferują istotny wgląd w aktywność i zachowania osób starszych. Pomoże to w sformułowaniu zaleceń i opracowaniu optymalnych interwencji w spersonalizowany sposób. Dzięki urządzeniom do aktywacji fizycznej i programom treningowym opartym na formule gamifikacji, które można bezproblemowo zastosować w miejscach opieki, możliwe jest zmotywowanie i wsparcie osób starszych w zaangażowaniu się w aktywność fizyczną. Oprócz monitorowania sposobu odżywiania interwencje te mogą przywrócić starszym osobom kontrolę nad własnym życiem i poprawić ich sprawność poznawczą, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych i zwiększając ich odporność w sposób fizyczny i funkcjonalny.

Słowa kluczowe

REACH2020, osoby starsze, aktywność fizyczna, do noszenia na ciele, czujnik, aplikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania