Skip to main content
European Commission logo print header

European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

Article Category

Article available in the following languages:

Wspólne działania badawcze i mapy drogowe wskazują Europie kierunek badań nad ochroną przed promieniowaniem

Europejska społeczność naukowa zajmująca się ochroną przed promieniowaniem jest niedostatecznie zintegrowana. Zwiększenie stopnia współpracy poprawi koordynację podejmowanych wysiłków badawczych i zapewni przygotowanie bardziej spójnych i obszernych zasad dotyczących wdawania zaleceń dla europejskich decydentów.

Energia icon Energia

Finansowany ze środków UE projekt CONCERT ma stanowić wkład w zrównoważoną integrację europejskich i narodowych programów badawczych dotyczących ochrony przed promieniowaniem. Aby osiągnąć ten cel, jego uczestnicy starali się przyciągnąć badaczy pracujących w poszczególnych państwach nad zagadnieniami ochrony przed promieniowaniem i połączyć wysiłki z programami badawczymi prowadzonymi w tej dziedzinie przez Euratom. „Zdecydowaliśmy się na wykonanie tego kroku, aby lepiej wykorzystać publiczne zasoby w zakresie badań i rozwoju i skuteczniej stawiać czoła wyzwaniom dotyczącym ochrony przed promieniowaniem, przed którymi staje cała Europa. W tym celu będziemy zachęcać naukowców do podejmowania wspólnych wysiłków badawczych w kluczowych dla tego zagadnienia obszarach”, wyjaśnia koordynator projektu Thomas Jung.

Tworzenie synergii z zamysłem zintegrowania przestrzeni badawczej

Zespół projektu CONCERT zainicjował i wspierał rozwój programów badań strategicznych, przygotowywał zalecenia dotyczące priorytetów badawczych oraz opracowania map drogowych we wszystkich głównych sektorach badań nad ochroną przed promieniowaniem, działając za pośrednictwem platform badawczych Euratomu: Europejskiego sojuszu na rzecz radioekologii, Europejskiej grupy ds. dozymetrii promieniowania, Europejskiego sojuszu na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem w medycynie (EURAMED), międzydyscyplinarnej europejskiej inicjatywy niskich dawek promieniowania, Gotowości do reakcji i zdolności do rekonwalescencji w przypadkach jądrowego i radiologicznego zagrożenia oraz Nauk społecznych i humanistycznych w badaniach nad promieniowaniem jonizacyjnym (SHARE). Kierunki rozwoju zostały też przekazane do europejskich międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną przed promieniowaniem i z nimi przedyskutowane. Kraje UE brały udział w opracowaniu wspólnej strategii SRA na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem. Dokument ten definiuje obszary priorytetowe oraz cele strategiczne dotyczące współpracy i przedstawia wizję stojącą za europejskim programem badań nad ochroną przed promieniowaniem oraz jego rolę do roku 2030 i dalej. Wspólna strategia SRA jest punktem wyjściowym do globalnej dyskusji prowadzonej w obszarze wszystkich nauk społecznych i humanistycznych. Strategia ta w pełni integruje kształcenie i szkolenie, by rozwijać i utrzymywać kompetencje niezbędne do zbudowania skutecznego, harmonijnego i zrównoważonego europejskiego systemu ochrony przed promieniowaniem, który obwiązywałby obecnie i w przyszłości. Ponadto projekt CONCERT łączy podmioty krajowe i europejskie w dążeniu do opracowania wspólnej europejskiej mapy drogowej badań w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Rozwiązanie to sprawi, że w Europie wykształci się zrównoważony krajobraz badawczy. Aby odpowiednio wzmocnić to multidyscyplinarne podejście do badań i innowacji, partnerzy projektu włączyli do niego działania badawcze nad zastosowaniami medycznymi, temat promieniowania jonizującego i nauk społecznych i humanistycznych związanych z ochroną przed promieniowaniem. W związku z tym aktywnie wspierali tworzenie nowych platform badawczych EURAMED i SHARE.

Poszerzenie aktualnego stanu wiedzy i bazy wyników badań

W ramach projektu CONCERT ogłoszono dwa otwarte międzynarodowe zaproszenia do składania wniosków w zakresie badań i rozwoju w celu wzmocnienia badań naukowych w strategicznych, priorytetowych obszarach ochrony przed promieniowaniem, określonych przez europejskie platformy badań nad tym zjawiskiem. W sumie finansowanie przyznano dziewięciu projektom badawczym, w których wzięło udział 94 partnerów. Pięć zaproszeń do podejmowania działań w zakresie edukacji i szkoleń zaowocowało ufundowaniem 57 kursów. Projekt CONCERT jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem prowadzonym w zakresie badań nad ochroną przed promieniowaniem. „Stanowił on swoisty impuls do podjęcia multidyscyplinarnych prac badawczych prowadzących do przesunięcia tej dziedziny w kierunku potrzeb społecznych dotyczących ochrony przed promieniowaniem, która dotyczyłaby całego społeczeństwa, pracowników, pacjentów i środowiska”, podsumował Jung. „Promowanie wspólnych badań krajowych i europejskich oraz innych współfinansowanych działań integracyjnych zapewni lepsze zrozumienie zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, pozwoli określić je ilościowo oraz wskazać potencjalny wpływ na środowisko, a także kierunek optymalizacji strategii ochrony przed promieniowaniem”.

Słowa kluczowe

CONCERT, ochrona przed promieniowaniem, mapy drogowe, program badawczy, SRA, platforma badawcza, Euratom, badania i rozwój, nauki społeczne i humanistyczne