Skip to main content

The AI-based intelligent assistant for dairy farmers

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zdrowe krowy, zdrowe gospodarstwo, zdrowe środowisko: sztuczna inteligencja w służbie bardziej wydajnej i ekologicznej hodowli

Zwiększanie produktywności bez jednoczesnego zwiększania wpływu środowiskowego jest kluczowym wyzwaniem dla współczesnych gospodarstw rolnych. Europejskie przedsiębiorstwo agrotechniczne znalazło rozwiązanie, które pomoże hodowcom bydła mlecznego w bardziej efektywnym prowadzeniu gospodarstw oraz utrzymaniu krów w dobrym zdrowiu z korzyścią dla środowiska naturalnego i całego przemysłu mleczarskiego.

Żywność i zasoby naturalne

Produkcja mleka stanowi znaczącą część wartości produkcji rolnej w UE. Jednak obawy związane z globalnym ociepleniem i spadkiem różnorodności biologicznej wymuszają na tym sektorze zmiany w kierunku większej wydajności, tak by mógł on wyżywić zwiększającą się liczbę ludności na świecie, nie powodując przy tym dalszych szkód w środowisku. Innowacje technologiczne mają potencjał do tego, by dostarczać w tym zakresie kluczowych rozwiązań, które pozwolą hodowcom bydła mlecznego zwiększać efektywność swoich gospodarstw, w tym produktywność zwierząt, oraz obniżać wpływ całego sektora na środowisko, a wszystko to na raz. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, Ida, opracowane przez firmę Connecterra z sektora agrotechnologii, jest jednym z przykładów takiej innowacji. Wykorzystujące sztuczną inteligencję (SI) do monitorowania i uczenia się zachowania każdej krowy w stadzie, narzędzie Ida jest „cyfrowym asystentem”, który dostarcza hodowcy praktyczne informacje. Finansowany ze środków UE projekt o tej samej nazwie umożliwił firmie Connecterra rozwinięcie technologii Ida na podstawie studiów przypadku oraz zwiększenie jej zasięgu komercyjnego.

Wczesne wykrywanie chorób pozwala znacząco ograniczyć stosowanie antybiotyków

W trakcie projektu narzędzie Ida było udoskonalane, szczególnie w zakresie czujników i algorytmów, co przełożyło się na trzydziestoprocentowy wzrost wydajności gospodarstwa i produktywności zwierząt. Choć zdaniem koordynatorki projektu, Marjolein van Hage, postęp ten był z oczywistych względów istotny, to na szczególną uwagę zasługuje jedna z funkcjonalności narzędzia Ida, oferująca kluczową wartość dodaną sektorowi hodowli bydła mlecznego. „Ida wykrywa problemy zdrowotne dwa dni przed tym, jak staną się widoczne dla człowieka, przyczyniając się do ograniczenia o 50 % stosowania antybiotyków”, wyjaśnia. Wczesne wykrywanie i szybka rekonwalescencja chorych krów jest kwestią kluczową dla zdrowia tych zwierząt i zmniejszenia ilości podawanych im antybiotyków, co jest również jednym z najważniejszych priorytetów unijnej strategii „od pola do stołu”, będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Według niedawno opublikowanego raportu przygotowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa zapewnienie ochrony zdrowia zwierząt jest również sprawą podstawową z punktu widzenia poprawy wydajności i zmniejszania emisji: zdrowsze zwierzęta są bardziej produktywne, co przekłada się na mniejszą emisję na jednostkę produkcji. Na podstawie informacji otrzymywanych z czujnika znajdującego się na szyi krowy i dzięki obliczeniom w chmurze oraz technologii SI, narzędzie Ida analizuje ruchy krowy, wykrywając wczesne sygnały nieprawidłowości w zachowaniu zwierzęcia, będące nierzadko objawem choroby. Następnie ustala choroby, na jakie zwierzę jest podatne i powiadamia hodowcę. Zdolność narzędzia Ida do ograniczania antybiotykoterapii była przedmiotem badania prowadzonego w ramach projektu Internet of Food and Farm finansowanego z programu „Horyzont 2020”; została też poddana ocenie naukowców z Uniwersytetu w Wageningen.

Badania długookresowe kluczem do sukcesu

Zagwarantowanie wysokiego poziomu satysfakcji użytkowników z wydajności platformy było jednym z kluczowych priorytetów projektu. Z tego też powodu narzędzie Ida przeszło szereg testów długookresowych w warunkach rzeczywistych, w których udział wzięła mniejsza liczba gospodarstw rolnych niż pierwotnie zakładano. „Okazało się, że ta strategia była słuszna”, mówi van Hage. „Dostrzegamy pozytywne skutki operacyjne i wysoki poziom satysfakcji ze strony naszych obecnych klientów. Staliśmy się również zaufanym partnerem przemysłu mleczarskiego w zakresie prowadzonych badań naukowych i projektów opartych na współpracy”. Pozytywne skutki projektu Ida umożliwiają zwiększenie zasięgu komercyjnego narzędzia i wchodzenie na kolejne rynki poza tymi, na których odbywały się testy wstępne, a także na zawieranie partnerstw nastawionych na dostarczanie gospodarstwom rolnym technologii zrównoważonego zarządzania. „Wierzymy, że oddając w ręce hodowców odpowiednią technologię, możemy za pośrednictwem naszego projektu rozwiązać problem zmieniającego się klimatu i rosnącego zapotrzebowania na żywność”, dodaje na koniec van Hage.

Słowa kluczowe

Ida, SI, sztuczna inteligencja, antybiotyki, wpływ na środowisko, agrotechnologia, produktywność zwierząt, zdrowie zwierząt, badania długookresowe, hodowla bydła mlecznego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania