Skip to main content

ICT-BIOCHAIN - ICT Tools in Efficient Biomass Supply Chains for Sustainable Chemical Production

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologie informacyjne: klucz do sukcesu sektora biomasy

Technologie cyfrowe mogą zmienić sposób, w jaki przemysł bioenergetyczny i społeczeństwo wymieniają się informacjami i wprowadzają innowacje, a także wpłynąć na modernizację produkcji i trendy związane z konsumpcją. Co więcej, mogą zapewnić niespotykany dotąd poziom przejrzystości całego łańcucha dostaw. W ramach projektu ICT-BIOCHAIN powstała platforma, która ułatwia wykorzystywanie narzędzi informatycznych do tworzenia bardziej wydajnych łańcuchów dostaw biomasy.

Technologie przemysłowe

Według danych Komisji Europejskiej w segmencie biogospodarki zatrudnionych jest ponad 18 milionów osób, a jego roczne obroty sięgają około 2 bilionów euro. Ogromny potencjał ekonomiczny biogospodarki drzemie w sektorach związanych z biomasą, takich jak rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja chemiczna i bioenergia. Kluczową rolę w modernizacji przemysłu bioenergetycznego mogą odegrać technologie cyfrowe. Celem projektu ICT-BIOCHAIN było zidentyfikowanie możliwości związanych ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do zwiększenia wydajności łańcuchów dostaw biomasy. Projekt realizowany był przez konsorcjum ośmiu partnerów z pięciu europejskich krajów (Finlandia, Niemcy, Irlandia, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo) dzięki wsparciu ze Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu finansowanego w ramach programu „Horyzont 2020”.

Ośrodki innowacji cyfrowych na rzecz biogospodarki

„Naszym priorytetem było stworzenie wydajnych łańcuchów dostaw biomasy umożliwiających zrównoważoną produkcję chemiczną w europejskich regionach stawiających na biogospodarkę”, wyjaśnia Judit Anda, koordynatorka projektu ICT-BIOCHAIN. Aby osiągnąć ten cel, zespół projektu uruchomił dwa ośrodki innowacji cyfrowych w regionach pilotażowych realizujących zasady biogospodarki: jeden w południowo-wschodniej Irlandii, ukierunkowany na łańcuchy wartości związane z lignocelulozą, obornikiem i ogrodnictwem, oraz drugi w Andaluzji, poświęcony łańcuchom wartości oliwy, ogrodnictwa i glonów. W 2016 roku Komisja Europejska wybrała sześć europejskich regionów, które stały się modelowymi regionami pilotażowymi w zakresie zrównoważonej produkcji chemicznej, tzn. wytwarzania chemikaliów z biomasy ze źródeł lokalnych. Działania w ramach projektu ICT-BIOCHAIN objęły dwa z tych regionów. „Projekt powstał w celu zmaksymalizowania możliwości tych regionów związanych z uruchomieniem w nich pilotażowych ośrodków innowacji cyfrowych na rzecz biogospodarki, ukierunkowanych na większe wykorzystywanie biomasy. Główna koncepcja projektu opiera się na trzech elementach: ośrodkach kompetencji, regionalnych doradcach i dwóch modelowych regionach pilotażowych”, dodaje Anda. Ośrodki innowacji cyfrowych w obu regionach powstały dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów, w tym producentów, przedstawicieli bioprzemysłu i specjalistów ds. ICT. W ramach projektu zorganizowano szereg wydarzeń, np. transfer wiedzy, prezentacje i spotkania inwestycyjne. Dzięki nim przedstawiciele zainteresowanych podmiotów z różnych sektorów mieli okazję spotkać się i porozmawiać o obszarach swoich zainteresowań, omówić możliwości nawiązania współpracy oraz poznać różne opcje finansowania. Ponadto czołowi eksperci, przy wsparciu lokalnych sieci, opracowali specyficzne dla każdego regionu modele danych dotyczących biozasobów, które udostępnili zainteresowanym podmiotom jako źródło najlepszych praktyk, specjalistycznej wiedzy i informacji. Wiedza zdobyta podczas projektu ICT-BIOCHAIN oraz opracowany plan działania zostaną przekazane innym regionom pilotażowym, co pozwoli budować potencjał biogospodarki w całej Europie.

Udoskonalanie łańcucha wartości biomasy dzięki narzędziom informatycznym

Zespół projektu ICT-BIOCHAIN uruchomił przyjazną dla użytkowników platformę internetową, na której dostawcy biomasy i zainteresowane podmioty z przemysłu bioenergetycznego mogą nawiązywać kontakty z dostawcami usług TIK. Jest to pierwszy tego typu portal umożliwiający przechowywanie i udostępnianie informacji na temat zasobów z odpadów oraz poziomu zrównoważoności i wydajności łańcucha dostaw biomasy. Na platformie znajduje się także baza danych najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu TIK, internetu rzeczy i Przemysłu 4.0 które można zastosować w łańcuchu dostaw biomasy. Platforma będzie dostępna dla użytkowników do maja 2022 roku. Technologie cyfrowe mogą odmienić łańcuchy wartości, przyczynić się do większej produktywności i innowacyjności oraz otworzyć nowe możliwości wprowadzania produktów na rynek. Rezultaty projektu ICT-BIOCHAIN to duży krok w stronę upowszechnienia biogospodarki nie tylko w wybranych regionach, ale także w całej Europie. Nie ma żadnych wątpliwości, że wdrożenie przełomowych rozwiązań technologicznych pozwoli zwiększyć konkurencyjność europejskich łańcuchów dostaw biomasy.

Słowa kluczowe

ICT-BIOCHAIN, TIK, biomasa, łańcuch dostaw, biogospodarka, ośrodek innowacji cyfrowych, technologie informacyjne, bioenergia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania