CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Global Impact Assessment of Regulations and Policies for Sustainable Aviation by 2050

Article Category

Article available in the following languages:

Dokładny obraz wpływu lotnictwa na środowisko

Międzynarodowe organizacje rządowe wprowadzają szereg zasad i regulacji zmierzających do ograniczenia wpływu sektora lotniczego na środowisko. Pozostaje jedno pytanie – czy pozwolą one na osiągnięcie zamierzonych celów? Aby się o tym przekonać, w ramach pewnego projektu prowadzona jest szczegółowa ocena skuteczności tych instrumentów w perspektywie do roku 2050.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Mimo że współczesne samoloty są lżejsze, bardziej ekologiczne i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek, sektor lotniczy wciąż nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Z racji tego, że negatywny wpływ lotnictwa na środowisko naturalne należy do najbardziej palących problemów cywilizacyjnych, międzynarodowe organizacje rządowe, takie jak Unia Europejska i Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego wprowadzają nowe zasady i przepisy mające na celu jego ograniczenie. Będący częścią unijnej inicjatywy Clean Sky 2 Technology Evaluator, finansowany przez UE projekt GLIMPSE2050 (Global Impact Assessment of Regulations and Policies for Sustainable Aviation by 2050) ma na celu oszacowanie, jak skuteczne są te potencjalne regulacje w ograniczaniu wpływu lotnictwa na środowisko. W oparciu o tę ocenę, zespół przedstawia zalecenia dla interesariuszy, takich jak członkowie wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo 2”, instytucje unijne i rządy krajowe oraz podmioty z sektora lotniczego. „Dzięki dokładnej ocenie aktualnie analizowanych instrumentów polityki, możemy przedstawić decydentom dokładny obraz wpływu lotnictwa na środowisko w skali globalnej do roku 2050”, mówi Michel van Eenige, kierownik ds. badań i rozwoju w Holenderskim Królewskim Centrum Lotniczym i Kosmicznym (NLR) i koordynator projektu GLIMPSE2050.

Pokonywanie wyzwań

Projekt koncentruje się na oszacowaniu redukcji hałasu i emisji, jakie są możliwe po wprowadzeniu dyskutowanych obecnie przepisów. W ramach wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo 2” naukowcy pracują również nad oceną, w jakim stopniu nowe technologie mogą pomóc lotnictwu w osiągnięciu celów środowiskowych określonych w unijnym programie „Flightpath 2050”. „Obecnie pracujemy nad ilościowym określeniem wpływu wybranych regulacji i instrumentów polityki na środowisko w skali globalnej do roku 2050”, wyjaśnia van Eenige. „Choć jest jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie wskazać najważniejsze rezultaty, jestem głęboko przekonany, że analiza ta będzie miała pozytywny wpływ na przemysł lotniczy”. Prace te wymagały od badaczy rozwiązania szeregu problemów. Na przykład wyzwaniem, które pojawiło się na wczesnym etapie prac, było przeprowadzenie ukierunkowanego przeglądu dotychczasowych publikacji na temat niezliczonych regulacji i zasad. „Dzięki temu, że najpierw wyraźnie określiliśmy zakres prac, mogliśmy przeprowadzić systematyczny i uporządkowany przegląd piśmiennictwa”, dodaje van Eenige. Po zakończeniu przeglądu badacze stanęli przed wyzwaniem związanym z modelowaniem i zbieraniem danych. „W tym przypadku wykorzystaliśmy ogromne doświadczenie NLR w pracy nad wieloma projektami ramowymi UE, naszą wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych oraz starannie pielęgnowane międzynarodowe sieci kontaktów”, zauważa van Eenige.

W kierunku Zielonego Ładu

Planowane zakończenie projektu nastąpi wiosną 2021 roku – obecnie naukowcy są w trakcie finalizacji obliczeń. „Mam nadzieję, że ten projekt stanie się podstawą do dalszych badań nad możliwościami poprawy, rozwoju i harmonizacji przepisów i instrumentów polityki w dziedzinie lotnictwa”, mówi van Eenige. „W ten sposób lotnictwo może stać się prawdziwym partnerem w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących osiągnięcia zerowej emisji netto”. Van Eenige mówi, że zespół planuje zorganizowanie warsztatów informacyjnych podsumowujących projekt. „Będzie to doskonała okazja do przedyskutowania wyników projektu z kluczowymi interesariuszami i zaplanowania dalszych działań związanych z wykorzystaniem tych rezultatów”, dodaje na koniec uczony.

Słowa kluczowe

GLIMPSE2050, lotnictwo, przepisy dotyczące lotnictwa, statki powietrzne, technologia lotnicza, Czyste niebo 2, Europejski Zielony Ład

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania