European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Leveraging Big Data to Manage Transport Operations

Article Category

Article available in the following languages:

Duże zbiory danych torują drogę do inteligentnego transportu

Biorąc pod uwagę rozwój i szybkie tempo zmian europejskiego sektora transportu, duże zbiory danych mogą okazać się pomocne w budowaniu bardziej inteligentnych, ekologicznych i opłacalnych systemów. Badacze z projektu LeMO zidentyfikowali działania konieczne do rozpoznania obecnych możliwości.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Do 2050 roku transport pasażerski ma wzrosnąć o 42 %, a towarowy o 60 %. Zaspokojenie tak dużego przyrostu zapotrzebowania budzi obawy związane z emisjami, dlatego system transportu musi dążyć do tego, by stawać się coraz bardziej inteligentnym. Duże zbiory danych stanowią obszerny zasób informacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Mogą one pomóc w wykrywaniu trendów w ruchu pasażerów lub pojazdów, umożliwiając władzom obranie postawy bardziej proaktywnej niż reaktywnej w zakresie planowania rozwiązań transportowych. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu LeMO przyglądali się możliwościom, ograniczeniom i konsekwencjom, jakie niosą ze sobą duże zbiory danych, w kontekście pięciu obszarów związanych z transportem: środki transportu, sektor przemysłu, technologie, polityki i ocena. „Opracowaliśmy plany badawcze i legislacyjne wraz z rekomendacjami dotyczącymi działań, aby pomóc operatorom transportu i legislatorom przygotować się na przyszłość”, wyjaśnia Rajendra Akerkar, koordynator projektu.

Proces mapowania

Po zakończeniu przeglądu i procesu mapowania przyszłego kierunku rozwoju, w tym prawdopodobnego wpływu na społeczeństwo dużych zbiorów danych w sektorze transportu, twórcy projektu LeMO przeprowadzili siedem studiów przypadku. Obejmowały one transport kolejowy, otwarte dane, zarządzanie ruchem drogowym w czasie rzeczywistym, logistykę i preferencje konsumentów, inteligentny transport lądowy, transport zoptymalizowany oraz udoskonaloną obsługę klienta. Wszystkie organizacje uczestniczące, w tym firma Siemens z Niemiec, norweski zarząd transportu drogowego, władze miasta Tallinn w Estonii, firma Kepler51 ze Stanów Zjednoczonych, belgijska firma Nextmoov oraz Blauwe Golf Verbindend z Holandii, są aktywnymi użytkownikami dużych zbiorów danych. W ramach jednego ze studiów przypadku badacze korzystali z dużych zbiorów danych do koordynowania ruchu drogowego oraz na odcinkach sieci żeglugi śródlądowej w Holandii. Zadanie utrudniał fakt, że szlaki te przecinają się na mostach, co nierzadko generuje poważne problemy. Organy odpowiedzialne za zarządzanie zebrały i udostępniły na portalu otwartych danych Blauwe Golf Verbindend (strona w języku niderlandzkim) wszystkie niezbędne dane na temat aktualnego stanu technicznego mostów, szacunkowego czasu ich otwarcia oraz dostępności systemu cumowania. Program przyczynił się do poprawy wydajności podróżowania oraz zmniejszenia zużycia paliwa i emisji, a dzięki swojej wysokiej skuteczności został powtórzony również w innych regionach Holandii. Ustalenia płynące z tego studium przypadku zostały uwzględnione w mapie drogowej projektu LeMO dla sektora transportu, który w pełni wykorzystuje duże zbiory danych. Badacze nakreślili łącznie 11 priorytetów badawczych, w tym technologie rozpoznawania wzorców, przechowywanie dużych zbiorów danych za pomocą rozwiązań brzegowych oraz zapewnianie jakości danych. Przewidzieli oni również 13 uzupełniających działań politycznych, w tym utworzenie nowych modeli zatrudnienia, opracowanie wytycznych dotyczących własności danych i ich udostępniania oraz ujednolicenie zapisów prawnych na temat danych. „Wszystkie te działania nakreślają wyraźny kierunek działań, jakie powinny być przedmiotem europejskich polityk i badań z perspektywy politycznej, gospodarczej, społecznej, technologicznej, środowiskowej, prawnej i etycznej”, dodaje Akerkar. Grupa referencyjna projektu LeMO, w skład której weszli przedstawiciele 12 europejskich organizacji (w tym DG MOVE), stanowiła zaplecze eksperckie, niosąc pomoc w procesie walidacji przygotowanej mapy drogowej.

Bardziej zrównoważony transport

Mapa drogowa przygotowana w ramach projektu LeMO pomoże odpowiednim organom przeciwdziałać zatorom i wypadkom na szlakach transportowych dzięki lepszym zdolnościom modelowania, planowania i kontroli ruchu. Sprawniejsze planowanie tras i dobra logistyka z pewnością przełożą się na przewagę konkurencyjną prywatnych firm działających w przemyśle turystycznym, zaś osoby prywatne będą czerpały korzyści z poprawy wydajności transportu, jego dostępności, komfortu i opłacalności. Co równie istotne, bardziej wydajny transport przełoży się na zmniejszenie niepotrzebnych emisji. Aby rozpropagować swoje zalecenia, zespół projektu LeMO wziął udział w Europejskich Dniach Badań i Innowacji (RiDaysEU), a oprócz tego zorganizował warsztaty w ramach wydarzenia European Big Data Value Forum. W zorganizowanym w Brukseli wspólnym sympozjum na temat prawnych, etycznych i społecznych aspektów unijnej gospodarki opartej na danych udział wzięło wielu decydentów i przedstawicieli przemysłu wysokiego szczebla. „Teraz planujemy wyjść poza modele, przepływy danych, ramy i mechanizmy, aby dowiedzieć się, jak do tej układanki włączyć pięć elementów wspólnych dla kultury opartej na danych: talent, zaangażowanie, zaufanie, udostępnianie i nastawienie”, mówi Akerkar.

Słowa kluczowe

LeMO, duży zbiór danych, transport, drogi, inteligentny, logistyka, podróżowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania