Skip to main content
European Commission logo print header

New approaches for community-driven sustainable mobility innovations at neighbourhood and urban district level

Article Category

Article available in the following languages:

Mieszkańcy zyskują możliwość ulepszania swoich miast

Wiele obszarów miejskich i podmiejskich w Unii Europejskiej boryka się z problemami dotyczącymi mobilności. Stosując podejście ukierunkowane na mieszkańców, zespół projektu CIVITAS Cities-4-People pracował nad usprawnieniem transportu i wsparciem zrównoważonego rozwoju miast.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Osoby dojeżdżające do pracy napotykają zazwyczaj na różne problemy związane z wygodą podróży, dostępem do aktualnych informacji oraz infrastrukturą. Znalezienie rozwiązań tych problemów jest niezbędne, jeśli chcemy przyczynić się do poprawy jakości transportu w całej Europie i sprawić, by miasta stały się lepszymi miejscami do życia.

Zaangażowanie mieszkańców w proces projektowania mobilności w miastach

Finansowana przez Unię Europejską inicjatywa CIVITAS Cities-4-People realizowana dzięki programowi ramowemu „Horyzont 2020”, to jedna z inicjatyw CIVITAS, której celem było sprawienie, że transport stanie się bardziej zrównoważony, zorientowany na potrzeby ludzi i dostępny. Dzięki zorientowanym na potrzeby i projektowanym na szczeblu lokalnym rozwiązaniom w zakresie mobilności, zespół projektu sięgnął po partycypacyjne i zrównoważone metody planowania urbanistycznego. Mając na celu realizację rozwiązań w zakresie mobilności opracowanych przez ludzi i z myślą o ludziach, projekt CIVITAS Cities-4-People czerpał inspirację z praktyk partycypacyjnych w zakresie innowacji społecznych i zarządzania dzielnicami. Przedsięwzięcie opierało się na trzech głównych filarach – partycypacji obywatelskiej, upodmiotowieniu społeczności i zrównoważonym planowaniu urbanistycznym. „Nasz projekt umożliwił lokalnym społecznościom wzięcie odpowiedzialności za własne otoczenie oraz podjęcie działań w celu zmiany ich miast na lepsze”, wyjaśnia Isabel Froes, przedstawicielka Copenhagen Business School i koordynatorka projektu. Partnerzy projektu utworzyli obywatelskie społeczności na rzecz mobilności w pięciu miastach całej Europy – w Budapeszcie, Hamburgu, Stambule, Oxfordshire oraz Trikali, realizując pięć programów pilotażowych. Zespół projektu CIVITAS Cities-4-People zweryfikował skuteczność prototypowych i pilotażowych innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności, które stanowią odpowiedzi na rzeczywiste wyzwania związane z mobilnością w miastach.

Usprawnianie sieci mobilności w miastach europejskich

Mieszkańcy Budapesztu połączyli siły, aby dokonać transformacji mobilności w mieście, koncentrując się na wykorzystaniu potencjału brzegu Dunaju i przekonaniu ludzi do wykorzystywania go na co dzień. Inicjatywa ta została przeprowadzona we współpracy z dostawcami usług transportowych i obejmowała zaprojektowanie intensywnie wykorzystywanego węzła transportowego, obsługującego samochody elektryczne, hulajnogi i rowery. Wykorzystanie tych przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych środków transportu pozwala mieszkańcom na dotarcie do celów podróży na czas i przy niższych kosztach niż w przypadku korzystania z własnego samochodu. Do tej pory z usługi skorzystało przeszło 30 000 użytkowników. Üsküdar, jedna z dzielnic Stambułu, jest stosunkowo gęsto zaludnionym regionem. Poruszanie się po nim bywa szczególnie trudne dla grup szczególnie narażonych, w tym osób starszych, dzieci i osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac związanych z realizacją projektu CIVITAS Cities-4-People zostały zainstalowane miejsca do odpoczynku i ławki, a stan chodników został poprawiony z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnością wzroku. Ponadto remont alejek i oświetlenia w parku Salih Solman sprawił, że stał się on „ogrodem dla wszystkich”. Takie praktyki mają zostać zrealizowane także na innych terenach zielonych w mieście. Aby rozwiązać problem zatorów komunikacyjnych w hrabstwie Oxfordshire, zespół projektu CIVITAS Cities-4-People wprowadził usługi transportowe na żądanie. Należy do nich usługa robienia zakupów oraz przewóz osób z wiosek na peryferiach miasta do centrum handlowego Barton.

Usprawnianie infrastruktury miast europejskich

Rozbudowa infrastruktury rowerowej była głównym rozwiązaniem, na które zdecydowali się mieszkańcy Altony, dzielnicy Hamburga. Miasto zainstalowało stojaki rowerowe, w tym stojaki na rowery towarowe na drogach używanych przez rowerzystów po zebraniu opinii od lokalnych interesariuszy. Altona wprowadziła specjalne natryskiwane oznakowanie poziome, aby wyróżnić stojaki na rowery cargo. Mieszkańcy Trikali wyrazili chęć łączenia różnych aktywności w centrum, w którym zgromadzone są wszystkie usługi. Aby to umożliwić, w ramach projektu CIVITAS Cities-4-People w centralnym punkcie informacyjnym zainstalowano schowki, w których ludzie mogą pozostawić ciężki bagaż. Wraz z wprowadzeniem ruchu pieszego na ulicach wokół rynku głównego rozwiązanie to ma ograniczyć ruch pojazdów w centrum oraz ułatwić poruszanie się po nim rowerem i pieszo. Trikala przygotowała także hulajnogi elektryczne dla mieszkańców z niepełnosprawnością ruchową, aby ułatwić im poruszanie się po centrum miasta.

Wyciągnięte wnioski

Efektem projektu CIVITAS Cities-4-People są nie tylko powstałe dzięki niemu trwałe rozwiązania, ale także podkreślenie roli obywateli w procesie ich współtworzenia, szczególnie jeśli chodzi o mobilność w skali dzielnic. Aby podnieść świadomość w tym zakresie, partnerzy projektu nawiązali współpracę z innymi inicjatywami (Metamorphosis, SUNRISE i Looper) w celu opracowania broszury zatytułowanej „Big Message”, która ma zachęcać mieszkańców do uczestnictwa w planowaniu urbanistycznym w ich dzielnicach.

Słowa kluczowe

CIVITAS Cities-4-People, mobilność, mieszkańcy, miasta, transport, infrastruktura, współtworzenie, planowanie urbanistyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania