Skip to main content

New approaches for community-driven sustainable mobility innovations at neighbourhood and urban district level

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obywatele zyskują możliwość ulepszania miast

Wiele obszarów miejskich i podmiejskich w Unii Europejskiej boryka się z problemami dotyczącymi mobilności. Stosując podejście ukierunkowane na ludzi, zespół projektu Cities-4-People pracuje nad poprawą transportu i zwiększeniem zrównoważonego rozwoju miast.

Transport i mobilność

Osoby dojeżdżające do pracy napotykają zazwyczaj na różne problemy związane z wygodą podróży, dostępem do aktualnych informacji oraz infrastrukturą. Problemy te trzeba rozwiązać, aby poprawić jakość transportu w całej Europie i uczynić miasta lepszym miejscem do życia.

Zaangażowanie obywateli w proces projektowania mobilności w miastach

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy Cities-4-People zaangażowano obywateli we wspólne opracowywanie rozwiązań i projektowanie lokalnych ekosystemów mobilności. „Nasz projekt daje lokalnym społecznościom możliwość zaangażowania się i współdziałania na rzecz zmiany miast na lepsze”, wyjaśnia koordynatorka projektu Isabel Froes. Partnerzy utworzyli społeczności mobilności obywatelskiej na pięciu obszarach w całej Europie (Budapeszt, Hamburg, Istambuł, Oxfordshire i Trikala) i wdrożyli pięć programów pilotażowych. Zespół Cities-4-People sprawdził skuteczność prototypowych i pilotażowych innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności, które stanowią odpowiedź na pilne rzeczywiste wyzwania związane z mobilnością w miastach.

Poprawa sieci mobilności w miastach europejskich

Mieszkańcy Budapesztu połączyli siły, aby zmienić krajobraz mobilności w mieście poprzez lepsze wykorzystanie nabrzeża Dunaju. Inicjatywa ta została przeprowadzona we współpracy z dostawcami usług transportowych i obejmowała zaprojektowanie ruchliwego węzła transportowego, obsługiwanego przez samochody elektryczne, hulajnogi i rowery. Wykorzystanie tych przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych środków transportu pozwala mieszkańcom na dotarcie do celu na czas i przy niższych kosztach niż w przypadku korzystania z własnego samochodu. Do tej pory z usługi skorzystało ponad 30 000 użytkowników. Dzielnica Stambułu Üsküdar jest gęsto zaludnionym obszarem, po którym poruszanie się jest utrudnione, szczególnie w przypadku grup narażonych, takich jak osoby starsze, dzieci i osoby niepełnosprawne. W ramach projektu Cities-4-People zainstalowano miejsca do odpoczynku, takie jak ławki, oraz poprawiono stan chodników, dostosowując je do potrzeb osób niedowidzących. Ponadto remont alejek i oświetlenia w parku Salih Solman sprawił, że stał się on „ogrodem dla wszystkich”. Takie praktyki mają zostać zastosowane także na innych terenach zielonych w mieście. Aby rozwiązać problem zatorów drogowych w Oxfordshire, w projekcie Cities-4-People wdrożono usługi transportowe na żądanie. Należy do nich usługa robienia zakupów oraz przewóz osób z wiosek na peryferiach miasta do centrum handlowego Barton.

Poprawa infrastruktury miast europejskich

Rozbudowa infrastruktury rowerowej była głównym rozwiązaniem, na które zdecydowali się mieszkańcy Altony, dzielnicy Hamburga. Na wniosek lokalnych interesariuszy miasto zainstalowało stojaki na rowery, w tym stojaki na rowery cargo na drogach używanych przez rowerzystów. Altona wprowadziła specjalne natryskiwane oznakowanie poziome, aby wyróżnić stojaki na rowery cargo. Mieszkańcy Trikali wyrazili chęć łączenia różnych aktywności w centrum, w którym zgromadzone są wszystkie usługi. Aby to umożliwić, w ramach projektu Cities-4-People w centralnym punkcie informacyjnym zainstalowało schowki, w których ludzie mogą pozostawić ciężki bagaż. Wraz z wprowadzeniem ruchu pieszego na ulicach wokół rynku głównego rozwiązanie to ma ograniczyć ruch pojazdów w centrum oraz ułatwić poruszanie się po nim rowerem i pieszo. Trikala przygotowała także hulajnogi elektryczne dla mieszkańców z niepełnosprawnością ruchową, aby ułatwić im poruszanie się po centrum miasta.

Wnioski

Efektem projektu Cities-4-People są nie tylko powstałe dzięki niemu trwałe rozwiązania, ale także podkreślenie roli obywateli w procesie ich współtworzenia, szczególnie jeśli chodzi o mobilność w skali dzielnic. Aby podnieść świadomość w tym zakresie, partnerzy projektu nawiązali współpracę z innymi projektami (Metamorphosis, SUNRISE i Looper) w celu opracowania broszury pt. „Big Message”, która ma zachęcać mieszkańców do uczestnictwa w planowaniu urbanistycznym w ich dzielnicach.

Słowa kluczowe

Cities-4-People, mobilność, obywatele, miasta, transport, infrastruktura, współtworzenie, urbanistyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania