Skip to main content
European Commission logo print header

Commercial multiple electrode lead technology for cardiac disease

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe miniaturowe przewody przywracają prawidłowy rytm serca

Celem terapii resynchronizującej serca (ang. cardiac resynchronisation therapy, CRT) jest poprawa koordynacji skurczów mięśnia sercowego u pacjentów z niewydolnością serca. Zespół finansowanego przez UE projektu AXONE opracował rewolucyjne urządzenie poprawiające skuteczność tej ratującej życie metody leczenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Wszczepienie stymulatora serca CRT pomaga przywrócić prawidłowy rytm bicia serca, a ponadto umożliwia koordynację rytmu dwóch przedsionków (górna część serca) i dwóch komór (dolna część serca). Jednak u przeszło 30 % pacjentów metoda ta nie przynosi żadnych większych korzyści.

Technologia dla serca

Trzy przewody, które połączone są ze stymulatorem serca wszczepionym tuż pod obojczykiem, mierzą tętno i emitują niewielkie impulsy elektryczne w celu synchronizacji serca. Jednym z elementów decydujących o sukcesie terapii CRT jest umieszczenie przewodu przeznaczonego dla lewej komory w żyłach wieńcowych. Budowa tej części serca jest inna u każdego pacjenta i cechuje się obecnością krętych żył o niezwykle wąskim świetle, co znacząco utrudnia chirurgowi przeprowadzenie operacji. Nicolas Shan, koordynator projektu AXONE, opisuje ambitny cel swojego zespołu: „W ramach projektu AXONE na rynek wprowadzone zostaną przewody dosercowe, których średnica jest pięciokrotnie mniejsza niż w przypadku tych stosowanych obecnie”. Średnica przewodów Axone™ wynosi 0,4 mm, dzięki czemu mogą zostać umieszczone nawet w najdrobniejszych żyłach, umożliwiając chirurgowi dotarcie do każdej z nich i zwiększając liczbę dostępnych miejsc stymulacji lewej komory. Rozwiązanie Axone™ wyposażone jest także w cztery szeroko rozstawione elektrody cechujące się wielobiegunowością. Według założeń naukowców taki jeden przewód może zapewnić „prawdziwą” wielomiejscową stymulację lewej komory, a w konsekwencji poprawić synchronizację rytmu komory dzięki większemu obszarowi stymulacji.

Ogólnoeuropejskie badania kliniczne

Zespół projektu AXONE przeprowadził już ocenę kliniczną produktu potwierdzającą jego bezpieczeństwo i skuteczność, co pozwoli na uzyskanie zgody na wprowadzenie systemu Axone™ na rynek europejski, a następnie światowy. Przewód pierwszej generacji charakteryzuje się dobrymi własnościami związanymi z nawigacją w naczyniach i obiecującą skutecznością. Ostateczna wersja systemu została dopracowana i wstępnie zatwierdzona na podstawie opinii klinicznych i spotkań komitetu doradczego projektu składającego się z kluczowych liderów opinii i lekarzy z całego świata. Po zakończeniu badań klinicznych AXONE przewód Axone™ został po raz pierwszy wykorzystany w 2020 roku w ramach badania Astral-4LV przez Frédérica Anselme, głównego badacza i profesora we francuskim Szpitalu Uniwersyteckim w Rouen. Astral-4LV to jednogrupowe, wieloośrodkowe badanie kliniczne, do którego zrekrutowanych zostanie 152 pacjentów w 20 ośrodkach w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niderlandach i Portugalii. Po 6 miesiącach od wszczepienia przewodów przeprowadzona zostanie ocena dotycząca skuteczności w zakresie utrzymania prawidłowego rytmu lewej komory i braku powikłań, a sami pacjenci pozostaną pod obserwacją przez 4 lata. Drugim celem badania Astral-4LV będzie ocena skuteczności wielomiejscowej stymulacji lewej komory. Zgromadzone w toku prac dane pomogą w uzyskaniu oznakowania CE dla Axone™.

Ciągłe unijne wsparcie

Shan uważa, że partnerstwa z największymi europejskimi firmami, takimi jak dział medyczny firmy Heraeus, Szpital Uniwersytecki w Rouen i Uniwersytet w Maastricht, miały nieocenione znaczenie dla sukcesu projektu. „Unijne wsparcie nie ograniczało się jedynie do dotacji – od pierwszego dnia i przez cały czas realizacji prac otrzymywaliśmy cenne rady od UE”. Nawiązując do przyszłości tej technologii, Shan mówi: „Chociaż realizacja projektu dobiegła końca, Axone™ to jedynie początek. Dalsze badania kliniczne ujawnią pełen potencjał naszego rozwiązania”. Technologia Axone™ przyniosła nadzieję na lepsze i dłuższe życie pacjentom, u których leczenie metodą CRT nie było do tej pory skuteczne.

Słowa kluczowe

AXONE, przewód, lewa komora, Axone™, terapia resynchronizująca serca, Astral-4LV, rytm, stymulator, komora

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania