Skip to main content

The dynamics of sea ice variability – role of the oceans

Article Category

Article available in the folowing languages:

Topnienie arktycznego lodu morskiego – jakie prognozy na przyszłość możemy wyczytać z przeszłości

Objętość i zasięg arktycznego lodu morskiego maleje. Niektóre modele wskazują, że Ocean Arktyczny może stać się sezonowo nieskuty lodem za mniej niż 20 lat. Wpływ, jaki będzie to miało na systemy klimatyczne, a także inne konsekwencje dla środowiska sprawiają, że tym pilniejsza staje się potrzeba przewidzenia, jak będzie rozwijać się ten proces.

Zmiana klimatu i środowisko

Arktyka jest jednym z obszarów najbardziej podatnych na trwające obecnie globalne ocieplenie, który tendencja do ocieplenia dotknęła w stopniu większym niż jakikolwiek inny region świata. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pokrywa arktycznego lodu morskiego w okresie letnim uległa drastycznemu zmniejszeniu. Takie duże zmiany amplitudy zarejestrowano za pomocą obserwacji satelitarnych. Jednak ponieważ prowadzone są one dopiero od końca lat 70. XX w., obejmują swym zakresem zbyt krótki okres, aby móc przedstawić zmienność lodu morskiego na przestrzeni czasu. Ponieważ udokumentowane zmiany w morskiej pokrywie lodowej nastąpiły w wyniku działalności człowieka, mogą one odpowiadać przejściowemu stanowi nierównowagi. Pierwotny stan naturalnej morskiej pokrywy lodowej z czasów poprzedzających rozwój przemysłu jest praktycznie nieznany. Celem projektu IceDynamO było uzupełnienie tych braków w wiedzy. „Kluczowe znaczenie dla możliwości opracowania wiarygodnych prognoz modelowych na przyszłość ma zrozumienie, w jaki sposób morska pokrywa lodowa Arktyki zmieniała się na przestrzeni czasu bez żadnego wpływu działalności człowieka”, wyjaśnia Teodóra Pados-Dibattista, która prowadziła swoje badania przy wsparciu działania Maria Skłodowska-Curie na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Aarhus. „Moim głównym celem było odtworzenie zmienności warunków oceanicznej i morskiej pokrywy lodowej na północno-wschodnim szelfie Grenlandii w holocenie, czyli w ciągu ostatnich około 11 700 lat. Chciałam zbadać ich związek z dynamiką lądolodu Grenlandii, cyrkulacją oceaniczną i globalnym klimatem”.

Odkrywanie tajemnic arktycznego lodu

Pados-Dibattista wykorzystała próbkę osadu dennego pobraną u północno-wschodnich wybrzeży Grenlandii na potrzeby przeprowadzenia analiz mikropaleontologicznych i geochemicznych. Dane przybliżone stanowią zachowane, fizyczne cechy środowiska, które mogą zastąpić bezpośrednie pomiary. Przy pomocy uzyskanych danych Pados-Dibattista dokonała wysokorozdzielczej, wykorzystującej wiele danych przybliżonych rekonstrukcji dynamiki i zmienności Prądu Wschodniogrenlandzkiego oraz morskiej pokrywy lodowej u północno-wschodniego wybrzeża Grenlandii na przestrzeni całego holocenu, w ujęciu stuletnim. W swojej pracy „Holocene paleoceanography of the Northeast Greenland shelf” opisała zastosowane przez nią techniki. „Wyniki analiz pozwoliły mi na wywnioskowanie zmian w morskiej produktywności powierzchniowej i podpowierzchniowej, podpowierzchniowych temperaturach wody, warunkach pokrywy lodowej i topnienia lądolodu grenlandzkiego w ciągu ostatnich około 9 400 lat na północno-wschodnim szelfie Grenlandii”, dodaje Pados-Dibattista.

Możliwe implikacje

Wyniki wskazują, że podczas holocenu północno-wschodni szelf Grenlandii dotknęła seria zmian paleoklimatycznych, na co wskazują zmiany Prądu Wschodniogrenlandzkiego. „Ponieważ nasze wyniki zwiększają naszą zdolność do oszacowania przyszłych reakcji arktycznych mas wodnych na zmiany środowiskowe, są one bardzo istotne dla poprawy predykcyjnych modeli klimatycznych. Ten projekt dał mi wyjątkową możliwość zbadania niemal kompletnego zapisu osadów morskich z okresu holocenu, z najdalej wysuniętego na północ obszaru wzdłuż wschodnich obrzeży Grenlandii. W tym celu od samego początku musiałam nauczyć się rozróżniać i identyfikować prawie 100 różnych gatunków bentonicznych otwornic. Nie było to łatwe, ale było warto”, podsumowuje Pados-Dibattista.

Słowa kluczowe

IceDynamO, Arktyka, lód morski, klimat, rekonstrukcja, północno-wschodni szelf Grenlandii, otwornice

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania