European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Agroekologija: Prelaz ka održivim poljoprivrednim i prehrambenim sistemima prilagođenim klimi i ekosistemima

Tokom poslednjih 70 godina, poljoprivreda u Evropi je transformisana politikama, tehnologijama i praksama koje su nastojale da garantuju stabilno snabdevanje pristupačnom hranom. Međutim, uspeh je nastupio po cenu sve veće degradacije životne sredine. Ovaj CORDIS paket rezultata ističe 11 istraživačkih projekata koje finansira EU, a koji pokazuju potencijal održivijih alternativa.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Kao holistički pristup koji podržava održivu poljoprivrednu proizvodnju uz održavanje čestitog upravljanja životnom sredinom, agroekologija se bavi uslugama vezanim za prirodu i ekosistem, povećavajući otpornost i diverzitet farmi, što ima potencijal da pokrene potpunu transformaciju poljoprivrednih i prehrambenih sistema. Agroekologija ima implikacije za čitav dijapazon poljoprivrednih praksi, od korišćenih sorti i varijeteta, do praksi upravljanja zemljištem i strategija diverzifikacije useva, integracije u lance vrednosti i poslovnih modela koji mogu da održe lokalno prilagođene prakse i pruže veće tržišne mogućnosti za poljoprivrednike i potrošače. Primeri poljoprivrednih praksi u kojima se primenjuju agroekološki principi su organska poljoprivreda, agrošumarstvo i mešovita poljoprivreda. Agroekologija ima potencijal da postane osnovno oruđe za EU u svojim nastojanjima da promoviše održivi poljoprivredni sektor koji poštuje planetarne granice i koji je u stanju da odgovori na promenljive potrebe društva, kako u pogledu održive i zdrave ishrane, tako i u pogledu životne sredine i klime u vezi sa primarnom proizvodnjom. Istraživanje i inovacije u ovoj oblasti otvaraju nove mogućnosti u poljoprivrednim sistemima, omogućavajući korišćenje usluga ekosistema kako bi se iskoristili održivi i otporni sistemi korišćenja zemljišta bez ugrožavanja isplativosti poljoprivredne aktivnosti. Agroekologija je identifikovana kao praksa koja se može podržati kroz ekološke šeme u okviru prvog stuba Zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Ona se takođe izdvaja kao jedna od održivih poljoprivrednih praksi koje mogu pomoći da se postignu ciljevi Zelenog dogovora EU i strategije sa njim u vezi Od farme do viljuške i strategija biodiverziteta. U okviru projekta Horizon 2020, EU je finansirala nekoliko istraživačkih projekata posvećenih unapređenju agroekoloških istraživanja. Ovi projekti doprinose pojačanom razumevanju praktične primene ekoloških i poljoprivrednih praksi sa niskim ulaganjima, zajedno sa njihovim ekološkim, klimatskim i društvenim prednostima. Ova napredovanja dodatno će se pojačati projektom Horizon Europe, u okviru kojeg je Komisija predložila evropsko kandidovanje za partnerstvo vezano za Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures (ubrzavanje tranzicije poljoprivrednih sistema: agroekološke žive laboratorije i istraživačke infrastrukture). Ako bude uspešno, sveobuhvatni cilj ovog kandidovanja za partnerstvo bio bi da se iskoristi potencijal agroekologije i lokalnih inovacija kako bi se ubrzao prelaz ka održivim poljoprivrednim sistemima pogodnim za klimu i ekosisteme u Evropi. Osim što daje informacije o definiciji predstojećih istraživačkih i inovativnih delovanja u okviru projekta Horizon Europe i pomaže u stvaranju sinergije između projekata Horizon 2020 i predloženog kandidovanja za evropsko partnerstvo vezano za agroekologiju, ovaj CORDIS paket rezultata iz oblasti agroekologije ima za cilj da izvrši uticaj na ključne tekuće procese kao što je reforma CAP, gde može pružiti korisna znanja za pripremu i evaluaciju strateških planova zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i dizajn ekoloških šema. Povrh toga, EU je nedavno usvojila svoj novi akcioni plan za razvoj organske proizvodnje, za šta će istraživanja iz oblasti agroekologije biti važni pokretači. Na kraju, Paket rezultata nastoji da mobiliše zainteresovane strane da rade zajedno na povećanju ove obećavajuće istraživačke oblasti tako što će prikazati šta je već postignuto aktivnostima istraživanja i inovacijama koje finansira EU. Projekti istaknuti u ovom Paketu rezultata su primeri širokog obima istraživačkih i inovativnih aktivnosti finansiranih od strane EU koje se sprovode na ovom prostoru, kao i različitih načina na koje agroekologija može da podrži održivu poljoprivredu i zaštitu životne sredine. DIVERSify, Diverfarming i DiverIMPACTS svi pokazuju kako povećan diverzitet useva gajenih na njivama može da obezbedi veću ekonomsku i prehrambenu sigurnost, veću zaštitu od štetočina, veći biodiverzitet i održiviju proizvodnju u odnosu na gajenje useva sa kratkom rotacijom i monokulture. Rastućom potražnjom u Evropi za mahunarkama i ulogom mahunarki u diverzifikovanoj i ekološkoj poljoprivredi bave se projekti uključujući TRUE, LEGVALUE i Legumes Translated. Potreba za povećanim pristupom organskoj hrani i semenu su u središtu projekata OK-Net EcoFeed i LIVESEED. Isto tako, istraživanja sprovedena u okviru LIFT i UNISECO i u okviru projekata finansiranih pod CORE Organic Cofund otkrivaju različite načine na koje poljoprivrednici, industrija i kreatori politike mogu da neguju rast i razvoj agroekološke poljoprivrede.