Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Agroekologia: przejście na zrównoważone, przyjazne dla klimatu i ekosystemów systemy rolne i żywnościowe

W ciągu ostatnich 70 lat rolnictwo w Europie przekształciły strategie polityczne, technologie i praktyki, których celem było zagwarantowanie ciągłości dostaw żywności dostępnej dla konsumentów w przystępnych cenach. Niestety, odbywało się jednak to kosztem postępującej degradacji środowiska. W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack opisujemy 11 finansowanych przez UE projektów badawczych, które koncentrują się na bardziej zrównoważonych i ekologicznych alternatywach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Agroekologia – holistyczne podejście, w którym promowana jest zrównoważona produkcja rolna przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne – polega na harmonizowaniu metod naturalnych i usług ekosystemowych poprzez zwiększenie odporności i różnorodności gospodarstw rolnych. Wprowadzenie tego podejścia umożliwi pełną transformację rolnictwa i systemów żywnościowych. Wiąże się ono ze zmianami w szeregu praktyk rolniczych, takich jak dobór odpowiednich ras i odmian uprawianych roślin, dostosowanie metod zarządzania glebą i strategii dywersyfikacji upraw, integrację w łańcuchach wartości i przyjęcie modeli biznesowych uwzględniających lokalne praktyki i zapewniających rolnikom oraz konsumentom większe możliwości rynkowe. Przykładami praktyk rolniczych, w ramach których wdrażane są zasady agroekologii, są rolnictwo ekologiczne, agroleśnictwo i uprawy mieszane. Agroekologia może stać się podstawowym narzędziem UE wykorzystywanym w ramach działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju sektora rolnego, który będzie cechował się szacunkiem względem zasobów naturalnych i który będzie w stanie reagować na zmieniające się potrzeby społeczeństwa zarówno w zakresie zrównoważonego i zdrowego odżywiania, jak i w odniesieniu do kwestii środowiskowych i klimatycznych związanych z produkcją podstawową. Badania i innowacje w tej dziedzinie otwierają nowe możliwości w systemach rolniczych, umożliwiając wykorzystanie usług ekosystemowych na rzecz zrównoważonych i trwałych systemów użytkowania gruntów przy utrzymaniu rentowności działalności rolniczej. Agroekologia została uznana za praktykę, która może być wspierana w ekoplanach w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Jest ona również jedną z praktyk zrównoważonego rolnictwa, która może pomóc w osiągnięciu celów określonych w Zielonym Ładzie UE i powiązanych z nim strategiach na rzecz różnorodności biologicznej oraz od pola do stołu. UE dofinansowała projekty badawcze poświęcone rozwojowi badań agroekologicznych w ramach programu „Horyzont 2020”. Przyczynią się one do lepszego zrozumienia praktycznego wdrażania ekologicznych i niskoemisyjnych praktyk rolniczych, wraz z ich korzyściami środowiskowymi, klimatycznymi i społecznymi. Działania te będą również wspierane przez program „Horyzont Europa”, w ramach którego Komisja zaproponowała kandydackie partnerstwo europejskie w związku z inicjatywą ‘Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures’ (Przyspieszenie transformacji systemów rolniczych: żywe laboratoria agroekologiczne i infrastruktura badawcza). W przypadku powodzenia nadrzędnym celem kandydackiego partnerstwa będzie wykorzystanie potencjału agroekologii i lokalnych innowacji w celu przyspieszenia przejścia na zrównoważone, przyjazne dla klimatu i ekosystemu systemy rolne w Europie. W niniejszym wydaniu broszury CORDIS Results Pack przedstawiamy przyszłe działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont Europa” oraz pomocy w tworzeniu synergii między projektami realizowanymi w ramach programu „Horyzont 2020” a proponowanym europejskim partnerstwem dotyczącym agroekologii. Informacje zebrane w wydaniu zawierają także przydatne wskazówki na potrzeby przygotowania i oceny planów strategicznych WPR oraz opracowywania programów ekologicznych. Ponadto badania w dziedzinie agroekologii są istotne w kontekście nowego planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej, który został niedawno przyjęty przez UE. Treści zawarte w broszurze Results Pack mają na celu zmobilizowanie zainteresowanych stron do współpracy w celu zwiększenia skali tego obiecującego obszaru badań poprzez przedstawienie osiągnięć wypracowanych dzięki działaniom badawczym i innowacyjnym finansowanym przez UE. Projekty ujęte w tym wydaniu broszury są przykładami szerokiej gamy finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacyjnych działań prowadzonych w dziedzinie agroekologii oraz różnorodności metod wspierania zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska. W ramach projektów DIVERSify, Diverfarming i DiverIMPACTS wykazano, że zwiększenie różnorodności upraw w gospodarstwach rolnych może zapewnić większe bezpieczeństwo ekonomiczne i żywnościowe, lepszą ochronę przed szkodnikami, większą różnorodność biologiczną i bardziej zrównoważoną produkcję niż krótkie płodozmiany i monokultury. Z kolei zespoły projektów TRUE, LEGVALUE oraz Legumes Translated skupiały się na rosnącym zapotrzebowaniu Europy na rośliny strączkowe oraz roli, jaką odgrywają w zróżnicowanym i ekologicznym rolnictwie. Potrzeba zwiększonego dostępu do ekologicznych pasz i nasion jest tematem projektów OK-Net EcoFeed i LIVESEED. Badania przeprowadzone w ramach projektów LIFT i UNISECO oraz sieci projektów CORE Organic Cofund dotyczyły natomiast różnych sposobów, w jakie rolnicy, przemysł i decydenci polityczni mogą wspierać rozwój rolnictwa agroekologicznego.

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
W jaki sposób wprowadzenie zespołów roślin może pobudzić zrównoważone rolnictwo?
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Nasiona zmian – systemowe podejście do uprawy roślin
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Wspieranie produkcji i wykorzystania nasion roślin strączkowych
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Określenie działań proekologicznych, które mogą sprawić, że rolnictwo stanie się bardziej zrównoważone
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Jak rolnicy mogą zaspokoić rosnący apetyt konsumentów na rośliny strączkowe?
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Rozwój zrównoważonego rolnictwa dzięki roślinom strączkowym hodowanym lokalnie
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Zasiać różnorodność, by zebrać zrównoważony rozwój: dlaczego Europa potrzebuje większej dywersyfikacji upraw?
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Rozpowszechnianie wiedzy i technik wśród ekologicznych gospodarstw w Europie
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Różne rozwiązania agroekologiczne w Europie
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wiadomości
Żywność i zasoby naturalne
Różnorodność – rozwiązanie dla unijnych gospodarstw rolnych
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021

Wiadomości
Żywność i zasoby naturalne
Wspieranie rozwoju sektora ekologicznego
Żywność i zasoby naturalne icon

4 Października 2021