Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Agroekologija: prijelaz prema održivoj, klimatski i ekološki prihvatljivoj poljoprivredi i prehrambenim sustavima

U posljednjih je 70 godina došlo do transformacije poljoprivrede u Europi zbog politika, tehnologija i praksi kojima se htjela zajamčiti stabilna ponuda pristupačne hrane. No uspjeh je postignut uz znatno narušavanje okoliša. U ovom se Paketu rezultata CORDIS-a ističe 11 istraživačkih projekata financiranih sredstvima EU-a u kojima se prikazuje potencijal održivijih alternativa.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Kao holistički pristup kojim se podržava održiva poljoprivredna proizvodnja uz istodobno održavanje čvrstog upravljanja okolišem, agroekologija surađuje s prirodom i uslugama ekosustava povećavajući otpornost i raznolikost poljoprivrednih gospodarstava te se njome ostvaruje potencijal za pokretanje potpune transformacije poljoprivrede i prehrambenih sustava. Agroekologija utječe na niz poljoprivrednih praksi, od pasmina i sorti koje se upotrebljavaju do praksi upravljanja tlom i strategija diversifikacije usjeva, integracije u lance vrijednosti te poslovnih modela kojima se mogu održavati lokalno donesene prakse i pružiti veće tržišne prilike za poljoprivrednike i potrošače. Primjeri poljoprivrednih praksi u kojima se provode načela agroekologije jesu organska poljoprivreda, agrošumarstvo i mješovita poljoprivreda. Agroekologija ima potencijal postati temeljenim alatom za EU u njegovim naporima u promicanju sektora održive poljoprivrede kojim se poštuju granice planeta te se njime može odgovoriti na promjenjive potrebe društva i u pogledu održive i zdrave prehrane i u pogledu okolišnih i klimatskih pitanja povezanih s primarnom proizvodnjom. Istraživanja i inovacije u tom području otvaraju nove prilike u poljoprivrednim sustavima, zbog čega je moguće upotrebljavati usluge ekosustava zbog koristi koje imaju za održive i otporne sustave iskorištavanja zemljišta bez ugrožavanja profitabilnosti poljoprivredne aktivnosti. Agroekologija je utvrđena kao praksa koja se može podržati putem ekoloških planova u okviru prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Ona je istaknuta i kao jedna od praksi održive poljoprivrede koja može pomoći u postizanju ciljeva europskog zelenog plana i njegovih povezanih strategija „Od polja do stola” i Bioraznolikost. U okviru programa Obzor 2020. EU je financirao nekoliko istraživačkih projekata koji su bili posvećeni unaprjeđenju istraživanja u području agroekologije. Ti projekti pridonose povećanju razumijevanja praktične provedbe ekoloških praksi i poljoprivrednih praksi s niskim ulaganjima, zajedno s njihovim prednostima za okoliš, klimu i društvo. Te prednosti bit će dodatno ojačane programom Obzor Europa, u okviru kojega je Komisija predložila kandidata za europsko partnerstvo u obliku inicijative „Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures” („Ubrzavanje tranzicije poljoprivrednih sustava: živući laboratoriji i istraživačke infrastrukture u području agroekologije”). Ako bude uspješan, najveći cilj ovog kandidata za partnerstvo bio bi istražiti potencijal agroekologije i lokalnih inovacija radi ubrzanja prijelaza prema održivim, klimatski i ekološki prihvatljivim poljoprivrednim sustavima u Europi. Osim utvrđivanja nadolazećih aktivnosti istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa i pružanja pomoći u stvaranju sinergija između projekata programa Obzor 2020 i predloženih kandidata za europsko partnerstvo u poljoprivredi, ovim se Paketom rezultata CORDIS-a o agroekologiji želi istražiti ključne tekuće procese kao što su reforma ZZP-a, gdje može pružiti korisno znanje za pripremu i evaluaciju strateških planova ZPP-a i osmišljavanje programa za ekologiju. Štoviše, EU je nedavno donio novi Akcijski plan za razvoj organske proizvodnje u kojemu će istraživanje u području agroekologije biti važan pokretač. Na kraju, Paketom rezultata želi se mobilizirati dionike na suradnju kako bi poboljšali ovo obećavajuće područje istraživanja kroz prikaz onoga što je već postignuto s pomoću istraživanja i inovacija financiranih sredstvima EU-a. Projekti istaknuti u ovom Paketu rezultata primjeri su širokog raspona aktivnosti istraživanja i inovacija financiranih sredstvima EU-a, koje se provode u ovom prostoru, i niza načina na koje agroekologija može podržati održivu poljoprivredu i zaštitu okoliša. U projektima DIVERSify, Diverfarming i DiverIMPACTS prikazuje se kako povećana raznolikost uzgojenih usjeva na poljoprivrednim gospodarstvima može pružiti veću gospodarsku sigurnost i sigurnost hrane, veću zaštitu od nametnika, veću biološku raznolikost i održiviju proizvodnju od uzgoja usjeva s kratkom rotacijom i monokultura. Rastuća potražnja Europe za mahunarkama i uloga usjeva mahunarki u diversificiranoj i ekološkoj poljoprivredi opisana je u projektima TRUE, LEGVALUE i Legumes Translated. Potreba za povećanim pristupom organskoj hrani i sjemenju u središtu je projekata OK-Net EcoFeed i LIVESEED. A istraživanja koja se provode u okviru projekta LIFT i UNISECO te projekata financiranih u okviru programa CORE Organic Cofund otkrivaju različite načine na koje poljoprivrednici, industrija i oblikovatelji politika mogu poticati rast i razvoj agroekološke poljoprivrede.