European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Article Category

Article available in the following languages:

Kvantifikacija ekoloških praksi uz koje poljoprivreda može biti održivija

Sa ciljem poboljšanja ugljeničnog otiska poljoprivrede, novo istraživanje ispituje prednosti i izazove usvajanja najboljih praksi u kološkoj poljoprivredi.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Poljoprivreda je odgovorna za 13 % ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte u EU. Ratarstvo zasnovano na ekosistemima stavlja prioritet na upravljanje zemljištem sa malim uticajem na njega i održavanje biodiverziteta, a može dati značajan doprinos postizanju naših klimatskih ciljeva. „Ekološke prakse su one sa malim ulaganjima ili koje su okrenute ka ekologiji“, objašnjava Laure Latruffe, istraživač pri INRAE, francuskom Nacionalnom istraživačkom institutu za poljoprivredu, hranu i životnu sredinu. „Kao takve, ekološke prakse mogu pomoći da se postigne održiva poljoprivreda.“ Sa podrškom projekta koji finansira EU, LIFT (Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming), Latruffe predvodi napore za bolje razumevanje potencijalnih pogodnosti ekološkog ratarstva i kako na najbolji način promovisati njegovo usvajanje. „Projekat uzima sveobuhvatan pristup kako bi pokrio najširi mogući spektar ekoloških praksi“, dodaje Latruffe. „To obuhvata postojeće nomenklature poput organske i agroekološke poljoprivrede, zajedno sa potencijalnim identifikovanjem novih pristupa.“

Podsticanje ekološke poljoprivrede

Opšti cilj projekta jeste identifikovanje i razumevanje glavnih pokretača koji stoje iza razvoja ekološke poljoprivrede. Projekat takođe ima za cilj procenu održivosti ekoloških praksi. Da bi to uradili, istraživači sprovode preko 30 studija slučajeva širom Evrope, a svaka se fokusira na različite pristupe u različitim kontekstima. Postoje studije slučaja koje se sprovode na svemu od ratarstva, stočarstva i mešovite poljoprivrede do takvih specijalizacija poput mlekarstva, uzgoja goveda za meso, žitarica, voća i povrća, voćnjaka i maslinjaka, da imenujemo samo neke. „Ove studije slučaja odražavaju ogromnu raznolikost poljoprivrednog sektora u EU, ne samo po pitanju tipa useva, već i u mnogim različitim socio-ekonomskim i uslovima životne sredine koji utiču na sektor“, primećuje Latruffe.

Podrška prioritetima EU

Iako je i dalje u ranim fazama, Latruffe je ubeđena da će studije slučaja pomoći da informišu i podrže prioritete EU koji se odnose na promovisanje održive poljoprivrede. „Studije slučaja su nam već omogućile da elaboriramo različite tipologije farmi, koje klasifikuju farme sa sličnim ekološkim praksama“, napominje Latruffe. Korišćenjem tih tipologija, istraživači će razviti nekoliko alatki lakih za korišćenje, uključujući one koje mogu da razvrstavaju farme prema ekološkim tipovima. Projektom je planiran i da razvoj alatke za usvajanje koja će projektovati kako je moguće usvojiti određene prakse ekološke poljoprivrede u određenom regionu ili zemlji. Osim toga, sprovodi se posao na lansiranju ogromnog otvorenog onlajn kursa, ili MOOC, o korišćenju metoda i rezultata iz projekta LIFT. „Naše istraživanje i rezultati obezbediće kompletnu sliku ekološke poljoprivrede – uključujući pogodnosti i izazove – u poređenju sa konvencionalnijim pristupima poljoprivredi“, zaključuje Latruffe. „Na taj način, identifikovaćemo kritične uzlazne putanje za usvajanje najboljih praksi u održivoj poljoprivredi.“

Keywords

LIFT, agroekološki, ratarstvo, održiva, poljoprivreda, ekološka poljoprivreda, održiva poljoprivreda, biodiverzitet, farma

Discover other articles in the same domain of application