European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Agroekologie: přechod na udržitelné zemědělství a potravinové systémy šetrné ke klimatu a ekosystémům

Díky politikám, technologiím a postupům, jejichž cílem bylo zajistit stabilní dodávky cenově dostupných potravin, se zemědělství v Evropě za posledních 70 let zásadně změnilo. Úspěch však přišel za cenu stále se zhoršujícího životního prostředí. Tento balík CORDIS Results Pack upozorňuje na 11 výzkumných projektů financovaných EU, které prokazují potenciál udržitelnějších alternativ.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Agroekologie představuje holistický přístup, který podporuje udržitelnou zemědělskou produkci a zároveň dbá na důslednou péči o životní prostředí. Je postavena na spolupráci s přírodou a ekosystémovými službami a na zvyšování odolnosti a rozmanitosti zemědělských podniků a má potenciál vést k úplné transformaci zemědělských a potravinových systémů. Agroekologie má dopad na celou řadu zemědělských postupů – od využívaných plemen a odrůd přes postupy hospodaření s půdou a strategie diverzifikace plodin až po integraci do hodnotových řetězců a obchodní modely, které mohou využívat místně přizpůsobené postupy a poskytovat zemědělcům a spotřebitelům větší tržní příležitosti. Mezi příklady zemědělských postupů uplatňujících agroekologické zásady patří ekologické zemědělství, agrolesnictví a smíšené zemědělství. Agroekologie má potenciál stát se základním nástrojem EU v jejím úsilí o podporu udržitelného zemědělství, které respektuje hranice planety a je schopné reagovat na měnící se potřeby společnosti jak z hlediska udržitelné a zdravé výživy, tak s ohledem na problematiku životního prostředí a klimatu v souvislosti s prvovýrobou. Výzkum a inovace v této oblasti otevírají nové příležitosti v zemědělských systémech a umožňují využívat ekosystémové služby ve prospěch udržitelných a odolných systémů využívání půdy, aniž by byla ohrožena ziskovost zemědělské činnosti. Agroekologii lze podporovat prostřednictvím ekologických programů v rámci prvního pilíře společné zemědělské politiky (SZP). Agroekologie byla také vyzdvižena jako jeden z udržitelných zemědělských postupů, který může pomoci dosáhnout cílů Zelené dohody pro EU a souvisejících strategií Z farmy na vidličkuBiologická rozmanitost. V rámci programu Horizont 2020 financovala EU několik výzkumných projektů zaměřených na rozvoj agroekologického výzkumu. Tyto projekty přispívají k lepšímu pochopení praktického provádění ekologických zemědělských postupů s nízkými vstupy a jejich přínosů pro životní prostředí, klima a společnost. Tyto pokroky budou dále podpořeny v programu Horizont Evropa, v jehož rámci Komise navrhla kandidátské evropské partnerství se zaměřením na „Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures“ („Urychlení přechodu zemědělských systémů: agroekologické živé laboratoře a výzkumné infrastruktury“). V případě úspěchu by hlavním cílem tohoto kandidátského partnerství bylo využít potenciál agroekologie a místních inovací k urychlení přechodu na udržitelné zemědělské systémy šetrné ke klimatu a ekosystémům v Evropě. Kromě toho, že tento balík CORDIS Results Pack o agroekologii informuje o definici nadcházejících výzkumných a inovačních akcí v rámci programu Horizont Evropa a pomáhá vytvářet synergie mezi projekty programu Horizont 2020 a navrhovaným kandidátským evropským partnerstvím v oblasti agroekologie, má také za cíl přispět ke klíčovým probíhajícím procesům, jako je reforma SZP, kde může poskytnout užitečné poznatky pro přípravu a hodnocení strategických plánů SZP a podobě ekologických programů. EU navíc nedávno přijala nový akční plán pro rozvoj ekologické produkce, pro který bude výzkum v oblasti agroekologie důležitým nástrojem. A konečně, cílem balíku Results Pack je mobilizovat zúčastněné strany ke spolupráci na rozšíření této perspektivní oblasti výzkumu tím, že představí, čeho již bylo v rámci výzkumných a inovačních akcí financovaných EU dosaženo. Projekty uvedené v tomto balíku Results Pack jsou ukázkou široké škály výzkumných a inovačních činností financovaných EU, které se v této oblasti provádějí, a rozmanitých způsobů, jimiž může agroekologie podpořit udržitelné zemědělství a ochranu životního prostředí. Projekty DIVERSify, DiverfarmingDiverIMPACTS ukazují, jak může zvýšení rozmanitosti plodin pěstovaných v zemědělských podnicích zajistit větší ekonomickou a potravinovou bezpečnost, větší ochranu proti škůdcům, vyšší biologickou rozmanitost a udržitelnější produkci než pěstování plodin s krátkým střídáním a monokultury. Rostoucí poptávkou po luskovinách v Evropě a úlohou luskovin v diverzifikovaném a ekologickém zemědělství se zabývají projekty TRUE, LEGVALUELegumes Translated. Na potřebu lepšího přístupu k ekologickým krmivům a osivu se zaměřují projekty OK-Net EcoFeedLIVESEED. Výzkum prováděný v rámci projektů LIFTUNISECO a projektů financovaných z CORE Organic Cofund ukazuje, jakými různými způsoby mohou zemědělci, odvětví a politici podporovat růst a rozvoj agroekologického zemědělství.