CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2024-04-19

Article available in the following languages:

Засилване на растежа и развитието на биологичния сектор

Според Зелената сделка на ЕС до 2030 г. 25 % от земеделската земя трябва да бъде органична. Постигането на тази амбициозна цел изисква непрекъснати изследвания и иновации в областта на устойчивото производство на храни. CORE Organic Cofund помага за осъществяването на този преход чрез засилване на сътрудничеството за международни изследователски дейности.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Изпълнението на амбициите на ЕС за устойчиво производство на храни и по-здравословно хранене изисква нещо повече от преминаване към биологично земеделие. Разработването на по-устойчиви системи за биологични храни означава подобряване на земеделските практики и системите за преработка на храни и създаване на иновативни вериги за стойност. Въпреки това, публично финансираните изследвания в областта на биологичните хранителни системи в Европа често се ръководят от малки изследователски общности, фрагментирани както географски, така и институционално. За да се увеличи въздействието на тези изследвания, са необходими съвместни усилия. Повече от десетилетие партньорите на CORE Organic работят за справяне с най-важните предизвикателства по веригите на биологична стойност чрез мрежите на европейското научноизследователско пространство. Проектната мрежа на CORE Organic Cofund (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) вече включва 26 партньора от 19 държави. Чрез повишаване на потенциала за иновации, достъпността на знанията, съгласуването на националните изследвания и международния обхват, партньорите се стремят да подкрепят нарастващото търсене на биологични продукти, разработването на регулации за биологично земеделие и впоследствие да стимулират по-здравословното хранене, търговията и създаването на работни места. Подкрепените проекти водят и до повишаване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство на местните и световните пазари. Консорциумът, координиран от университета в Орхус, Дания, отправи съвместна покана за иновации, които биха могли да подкрепят подхода за устойчиви хранителни системи и растежа на биологичния сектор в Европа, и като цяло по-задълбоченото разбиране на спецификите на подходите за екологично земеделие. Дванадесет проекта получиха общо 15 милиона евро. Сред тях са например проектът SureVeg, който изследва изрязването и рециклирането на отпадъци като основа за биоразнообразно и ресурсоефективно интензивно зеленчукопроизводство, проектът FreeBirds за подобряване на здравето на пилетата и проблемите с околната среда при свободното им отглеждане, и проектът ProOrg, който се стреми да разработи Кодекс за практика за преработка на органични храни. CORE Organic, чиято програма включва дейности до май 2022 г., продължава да наблюдава финансираните проекти, като предлага помощ при участието на заинтересованите страни и разпространение на информация, за да осигури високо въздействие на изследователските усилия.

Keywords

Core Organic Cofund, органичен, устойчив, селско стопанство, храна, знания, изследвания

Related articles