Skip to main content

Article Category

News

Article available in the folowing languages:

Bioloģiskās lauksaimniecības izaugsmes un attīstības sekmēšana

Eiropas zaļajā kursā ir noteikts, ka līdz 2030. gadam 25 % lauksaimniecības zemes ir jāizmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā. Šī vērienīgā mērķa sasniegšanai ir nepieciešami pastāvīgi pētījumi un inovācija ilgtspējīgas pārtikas ražošanas jomā. Projekts “CORE Organic Cofund” palīdz īstenot šo pāreju, paplašinot sadarbību starptautiskos pētniecības pasākumos.

Food and Natural Resources

ES vērienīgo mērķu sasniegšanai ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un veselīgāka uztura jomā ir nepieciešams kas vairāk nekā tikai zemes izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Ilgtspējīgāku bioloģiskās pārtikas sistēmu izveidei ir nepieciešama lauksaimniecības prakses un pārtikas pārstrādes sistēmu uzlabošana un inovatīvu vērtības ķēžu veidošana. Taču no publiskā sektora līdzekļiem finansētus bioloģiskās pārtikas sistēmu pētījumus Eiropā bieži vien vada nelielas pētniecības kopienas, kas ir sadrumstalotas gan ģeogrāfiskā, gan institucionālā ziņā. Lai palielinātu šo pētījumu ietekmi, ir nepieciešami kopīgi centieni. Projekta CORE Organic partneri jau vairāk kā desmit gadus cenšas risināt būtiskākās problēmas bioloģiskās pārtikas vērtības ķēdēs, izmantojot Eiropas Pētniecības telpas tīklus. Projekta CORE Organic Cofund (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) tīkls šobrīd aptver 26 partnerus no 19 valstīm. Palielinot inovāciju potenciālu, zināšanu pieejamību un valsts līmeņa pētījumu un starptautisko informatīvo pasākumu saskaņošanu, partneri cenšas apmierināt aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc bioloģiskajiem produktiem, atbalstīt bioloģiskās lauksaimniecības regulējuma izstrādi un tādējādi veicināt veselīgāku uzturu, tirdzniecību un darbvietu veidošanu. Atbalstītie projekti arī palīdz uzlabot Eiropas lauksaimniecības nozares konkurētspēju vietējā un pasaules tirgū. Dānijā esošās Orhūsas Universitātes koordinētais konsorcijs izsludināja kopīgu uzaicinājumu iesniegt inovāciju priekšlikumus, kas varētu atbalstīt ilgtspējīgu pārtikas sistēmu pieeju un bioloģiskā sektora izaugsmi Eiropā un vispārīgā veidā uzlabot izpratni par ekoloģiskas lauksaimniecības pieeju specifiku. Divpadsmit projektiem tika piešķirti kopumā 15 miljoni EUR. To vidū ir, piemēram, projekts SureVeg, kurā tiek pētīta dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrāde kā pamats bioloģiski daudzveidīgai un resursu izmantošanas ziņā efektīvai intensīvajai dārzeņu ražošanai, projekts FreeBirds, kura mērķis ir uzlabot dējējvistu veselību un novērst vides problēmas, audzējot vistas brīvās turēšanas apstākļos, un projekts ProOrg, kura mērķis ir izstrādāt bioloģiskās pārtikas pārstrādes prakses kodeksu. Tā kā programma ilgst līdz 2022. gada maijam, CORE Organic turpina uzraudzīt finansēto projektu īstenošanu, piedāvājot palīdzību, kas tiek nodrošināta, iesaistot ieinteresētās personas un izplatot informāciju, lai tādējādi panāktu augstu pētniecības pasākumu ietekmes līmeni.

Keywords

Core Organic Cofund, bioloģisks, ilgtspējīgs, lauksaimniecība, pārtika, zināšanas, pētniecība

Related articles