Skip to main content

Article Category

News

Article available in the folowing languages:

Podpora růstu a rozvoje odvětví ekologického zemědělství

Zelená dohoda EU stanovuje cíl, že do roku 2030 má být 25 % zemědělské půdy ekologické. Splnění tohoto ambiciózního cíle vyžaduje neustálý výzkum a inovace v oblasti udržitelné produkce potravin. Fond CORE Organic Cofund napomáhá této změně tím, že zvyšuje spolupráci mezi mezinárodními výzkumnými aktivitami.

Food and Natural Resources

Naplnění ambicí EU v oblasti udržitelné produkce potravin a zdravějšího stravování vyžaduje víc než pouhé převedení půdy do ekologického zemědělství. Rozvoj udržitelnějších systémů ekologických potravin znamená zlepšení zemědělských postupů a systémů zpracování potravin a vytvoření inovativních hodnotových řetězců. Veřejně financovaný výzkum ekologických potravinových systémů v Evropě je však často řízen malými výzkumnými komunitami, které jsou geograficky i institucionálně roztříštěné. Aby se dopad tohoto výzkumu zvýšil, je třeba vyvinout společné úsilí. Již více než deset let pracují partneři CORE Organic na řešení nejdůležitějších problémů v ekologických hodnotových řetězcích prostřednictvím sítí Evropského výzkumného prostoru. Síť projektů CORE Organic Cofund (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) nyní čítá 26 partnerů z 19 zemí. Zvýšením inovačního potenciálu, dostupnosti znalostí, sladěním národního výzkumu a mezinárodního dosahu chtějí partneři podpořit rostoucí poptávku po ekologických produktech, podpořit rozvoj předpisů pro ekologické zemědělství a následně podpořit zdravější stravování, obchod a tvorbu pracovních míst. Podporované projekty přispívají také ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského zemědělství na místních i světových trzích. Konsorcium koordinované Aarhuskou univerzitou v Dánsku vydalo společnou výzvu k inovacím, které by mohly podpořit udržitelný přístup k potravinovým systémům a růst odvětví ekologického zemědělství v Evropě a celkově zvýšit porozumění specifikům ekologického zemědělství. Dvanácti projektům bylo přiděleno celkem 15 milionů EUR. Patří mezi ně například projekt SureVeg, který zkoumá pásové pěstování a recyklaci odpadu jako základ pro biologicky rozmanitou a zdrojově efektivní intenzivní produkci zeleniny, projekt FreeBirds zaměřený na zlepšení zdravotního stavu kuřat a environmentálních problémů při chovu ve volném výběhu, a projekt ProOrg, který usiluje o vytvoření kodexu postupů pro zpracování ekologických potravin. Program potrvá do května 2022 a CORE Organic bude i nadále monitorovat financované projekty a nabízet pomoc se zapojením zúčastněných stran a šířením informací s cílem zajistit vysoký dopad výzkumného úsilí.

Keywords

Core Organic Cofund, ekologie, udržitelnost, zemědělství, potraviny, znalosti, výzkum