Skip to main content

Article Category

News

Article available in the folowing languages:

Podpora rastu a vývoja v ekologickom sektore

V zelenej dohode EÚ je stanovený cieľ, aby sa do roku 2030 ekologická produkcia vykonávala na 25 % poľnohospodárskej pôdy. Splnenie tohto ambiciózneho cieľa si vyžaduje nepretržitý výskum a inováciu v oblasti udržateľnej potravinovej výroby. Iniciatíva CORE Organic Cofund pomáha rozvíjať túto transformáciu prostredníctvom zvyšovania spolupráce medzi medzinárodnými výskumnými činnosťami.

Food and Natural Resources

Ak chceme naplniť ambície EÚ v oblasti udržateľnej potravinovej výroby a zdravšieho stravovania, nestačí len preorientovať pôdu na ekologické poľnohospodárstvo. Vývoj udržateľnejších ekologických potravinových systémov ide ruka v ruke so zlepšovaním poľnohospodárskych postupov a systémov spracovania potravín, a s vytváraním inovačných hodnotových reťazcov. Výskum v Európe zameraný na ekologické potravinové systémy a financovaný z verejných zdrojov sa však často odvíja od malých výskumných spoločenstiev, ktoré sú zemepisne aj inštitucionálne roztrieštené. Na zvýšenie vplyvu tohto výskumu je potrebné spoločné úsilie. Partneri iniciatívy CORE Organic už vyše desať rokov pracujú na riešení najdôležitejších výziev pre ekologické hodnotové reťazce, pričom využívajú siete Európskeho výskumného priestoru. Sieť projektu CORE Organic Cofund (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) v súčasnosti zahŕňa celkovo 26 partnerov z 19 krajín. Zvyšovaním inovačného potenciálu, sprístupnením znalostí, zosúladením národného výskumu s medzinárodným nadväzovaním kontaktov sa partneri usilujú podporovať rastúci dopyt po ekologických výrobkoch, podporovať tvorbu nariadení o ekologickom poľnohospodárstve a následne posilňovať zdravšie stravovanie, obchod a vytváranie pracovných miest. Podporené projekty zároveň vyvolávajú väčšiu konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva na miestnych a globálnych trhoch. Konzorcium koordinované Aarhuskou univerzitou v Dánsku zverejnilo spoločnú výzvu na predkladanie inovačných návrhov, ktorými by sa v Európe mohol podporovať prístup založený na udržateľných potravinových systémoch, rast ekologického sektora a celkové lepšie pochopenie špecifickosti ekologických poľnohospodárskych prístupov. Dvanástim projektom bolo dohromady poskytnutých 15 miliónov EUR. Ide napríklad o projekt SureVeg, v ktorom sa skúma pestovanie v pásoch a recyklácia odpadu ako základ pre biodiverzitu a intenzívnu produkciu zeleniny s efektívnym využívaním zdrojov. Ďalší projekt FreeBirds sa zameriava na zlepšovanie zdravia sliepok a environmentálne problémy produkcie vo voľnom výbehu a v projekte ProOrg sa zostavuje kódex postupov pre ekologické spracovanie potravín. Program iniciatívy potrvá do mája 2022 a CORE Organic bude aj naďalej monitorovať financované projekty, poskytovať pomoc so zapájaním zainteresovaných strán a šírením v záujme zabezpečenia vysokého vplyvu výskumného úsilia.

Keywords

Core Organic Cofund, ekologický, udržateľný, poľnohospodárstvo, potraviny, znalosti, výskum

Related articles