European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Droga do przyszłości wytwarzania energii w UE

Unia Europejska dąży ambitnie do celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wymaga to zdecydowanego przejścia na odnawialne i czyste źródła energii, a także radykalnych działań związanych z przystosowaniem gospodarek i społeczeństw. Zespół finansowanego ze środków UE projektu Open ENTRANCE przygotowuje otwartą platformę umożliwiającą przeprowadzanie ocen strategii związanych z transformacją niskoemisyjną.

Energia icon Energia

Aby zrealizować swoje cele klimatyczne, UE potrzebuje precyzyjnych modeli systemu energetycznego, które pozwolą wskazać najbardziej efektywne strategie dekarbonizacji. Konsorcjum 14 partnerów zajmujących się modelowaniem systemów energetycznych i skupionych wokół projektu Open ENTRANCE (Open ENergy TRansition ANalyses for a low-carbon Economy) przyspiesza te działania, opracowując przejrzystą i zintegrowaną usługę umożliwiającą ocenę strategii przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Ten 4-letni projekt jest koordynowany przez norweski instytut Sintef Energi, a jego celem jest przygotowanie platformy, która łączy modele makroekonomiczne oraz modele systemów energetycznych, a także dostarcza danych dotyczących gospodarki i ludzkich zachowań związanych z transformacją energetyczną. Zespół projektu Open ENTRANCE opiera się na możliwościach stwarzanych przez istniejące ramy transformacji niskoemisyjnej, poprawiając ogólną jakość modeli stanowiących część platformy oraz scalając modele, by je udoskonalać, oferować szybsze i bardziej dokładne analizy, wykorzystywać wielkoskalowe zbiory danych dotyczących ludzkich zachowań oraz łączyć szczegółowe metody odgórne (top-down) i oddolne (bottom-up). W ramach projektu opracowano cztery scenariusze opisujące niskoemisyjną przyszłość energetyczną na poziomie ogólnoeuropejskim i krajowym, obejmujące późniejszy globalny wzrost temperatury o 1,5 °C i 2,0 °C. Takie scenariusze ilościowe utworzono z zastosowaniem specjalnego rozszerzenia modelu system energetycznego o nazwie GENEeSYS-MOD, a następnie zweryfikowano w odniesieniu do porównywalnych strategii opracowanych w oparciu o zintegrowany model oceny wpływu MESSAGix-GLOBIOM, którego używa IPCC. Zespół projektu Open ENTRANCE przygotował także szczegółowe studia przypadków dotyczące wybranych kwestii, takich jak wpływ uzyskiwania elastyczności energetycznej przez gospodarstwa domowe na potrzeby inwestycyjne na poziomie całej Europy, a także wpływ optymalizacji zużycia energii przez społeczności podmiotów na ogólny profil obciążenia. Ponadto badacze rozpoczęli przeprowadzanie analiz makroekonomicznych, by uzyskać nowe informacje na temat ekonomicznych skutków transformacji w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego. Rezultaty tych badań udostępniane są w otwartym systemie, który ma działać przez kolejne 10 lat. Zespół projektu ma nadzieję, że utworzona przez niego platforma będzie używana i rozwijana przez społeczność naukową, a zgromadzone zbiory danych zostaną wykorzystane w innych badaniach nad transformacją niskoemisyjną. Projekt zakończy się w 2023 roku, a jego dorobek pomoże interesariuszom określić makroekonomiczne skutki transformacji energetycznej, ułatwi dialog między badaczami, decydentami i przemysłem, a ostatecznie pozwoli wskazać najlepsze sposoby przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Słowa kluczowe

Open ENTRANCE, energia, transformacja, węgiel, klimat, globalny, ekonomiczny, platforma, otwarty