Skip to main content

Revealing fair and actionable knowledge from data to support women’s inclusion in transport systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

W jaki sposób systemy transportu mogą lepiej zaspokajać potrzeby kobiet?

Kobiety polegają w codziennym życiu na transporcie publicznym częściej niż inne grupy, jednak wiele z nich decyduje się na skorzystanie z innych opcji, jeśli jego oferta nie zaspokaja ich potrzeb. Analiza faktycznych potrzeb kobiet oraz sposobu korzystania ze środków komunikacji zbiorowej pomogła zespołowi projektu DIAMOND w opracowaniu opartych na danych zaleceń i narzędzi służących bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym usługom w zakresie mobilności.

Społeczeństwo

Modele mobilności kobiet są mocno zróżnicowane i niezwykle złożone – zależą w dużym stopniu od wieku, statusu społeczno-ekonomicznego oraz pełnionych przez nie ról opiekuńczych. Jak czytamy w sprawozdaniu opublikowanym w 2019 roku przez Międzynarodowe Forum Transportu, blisko 40 % wszystkich podróży środkami komunikacji publicznej wynika z potrzeby zapewnienia opieki. Co więcej, aż 80 % takich podróży wykonują kobiety poruszające się pieszo lub środkami transportu zbiorowego. Tego rodzaju podróże obejmują dojazdy do przychodni i klinik, dojazdy z osobami niesamodzielnymi, a także dojazdy do sklepów i załatwianie codziennych spraw. „Mimo to zbiorowe środki transportu wciąż są przeznaczone przede wszystkim dla osób dojeżdżających do pracy i jeżdżą według rozkładów, które nie odpowiadają potrzebom zapewnienia opieki – zwykle przejazdy wykonywane w tym celu są częstsze, krótsze, bardziej lokalne i nieregularne”, twierdzi Patricia Castillo, koordynatorka finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DIAMOND oraz dyrektorka Wydziału Programów Europejskich Eurecat – organizacji będącej gospodarzem projektu. „Odpowiednie planowanie transportu musi umożliwiać także realizowanie takich przejazdów, a jednym z rozwiązań tego problemu powinno być zatrudnianie większej liczby kobiet na stanowiskach, na których będą miały możliwość podejmowania stosownych decyzji w tej sprawie”. W ramach projektu DIAMOND powstały narzędzia i wytyczne służące promowaniu równości płci w sektorze transportu i mobilności oparte na ocenie potrzeb użytkowników transportu oraz na analizach dużych zbiorów danych i technikach uczenia maszynowego. Opracowane w wyniku tych działań narzędzia pozwalające na ocenę integracyjności poszczególnych usług transportu publicznego oraz zalecenia dotyczące wsparcia dla różnych rodzajów użytkowników zostały przetestowane i zweryfikowane we współpracy z firmami działającymi w sektorze transportu z całej Europy. Docelowo narzędzia posłużą operatorom środków transportu, urbanistom oraz pracodawcom z branży transportowej. Zespół opracował także białą księgę opisującą kluczowe działania mające na celu zapewnienie większej równości w systemie transportu, a także zalecenia dotyczące autonomicznych pojazdów, którym dodatkowo towarzyszyły także wskazówki dotyczące CV oraz wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mające na celu zwiększenie odsetka kobiet zatrudnianych w tym sektorze.

Potrzeby, przeszkody i możliwości związane z transportem

Projekt DIAMOND koncentrował się na trzech obszarach wpływających na korzystanie przez kobiety ze środków transportu publicznego – zaspokajanie podstawowych potrzeb w zakresie mobilności, dostępność fizyczna i finansowa, a także bezpieczeństwo. Zespół projektu przeprowadził ogólnoeuropejskie badania oparte na gromadzeniu danych ilościowych i jakościowych dotyczących różnorodności oraz problemów związanych z płcią, skupiając się na kolejach oraz multimodalnym transporcie zbiorowym, pojazdach autonomicznych, rowerach publicznych, a także praktykach zatrudnienia oraz CSR. Dane dotyczące użytkowników środków transportu zebrane w ramach przeszło tysiąca badań ankietowych przeprowadzonych w Barcelonie, Dublinie, Warszawie oraz Paryżu zostały połączone z analizą komunikatów w mediach społecznościowych dotyczących zadowolenia z dostępnych opcji transportu zbiorowego. Zgromadzone w ten sposób wyniki zostały uzupełnione o obserwacje infrastruktury transportowej in situ. Badacze zorganizowali także grupy fokusowe oraz opracowali studium przypadku oparte na symulatorze pojazdów autonomicznych, aby na tej podstawie lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania kobiet. Najważniejszym wnioskiem wypływającym z badania był fakt, że w przypadku kobiet poczucie bezpieczeństwa było kluczowe dla ciągłego korzystania ze środków transportu publicznego. „Co więcej, udało nam się ustalić, że bezpieczeństwo jest szczególnie ważne dla kobiet należących do grup o mniejszych dochodach oraz przedstawicielek mniejszości etnicznych. Szczególnie ważne jest to, że obie grupy polegają w największym stopniu na transporcie zbiorowym”, twierdzi Maria Chiara Leva, kierowniczka ds. rozpowszechniania wyników projektu DIAMOND oraz wykładowczyni Uniwersytetu Technicznego w Dublinie. Zespół stwierdził również, że podróżowanie z podopiecznymi często skłania kobiety do korzystania z alternatywnych środków transportu, głównie z prywatnych samochodów.

Wielotorowe podejście

Prace w ramach projektu DIAMOND wpisują się bezpośrednio w działanie Komisji Europejskiej Kobiety a transport – platforma UE na rzecz zmian – inicjatywę zapoczątkowaną w 2017 roku w celu wymiany najlepszych praktyk ukierunkowanych na popularyzację zatrudnienia kobiet oraz równych szans w sektorze transportu. Po podjęciu decyzji o wykorzystaniu oprogramowania otwartoźródłowego w formie usług w ramach realizacji projektu DIAMOND i opracowania towarzyszących mu narzędzi zespół prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi partnerami na temat jego komercjalizacji. „W sytuacji, gdy kobiety stanowią zaledwie 22 % spośród wszystkich 11 milionów pracowników europejskiego sektora transportu, nasz zestaw narzędzi oferuje przedstawicielom branży przyjazną dla użytkowników platformę do gromadzenia danych na temat poziomu równości w zatrudnieniu, wspomagając ich w podejmowaniu strategicznych decyzji w celu poprawy sytuacji”, dodaje Francisco Santarremigia, dyrektor techniczny firmy AITEC będącej jednym z partnerów projektu oraz koordynator techniczny projektu DIAMOND. Wszystkie materiały opracowane przez zespół projektu DIAMOND są obecnie dostępne na witrynie internetowej projektu.

Słowa kluczowe

DIAMOND, transport, kobiety, mobilność, bezpieczeństwo, samochód, opieka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania