European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia dla inteligentnych sieci na unijnym Radarze Innowacji

Siedem technologii opracowanych w celu wsparcia transformacji europejskiej sieci elektrycznej zyskuje uznanie Unii Europejskiej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Energia icon Energia

Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w dłuższej perspektywie czasowej, Unia Europejska musi zmodernizować swój system energetyczny. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu EUniversal mają tego świadomość, dlatego dokładają wszelkich starań w celu transformacji sieci elektrycznych Starego Kontynentu przy pomocy innowacyjnych narzędzi, które pozwalają na rozwiązanie problemów i ominięcie ograniczeń istniejącego systemu energetycznego. Niektóre z nich zostały docenione przez unijny Radar Innowacji – inicjatywę mającą na celu dostrzeganie i promowanie przełomowych innowacji opracowywanych przez czołowych badaczy i innowatorów finansowanych przez Wspólnotę.

Narzędzia wspomagające bezpieczną, stabilną i zrównoważoną energetykę

Wyróżnienie w ramach Radaru Innowacji otrzymało łącznie siedem narzędzi opracowanych w ramach projektu EUniversal. Należą do nich narzędzie do prognozowania ograniczeń przesyłowych w liniach niskiego napięcia umożliwiające przygotowywanie prognoz dziennych ryzyka wystąpienia ograniczeń, a także narzędzie do oceny stanu na podstawie danych, które pozwala na stworzenie obrazu sieci niskiego napięcia w czasie rzeczywistym wraz z szacunkowymi wartościami napięć oraz aktywnymi dostawami mocy. Kolejną wyróżnioną technologią jest oparty na danych system sterowania napięciem w sieciach niskiego napięcia, który – jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej projektu EUniversal – obejmuje „protokół prywatności pozwalający na obsługę danych osobowych takich jak na przykład aktywne pomiary zużycia energii”. W artykule czytamy ponadto, że system ten może działać w czasie rzeczywistym w celu korygowania napięcia, a także w trybie predykcyjnym w celu wsparcia wyboru ofert oraz pomocy operatorom systemów dystrybucyjnych (OSD) w dostrzeganiu potrzeb w zakresie elastyczności. Czwartą wyróżnioną innowacją jest oparte na danych podejście do szacowania potrzeb w zakresie elastyczności w celu rozwiązania problemów związanych z niedostatecznym lub zbyt wysokim napięciem. To rozwiązanie także zostało wyposażone w zapewniający prywatność protokół chroniący dane wrażliwe, takie jak między innymi zużycie energii. Piątym wyróżnionym rozwiązaniem jest planowanie sieci dystrybucyjnych uwzględniające odporność oraz inwestycje. Jak czytamy w informacji prasowej, narzędzie to pomaga operatorom systemów dystrybucyjnych w podejmowaniu decyzji na temat „wyboru najlepszych opcji w celu zwiększenia odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zagrożenia naturalne przy jednoczesnym osiągnięciu efektywnych kompromisów między niezawodnością, odpornością i kosztami”. Szóstym rozwiązaniem jest narzędzie polecające optymalne oferty zapewniające elastyczność, które wskazuje najlepsze oferty na rynku energii i pozwala uniknąć ograniczeń przesyłowych przy minimalnych kosztach. Uzupełnieniem narzędzi wyróżnionych w ramach Radaru Innowacji jest rozwiązanie Redispatch 2.0 połączone z rynkami elastycznego zapotrzebowania. Rozwiązanie to stanowi połączenie podejścia Redispatch 2.0 – nowego i jednolitego niemieckiego systemu zarządzania siecią, które ma na celu poprawę jej stabilności – a także podejścia opartego na zasadach rynku, dzięki czemu pojawia się możliwość „rozwiązania problemów wynikających z ograniczeń sieci w sposób kaskadowy od poziomu sieci niskiego napięcia, aż do sieci wysokiego napięcia”, jak czytamy w informacji prasowej. Te i inne technologie są obecnie testowane w trzech obiektach demonstracyjnych na terenie Niemiec, Polski i Portugalii. W tym ostatnim kraju operator systemu dystrybucyjnego E-REDES, spółka będąca jednym z koordynatorów projektu EUniversal, zorganizowała pilotażowe wdrożenie z udziałem 70 odbiorców indywidualnych i biznesowych, w ramach którego analizuje „szereg nowych przypadków użycia w celu weryfikacji uniwersalnego interfejsu zapewniającego elastyczność”, jak dowiadujemy się z artykułu opublikowanego w portalu Smart Energy International. Opisywane przypadki to zarządzanie ograniczeniami przesyłu w sieciach średniego napięcia, „zintegrowana regulacja napięcia w sieciach SN i NN z myślą o rynku dnia następnego, a także regulacja napięcia oraz zarządzanie ograniczeniami przesyłu z wyprzedzeniem wielu dni/tygodni z myślą o planowaniu sieci w perspektywach średnio- i długoterminowej”. W Niemczech prowadzone testy obejmują badanie rozwiązań wspierających integrację odnawialnych źródeł energii na szeroką skalę, z kolei na terenie Polski prowadzone są testy narzędzi służących poprawie monitorowania i kontroli sieci dystrybucyjnej. Jak dowiadujemy się z artykułu, cele projektu EUniversal (MARKET ENABLING INTERFACE TO UNLOCK FLEXIBILITY SOLUTIONS FOR COST-EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMARTER DISTRIBUTION GRIDS) obejmują zestaw narzędzi zapewniających elastyczność, określenie najlepszych technologii i systemów gwarantujących elastyczność sieci energetycznej oraz narzędzia oceny elastyczności, które pozwolą na sprawne określanie dostępności w różnych lokalizacjach. Więcej informacji: strona projektu EUniversal

Słowa kluczowe

EUniversal, Radar Innowacji, napięcie, energia, sieć, sieć energetyczna

Powiązane artykuły