Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Disruptive Technologies Supporting Labour Market Decision Making

Article Category

Article available in the following languages:

Platforma cyfrowa pozwalająca na dopasowywanie odpowiednich miejsc pracy do odpowiednich osób

Powstała platforma internetowa, na której obywatele Unii Europejskiej mogą znaleźć przydane informacje na temat rynku pracy i która pomaga im w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów dotyczących rozwoju zawodowego i poszukiwania pracy.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Dzięki postępowi w dziedzinie danych dotyczących europejskiego rynku pracy obywatele mogą wykorzystywać je na różne przydatne sposoby. Pozwalają one na przykład osobom poszukującym pracy skuteczniej analizować perspektywy rozwoju zawodowego w oparciu o posiadane umiejętności. W efekcie będą mogły skuteczniej korzystać z publicznych służb zatrudnienia. „Na pewnym etapie prawie połowa wszystkich obywateli UE korzysta z usług publicznych służb zatrudnienia, zatem są one kluczowym punktem kontaktowym w obecnych państwach członkowskich i wpływają na myślenie obywateli o spójności społecznej, opiece i dobrobycie”, wyjaśnia Ray Griffin, główny badacz projektu i starszy wykładowca zarządzania i organizacji na South East Technological University w Irlandii.

Przełomowa technologia w usługach publicznych

W ramach finansowanego przez UE projektu HECAT opracowano cyfrowe narzędzie umożliwiające przydatną analizę danych dotyczących rynku pracy pracownikom pierwszej linii publicznych służb zatrudnienia i wszystkim obywatelom, dzięki czemu mogą oni podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące jakości i zrównoważonych wyborów zawodowych, a także poszukiwania pracy, szkoleń i edukacji. Analizy rynku pracy pozwalają obywatelom na monitorowanie popytu i podaży pracy, średnich dochodów oraz stabilności, płynności i zmienności miejsc pracy w ich regionie zamieszkania. Portal udostępnia także dwa nowe narzędzia do poszukiwania pracy. Jedno z nich łączy umiejętności z zawodami, dzięki czemu użytkownicy mogą poszerzyć zakres poszukiwanych ofert pracy, a drugie łączy cechy pracy, które ludzie cenią, z dostępnymi ofertami. W rezultacie użytkownicy mogą pogodzić swoje oczekiwania dotyczące pracy z realnymi ofertami pracy, które najlepiej pasują do ich miejsca zamieszkania, umiejętności, zawodu i osobistych celów. Internetowe narzędzie zachęca obywateli do interakcji z danymi dotyczącymi jakości miejsc pracy i ich profilem umiejętności, co pozwala na poszerzenie ich osobistych perspektyw w zakresie poszukiwania pracy. „Chcemy skończyć z podejściem, w którym najważniejsze są same miejsca pracy, i dążyć do umożliwienia osobom bezrobotnym znajdowania stabilnego zatrudnienia o wysokiej jakości”, mówi Griffin.

Zwiększenie przejrzystości rynku pracy w całej Europie

Zespół HECAT współpracuje z Urzędem Pracy w Słowenii i jego klientami. Narzędzie zostało opracowane w oparciu o dane ze słoweńskiego rynku pracy i przetestowane podczas dwóch sesji pilotażowych z udziałem kluczowych słoweńskich podmiotów rynkowych, osób bezrobotnych, pracowników służb zatrudnienia i kierownictwa publicznych służb zatrudnienia. Współpraca z innymi regionami, w tym Danią, Irlandią i Francją, pokazała, że narzędzie można wdrożyć na różnych rynkach. Konsorcjum postanowiło również ulepszyć algorytmy profilowania i dopasowywania miejsc pracy stosowane obecnie przez publiczne służby zatrudnienia, tak by uwzględniały prawdopodobieństwo bezrobocia przy użyciu zarówno sztucznej inteligencji, jak i analizy opartej na modelowaniu. Wszyscy użytkownicy, w tym w szczególności osoby bezrobotne, uczestniczyli następnie w szeregu cykli współtworzenia i pilotażu. „W odróżnieniu od wielu specjalistycznych algorytmów, w przypadku których nie prowadzi się tego typu współtworzenia i pracy w terenie, nasz powstał z myślą o osobach bezrobotnych”, stwierdza Griffin. „Pracujemy z osobami bezrobotnymi, a nie nad nimi, co często miało miejsce w przypadku tworzenia wielu innych algorytmów”. Zespół opracował podejście do korzystania z algorytmów oparte na dialogu dotyczącym możliwej do wykonania pracy, umiejętności, a także cech, oczekiwań i marzeń dotyczących miejsca pracy. Pracował nad metodami prezentowania obywatelom złożonych danych dotyczących rynku pracy, w szczególności prawdopodobieństwa bezrobocia. Dotychczas ta forma danych, jeśli w ogóle była wykorzystywana przez publiczne służby zatrudnienia, służyła jedynie do podejmowania decyzji dotyczących osób bezrobotnych za ich plecami. Osoby te były stawiane przed faktem dokonanym i nie miały sposobności poznać uzasadnienia określonych decyzji. Partnerzy projektu rozpowszechniają i prezentują narzędzie i jego koncepcję publicznym służbom zatrudnienia oraz szerszemu ekosystemowi rynku pracy. Udało im się wskazać sposób na rozbudowę innowacyjnej platformy pod kątem wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Pomaganie mieszkańcom Unii w zdobywaniu odpowiednich umiejętności do wykonywania wysokiej jakości pracy

Narzędzie to bezpośrednio wpisuje się w realizację celów polityki UE w zakresie walki z bezrobociem, niskim poziomem zatrudnienia i lukami w umiejętnościach. „Platforma HECAT odgrywa ważną rolę w dwóch ważnych inicjatywach, które sprawią, że dostęp do europejskiego rynku pracy będzie bardziej sprawiedliwy i inkluzywny, oraz pozwolą poprawić widoczność ofert pracy”, dodaje Griffin. „Projekt przyczynia się do realizacji celów planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych w zakresie wspierania uczestnictwa w rynku pracy, udziału w szkoleniach oraz ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także do realizacji ambicji Europejskiego Roku Umiejętności w zakresie rozwiązywania problemu niedopasowania umiejętności i luk poprzez lepszą komunikację na rynku pracy”.

Słowa kluczowe

HECAT, rynek pracy, praca, bezrobotni, kariera, poszukiwanie pracy, bezrobocie, zatrudnienie, narzędzie internetowe, publiczne służby zatrudnienia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania