European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation

Article Category

Article available in the following languages:

Efektywne, opłacalne renowacje energetyczne w budynkach wielorodzinnych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach

Prywatne wielorodzinne budynki mieszkalne w niektórych regionach Europy są miejscem zamieszkania znacznej części gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Projekt finansowany ze środków UE oferuje rozwiązania pokazujące, że drogie renowacje mające na celu poprawę efektywności energetycznej takich budynków są rzeczywiście wykonalne.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Finansowany ze środków UE projekt ComAct ma na celu walkę z ubóstwem energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. Regiony te zamieszkują najbardziej dotknięte ubóstwem energetycznym populacje w Europie, głównie z powodu nieefektywnych energetycznie budynków, co skutkuje wysokimi rachunkami za energię i problemami zdrowotnymi. Szczególne w tych regionach jest to, że większość budynków jest własnością prywatną zamieszkiwaną przez bardzo różne osoby, z których wiele zmaga się z ubóstwem energetycznym. „Projekt ComAct działa zgodnie z zasadą, że społeczności na poziomie budynku są wyjątkowymi podmiotami, w większości funkcjonującymi w ramach prawnie wiążących ram. Rozumiemy, że wyzwania eksploatacyjne w tych społecznościach są główną przeszkodą w inwestowaniu w efektywność energetyczną” — zauważa koordynatorka projektu Zita Kakalejcikova. „Aby temu zaradzić, skupiamy się w szczególności na budynkach, którym niewiele brakuje, aby podjąć inwestycje w efektywność energetyczną z pomocą standardowych krajowych programów dotacji”. Projekt pomaga obniżyć próg dla takich inwestycji — obejmuje to dostosowane doradztwo techniczne, konkretne produkty finansowe i wzmocnienie pozycji społeczności.

Rozszerzenie zakresu budynków dotkniętych ubóstwem energetycznym

Zespół projekt ComAct uznaje również, że efektywność energetyczna w prywatnych budynkach wielorodzinnych wymaga skoordynowanych działań ze strony społeczności budowlanej. „Pomimo wsparcia politycznego energooszczędnych renowacji dostępnego w wielu krajach europejskich, znaczna liczba właścicieli budynków nie ma dostępu do takiego finansowania. Z tego względu klasyfikujemy budynki, które nie mogą korzystać z tych głównych programów dotacji, jako dotknięte ubóstwem energetycznym” — wyjaśnia Kakalejcikova. Projekt skupiał się na „budynkach dotkniętych ubóstwem energetycznym”, co jest szczególnie istotne w Europie Środkowo-Wschodniej, byłych republikach radzieckich i na Bałkanach. Większość zasobów mieszkaniowych w tych rejonach to budynki wielorodzinne o mieszanym składzie gospodarstw domowych, w tym wysokim udziale właścicieli mieszkań dotkniętych ubóstwem energetycznym. Większość interwencji w zakresie efektywności energetycznej musi być wdrażana na poziomie budynków, dlatego rozpoznanie tego rodzaju ubóstwa energetycznego ma kluczowe znaczenie dla przeniesienia dyskusji na temat efektywności energetycznej na wyższy poziom polityki.

Działania w ramach projektu

Koncepcja projektu ComAct została przetestowana w pięciu krajach: Bułgarii, Litwie, Macedonii Północnej, Ukrainie i Węgrzech. Wybrano je jako reprezentatywne dla różnych subregionów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. W tych pilotażowych lokalizacjach przeprowadzono badanie ankietowe gospodarstw domowych w celu zidentyfikowania gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Obejmowało ono 1000 kwestionariuszy rozprowadzonych wśród 200 gospodarstw domowych w poszczególnych krajach. „Badanie przeprowadzone na 1000 gospodarstw domowych w 5 krajach pilotażowych wykazało, że 25% gospodarstw domowych o niższych dochodach wydaje ponad 15% swoich dochodów na energię, przy czym 39% z nich ma trudności z utrzymaniem ciepła, a 44% z utrzymaniem chłodu. Samotne starsze kobiety zostały zidentyfikowane jako grupa najbardziej dotknięta ubóstwem energetycznym” — podkreśla Kakalejcikova. „Skupiliśmy się na tworzeniu silnych społeczności — tak zwanych ekosystemów — składających się z właścicieli domów, władz lokalnych, przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji obywatelskich zainteresowanych renowacjami poprawiającymi efektywność energetyczną. W tym celu wdrożyliśmy strategie angażowania interesariuszy i społeczności, utworzyliśmy centra zasobów i włączyliśmy lokalnych aktywistów za pośrednictwem grup doradczych interesariuszy” — dodaje Kakalejcikova. W celu zwiększenia zaangażowania społeczności zorganizowano również działania mające na celu budowanie potencjału, takie jak szkolenia, doradztwo i coaching. Projekt ComAct połączył wspólnoty mieszkaniowe z instytucjami finansowymi w celu promowania i testowania możliwości finansowych modernizacji poprawiających efektywność energetyczną. Od strony technicznej opracowano optymalne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i przeprowadzono audyty energetyczne w celu zapewnienia indywidualnego doradztwa. Ubóstwo energetyczne w gospodarstwach domowych i budynkach wiąże się z wieloma czynnikami, takimi jak dochody, ceny energii i efektywność. „To gospodarstwa domowe o niskich dochodach są zwykle kojarzone z ubóstwem energetycznym, ale odkryliśmy, że kwestie organizacyjne często mają większe znaczenie niż problemy związane z dochodami. Dlatego też biedniejsze, ale dobrze zorganizowane społeczności mogą odnieść większe korzyści z programów dotacji niż zdezorganizowane, bogatsze społeczności” — podsumowuje Kakalejcikova.

Słowa kluczowe

ComAct, ubóstwo energetyczne, efektywność energetyczna, prywatne, wielorodzinne budynki mieszkalne, Bałkany, Europa Środkowo-Wschodnia, byłe republiki radzieckie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania