Skip to main content

Innovate residual service time assessment of industrial plant components using real structure analysis by on site x-ray diffraction

Article Category

Article available in the folowing languages:

Trwałość i starzenie się elementów zakładu przemysłowego

Utworzono bazę danych do przechowywania w niej parametrów mierzonych przy użyciu dwuwymiarowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (2D-XRD). Korzystając z tej bazy, można oszacować pozostały czas życia oraz wykonać symulację procesu starzenia elementów instalacji wysokotemperaturowej w przemyśle wytwarzania energii z surowców kopalnych oraz chemicznym.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu XPECTION opracowano prototyp, który umożliwia mierzenie i monitorowanie pozostałego czasu eksploatacji elementów instalacji wysokotemperaturowych. Analizę rzeczywistej struktury z wykorzystaniem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego przeprowadzanej na miejscu połączono z danymi o przeglądach i konserwacjach infrastruktury. Jest to podejście interdyscyplinarne, obejmujące różnorodne płaszczyzny badań, które stanowi nowoczesną metodę pozwalającą na charakterystykę procesu starzenia. Konieczne było zmierzenie zarówno stanu starzenia materiału, jak i pozostałego czasu eksploatacji elementu. W związku z tym, konieczne było zbadanie współzależności modeli dwuwymiarowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (2D-XRD) z właściwościami mechanicznymi materiałów. Dlatego też zaprojektowano bazę danych, a następnie do zebranych danych zastosowano narzędzie XpectionTool. Baza danych pozwala oszacować czas życia w oparciu o analizę rzeczywistej struktury materiałów użytych w elementach instalacji przeprowadzoną na miejscu, dostarczając informacji o rozroście ziaren oraz zmianach w strukturze. Nowym aspektem narzędzia Xpection jest możliwość oszacowania stanu starzenia oraz pozostałego czasu eksploatacji przed pojawieniem się rys. Do potencjalnych użytkowników bazy danych należą przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii z surowców kopalnych i działające w branży petrochemicznej, a także przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i konserwacją samolotów oraz produkcją pulpy i papieru.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania