Skip to main content

Harmonising collaborative planning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uczestnictwo społeczne przy planowaniu zarządzania zlewniami rzek

Nowy raport, przedstawiony przez konsorcjum HARMONICOP, zawiera ważne wnioski dotyczące społecznej edukacji oraz planowania zarządzania zlewniami rzek. Zamieszczone w raporcie zalecenia dotyczące strategii mają na celu wspieranie wdrażania europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu HARMONICOP zbadano nowy sposób podejścia do planowania zarządzania zlewniami rzek (RBMP), kładący nacisk na uczestnictwo społeczne (PP). Badania naukowe, przeprowadzone przez konsorcjum piętnastu uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i laboratoriów, skoncentrowane były na roli edukacji społecznej (SL). Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie otrzymał zadanie zestawienia końcowego raportu podsumowującego opracowane w projekcie wnioski. Autorzy starali się ustalić zależność pomiędzy koncepcjami teoretycznymi opracowanymi w trakcie badania a rzeczywistymi danymi uzyskanymi z szeregu analiz przypadku. Raport rozpoczyna się od wprowadzenia do edukacji społecznej (SL) oraz przedstawienia sposobu jej powiązania z RBMP. Ocenione zostały działania w skali lokalnej, regionalnej, krajowej oraz w zakresie zlewni rzecznych. Ważną część zawartości raportu stanowią informacje zwrotne zebrane na podstawie wszechstronnego przeglądu analiz przypadku. Szczególną uwagę poświęcono korzyściom uzyskiwanym przy pomocy narzędzi techologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na koniec, zarejestrowano nowe elementy wiedzy w kontekście projektu HARMONICOP. Zawierają one: wiedzę zdobytą w oparciu o analizy przypadku, potencjalne przeszkody (n.p. różnice kulturowe), nowo odkryte paradygmaty, itd. Autorzy raportu sądzą, iż w celu poczynienia postępu, należy całkowicie odwrócić dotychczasowe postrzeganie powiązania człowieka z przyrodą, wymiany informacji, itp. Pomimo, że koszt stanowi poważne ograniczenie projektu RBMP, to jednak zalecono możliwość zainwestowania w edukację społeczną. Przyszłe badania pozwolą na analizę najbardziej efektywnej drogi poczynienia takich inwestycji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania