Skip to main content

Enabling Mixed Societies of Communicating Plants and Artefacts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprzęganie elektroniki otoczenia z naturą

Ontologia PLANTS to narzędzie programowe do formalizowania i przedstawiania wiedzy zgromadzonej podczas rozwoju synergicznych, skalowalnych i mieszanych wspólnot artefaktów i roślin.

Gospodarka cyfrowa

Rozwijająca się inicjatywa „znikającego komputera” zyskała już powszechną akceptację w wielu obszarach związanych z zamkniętymi ustawieniami, takich jak dom, biuro lub laboratorium. Starano się jednak wprowadzić inteligencję otoczenia do otwartych przestrzeni, czyli bliżej natury. W wyniku tego nie stworzono żadnych interfejsów z naturą, a rośliny i inne żyjące organizmy w przestrzeni były postrzegane jako obojętne. Dlatego w projekcie PLANTS postanowiono skoncentrować się na projektowaniu synergii między żyjącymi organizmami (innymi niż ludzie) i systemami otoczenia. Zawężając zakres projektu do roślin, zbadano metody i zaawansowaną technologię umożliwiające utworzenie odpowiednich interfejsów między artefaktami i roślinami. Tym samym wyniki projektu mogą umożliwić ludziom tworzenie mieszanych wspólnot z wzajemnym oddziaływaniem. Jednym z kluczowych rezultatów projektu było stworzenie narzędzia ontologii PLANTS na potrzeby uporządkowania wiedzy systemu PLANTS. Architektura tego narzędzia obejmuje PLANTS Core Ontology do kodowania wiedzy ogólnej oraz PLANTS Higher Ontology do kodowania wiedzy specyficznej dla zastosowania. Wiedzę można podzielić na podstawowe tematy, obejmujące konceptualizację tzw. światów bioGadgetWorld, charakterystykę roślin oraz systemy czujników/urządzeń uruchamiających, a także definicję reguł. Świat BioGadgetWorld to mieszana społeczność, w której zarządza się komunikacją między roślinami i artefaktami. Rozwinięcie wiedzy światów bioGadgetWorld może także umożliwić jej wykorzystanie przez inne systemy. Funkcja konceptualizacji ontologii PLANTS gwarantuje semantyczną współpracę między e-obiektami i zachowuje mechanizm wykrywania usług. Co więcej, narzędzie to obejmuje proces podejmowania decyzji, który stanowi jedną z kluczowych funkcji systemu PLANTS. Określono specjalny warunek, aby narzędzie mogło gromadzić nową wiedzę poprzez szczegółową specyfikację procesu nauczania maszynowego. Na przykład wiedza na temat procesu fotosyntezy rośliny umożliwi określenie optymalnych warunków wzrostu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania