Skip to main content

Using genetics to improve the quality and safety of sheep products

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza jakość owczych produktów spożywczych

Biotechnologia oraz współczesna genetyka dostarczają naukowcom nowych i udoskonalonych narzędzi do poprawy bezpieczeństwa i jakości całego łańcucha pokarmowego.

Zdrowie

W ramach finansowanego przez WE projektu GENESHEEPSAFETY skoncentrowano się na poprawie bezpieczeństwa i jakości żywności w całym łańcuchu produkcji owczych wyrobów spożywczych. Za pomocą analizy genetycznej zidentyfikowano cechy genetyczne owiec związane z poszczególnymi fenotypami w ogólnym celu powielenia tych cech fenotypowych w przyszłych pokoleniach owiec. Naukowcy z instytutu INRA, partnera projektu, badali procesy produkcji mleka w populacjach owiec ras lacaune i manech. Badacze zajmowali się poszukiwaniem w DNA loci cech ilościowych (ang. QTL, quantitative trait loci) związanych ze specyficznymi cechami przekazywanymi potomstwu. Zbadano dziewięć cech, a w tym: wydajność mleczną (ang. MY, milk yield), wydajność tłuszczu (ang. FY, fat yield), wydajność białka (ang. PY, protein yield), zawartość tłuszczu (ang. FC, fat content) i zawartość białka (ang. PC, protein content). W przypadku różnego rodzaju obserwowanych cech uzyskano końcową liczbę 11 loci cech ilościowych. Wyniki te otwierają całkowicie nowy obszar badań przed specjalistami hodowli zwierząt. Ogólnym celem jest każdorazowe „wzbogacenie” linii potomstwa określonymi QTL odpowiadającymi za pożądane cechy fenotypowe i uzyskanie tym samym rodzin owiec hodowlanych, z których można otrzymywać produkty spożywcze wysokiej jakości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania