European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Risk assessment of wood dust: assessment of exposure, health effects and biological mechanisms

Article Category

Article available in the following languages:

Ocena narażenia pracowników na wdychanie pyłu drzewnego

Przeprowadzono badania nad zawodową ekspozycją na pył drzewny w krajach członkowskich UE. Uzyskane informacje wykorzystano do poprawienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdrowie icon Zdrowie

Naukowcy pracujący w ramach projektu WOOD-RISK dokonali oceny ekspozycji zawodowej na wdychanie pyłu drzewnego w 25 krajach członkowskich. W celu opracowania wstępnej oceny wykorzystano krajowe statystyki pracownicze, ankiety, pomiary ekspozycji i opinie ekspertów w oparciu o branżę przemysłu i stopień narażenia pracowników. Wyniki badań zostały przeanalizowane przez ekspertów krajowych z 15 krajów członkowskich, a dziesięć mniej dokładnych analiz przeprowadzono dla 10 nowych krajów członkowskich. Celem badania było opracowanie dokładnych i bieżących danych na temat zawodowej ekspozycji na pył drzewny, którą obliczono w zależności od kraju, przemysłu i rodzaju wdychanego pyłu drzewnego. Badania podjęto w celu kontroli zagrożeń oraz oszacowania ekspozycji, dzięki czemu możliwa była ocena zagrożenia zdrowia. W ramach projektu WOOD-RISK zgromadzono dane, które wykorzystano do poprawy warunków pracy milionów ludzi narażonych na działanie pyłu drzewnego. Dane zgromadzone w latach 2000–2003 wykazały, że 1,2 miliona robotników budowlanych jest narażonych na działanie pyłu drzewnego; w wielu przypadkach o stosunkowo wysokim stężeniu. Krajem, w którym zanotowano największą liczbę (700 tysięcy) narażonych pracowników były Niemcy. Sektor budownictwa i przemysł meblowy zarejestrowały największy stopień ekspozycji — 560 tysięcy pracowników mogło być narażonych na stężenia pyłu drzewnego przekraczające 5 mg/m3. Wyniki badania przyczyniły się do zwiększenia świadomości w odniesieniu do zdrowotnych skutków narażenia na działanie pyłu drzewnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania