European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the following languages:

Wysokie drzewa mogą zwiększyć sekwestrację węgla

Relacje między poziomami węgla i biomasą są od dawna znane, aczkolwiek nie są całkowicie zrozumiałe. W celu uzyskania większej wiedzy i zrozumienia tej zależności w ramach finansowanego przez EU projektu prowadzono i badano uprawę topoli na obszarze kilku hektarów.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Aby lepiej poznać wpływ globalnych zmian na biosferę, eksperymentalne lasy miały być specjalnie zaprojektowane na poziomie ekosystemu Informacje można uzyskać z testów laboratoryjnych lub badań na małą skalę, ale te warunki nie są odpowiednio dopasowane do rzeczywistej sytuacji. Dlatego w ramach projektu EUROFACE zdecydowano o wyhodowaniu kilku lasów o powierzchni ponad dziewięciu hektarów i porównaniu ich z uprawami eksperymentalnymi. Każdy hektar lasu z jednym rodzajem topoli może zawierać 5000 drzew, które potem mogą zostać użyte do oceny wpływu podwyższonego stężenia CO2 w atmosferze w długim okresie. Ten projekt na skalę ekosystemu zapewnił dodatkową korzyść — polegającą głównie na tym, że powstała ilość biomasy wystarczająca, aby zachęcić wielu innych badaczy do przeprowadzenia kolejnych badań naukowych. Z taką ilością danych można prowadzić badania dotyczące wielu różnych aspektów reakcji ekosystemów na podwyższenie poziomu CO2. Eksperymentalna uprawa została podzielona na sześć pól z trzema różnymi genotypami topoli, obsadzonych z gęstością 10 000 drzew na hektar. Każde drzewo zajmowało miejsce o powierzchni jednego metra kwadratowego. Po trzyletnim cyklu wzrostu topole osiągnęły wysokość prawie dziesięciu metrów. W drugim cyklu wyhodowano drzewa o wysokości dwunastu metrów i w obu przypadkach cała biomasa drzew była przekazywana do elektrowni w celu wyprodukowania energii elektrycznej bez emisji dwutlenku węgla. Chociaż wykorzystanie drewna do produkcji energii okazało się dodatkową korzyścią z badań projektowych, ich początkową przyczyną był zamiar utworzenia infrastruktury, z której miała korzystać większa społeczność naukowców. Poza tym udało się wyrazić ilościowo pobór i magazynowanie węgla w warunkach globalnej zmiany. Podstawowa produkcja netto z upraw eksperymentalnych była większa o 36% w stosunku do upraw kontrolnych. Wynika z tego, że podwyższenie poziomu CO2 w atmosferze może zwiększyć możliwości sekwestracji węgla. Naukowcy ubiegają się o dalsze wspieranie w zakresie badań i rozwoju, a bieżące wyniki są dostępne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania