Skip to main content

Advanced heavy duty engine aftertreatment technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oprogramowanie do symulowania systemów o dużej dynamice

Stworzono uniwersalne oprogramowanie do symulowania systemu obróbki następczej spalin silników dużych (HD) ciężarówek. W toku projektu opracowano system obróbki następczej spalin silników wysokoprężnych, który przyczynił się do obniżenia stopnia skażenia powietrza.

Gospodarka cyfrowa

Silniki wysokoprężne mają duży udział w skażeniu powietrza na skutek emisji tlenków azotu (NOx) i pyłów, co ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i na środowisko. Mimo że od pewnego czasu dostępna jest technika redukcji NOx w silnikach benzynowych, nie jest jeszcze ona dostępna w wypadku silników wysokoprężnych. W związku z tym założono konsorcjum AHEDAT, aby opracować i zweryfikować system obróbki następczej spalin do silników dużych ciężarówek. Celem projektu było obniżenie emisji NOx i pyłów z dużych ciężarówek w wyniku badań opartych na technice adsorpcji NOx. Technika opracowana w ramach projektu AHEDAT znacznie różni się od innych technik obróbki następczej, ponieważ bazuje na dynamicznej pracy i synchronizacji wszystkich uczestniczących zespołów. Oznacza to, że osiągnięcie pożądanych rezultatów wymaga integracji zespołów i precyzyjnego planowania. Wymagało to znacznie wyższego stopnia zaawansowania technicznego niż w wypadku poprzednich modeli opracowanych na potrzeby innych technik obróbki następczej. Uczestnicy projektu z Uniwersytetu Ben-Guriona (BGU) stworzyli platformę, która umożliwiła symulowanie kilku połączonych zespołów w wysoce dynamicznym i złożonym systemie obróbki następczej spalin. Wzięto pod uwagę szereg komercyjnych pakietów symulacyjnych, przy czym badacze wybrali FEMLABTM ze względu na jego elastyczność, łatwość obsługi, narzędzia numeryczne i grafikę. Dlatego BGU opracował symulator na podstawie oprogramowania FEMLABTM, które zaadaptowano i rozwinięto, aby ulepszyć cały system. Uniwersytet uzupełnił symulację, tworząc system oprogramowania, który może sprostać złożoności numerycznej oraz ułatwić analizę i prezentację danych. Ostatecznie powstał uniwersalny i elastyczny pakiet, który może być stosowany do symulacji i innych wysoce dynamicznych systemów obróbki następczej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania