Skip to main content

Integrated Carbon Observation System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Długoterminowe monitorowanie gazów cieplarnianych

Jedna z inicjatyw finansowanych ze środków UE pozwoliła naukowcom lepiej poznać źródła gazów cieplarnianych i ich związek ze zmianami klimatu.

Gospodarka cyfrowa

Zaangażowanie UE w redukowanie emisji gazów cieplarnianych dowodzi determinacji w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Znajduje to odzwierciedlenie w pracach finansowanego ze środków UE projektu ICOS ("Integrated carbon observation system"), którego celem jest zbudowanie infrastruktury koordynowania danych dotyczących gazów cieplarnianych w Afryce i Europie oraz na Syberii. Utworzono centralny ośrodek ICOS, w którym odbywa się koordynacja, kalibrowanie i przetwarzanie danych. Dodatkowo stworzono sieci obserwacji atmosfery i ekosystemów. Konsorcjum sfinansowało też Centralne Laboratorium Analityczne, świadczące dla całej sieci usługi kalibracji, kontroli jakości i analizy atmosfery. Oprócz tego powołane zostanie Centrum Tematyczne Atmosfery dla potrzeb pobierania próbek powietrza, przetwarzania danych oraz tworzenia i serwisowania przyrządów. Dokonano obserwacji długoterminowych w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu globalnego cyklu węglowego, emisji gazów cieplarnianych i czynników wpływających na proporcje takich gazów w atmosferze. Partnerzy projektu monitorowali dwutlenek węgla, metal, tlenek węgla i węgiel 14, aby ustalić składniki paliw kopalnych. Badacze określili wpływ sekwestracji związków węgla i redukcji gazów cieplarnianych na skład globalnej atmosfery. W tym zakresie dokonano między innymi przypisania źródeł emisji i obszarów pochłaniających według regionu, sektora przemysłu i rodzaju ekosystemu. Powołane w ramach projektu Centrum Tematyczne Ekosystemów zajęło się oceną parametrów zmieniających się powoli, na przykład zawartości węgla w biomasie i glebie. Wspólne centrum danych w postaci Portalu Węglowego zapewni bezpłatny dostęp do pomiarów z projektu ICOS i innych istotnych danych dotyczących cyklu węglowego, w szczególności danych o emisjach pochodzących z paliw kopalnych. Projekt ICOS poprawi jakość dostępnych dla obywateli i decydentów politycznych informacji o regionalnych przepływach związków węgla, przyczyniając się do bardziej efektywnego inwestowania w projekty infrastrukturalne i doskonalenia modeli zmian klimatu. Projekt pomoże zatem w łagodzeniu wpływu zmian klimatu i poprawi jakość życia obywateli UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania