Skip to main content

Development and implementation of a contact biocide polymer for its application as antimicrobial and anti-deposit surfaces in the food industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona przed rozwojem bakterii na powierzchniach w przetwórstwie spożywczym

Skażenie bakteryjne jest istotnym problemem w całym łańcuchu dostaw i produkcji w branży przetwórstwa spożywczego i opakowań. Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował polimerowe powłoki powierzchniowe zapobiegające się tworzeniu błon biologicznych.

Technologie przemysłowe

Konwencjonalne środki przeciwbakteryjne stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością są często lotne, reaktywne i ulegają rozpadowi, uwalniając związki o niskiej masie cząsteczkowej do środowiska. Polimerowe materiały biocydowe są obiecującą alternatywą pozwalającą pokonać te ograniczenia. Konsorcjum finansowanego przez UE projektu BIOSURF, wspierane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) dysponujące kilkoma opatentowanymi koncepcjami, postanowiło opracować i przetestować polimery funkcjonalizowane do powierzchni przeciwbakteryjnych. Co ważne, zespół podjął się stworzenia technologii monitorowania, która umożliwia kontrolowanie przydatności rynkowej i bezpieczeństwa konsumentów w całym okresie użytkowania produktów. Zidentyfikowano konkretne bakterie docelowe zarówno poprzez kwestionariusze rozesłane wśród użytkowników końcowych, jak i miejscowe kontrole materiałów opakowaniowych. Następnie zsyntezowano przeciwbakteryjne aminofunkcjonalizowane polinorborneny, a najbardziej obiecujące połączono z polipropylenem i wykorzystano do powlekania blachy nierdzewnej. Opracowano technologię monitorowania właściwości przeciwdziałających osadzaniu, jak i przeciwbakteryjnych. W tym pierwszym przypadku wykorzystano czujnik powstawania warstwy biologicznej, a w drugim specjalny system polimerazowej reakcji łańcuchowej umożliwiający identyfikację sekwencji DNA w celu detekcji czterech badanych bakterii. Galwanizacja stali nierdzewnej, a następnie powlekanie jej przeciwbakteryjnym polimerem znacząco osłabiły przyleganie mikroorganizmów do powierzchni po kontakcie z różnymi artykułami spożywczymi. System monitorowania dał wyniki spójne z konwencjonalnymi badaniami osadzania się warstwy biologicznej. W odniesieniu do nowej technologii złożony został wniosek patentowy. Powierzchnie i system monitorowania opracowane w ramach projektu BIOSURF powinny wywrzeć istotny wpływ na konkurencyjność i zyskowność MŚP działających w branży przetwórstwa spożywczego. Komercjalizacja tej technologii przyczyni się też do poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania