Skip to main content
European Commission logo print header

Normalisation of immune reactivity in old age – from basic mechanisms to clinical application

Article Category

Article available in the following languages:

Szczepienie przeciwko autoimmunizacji związanej z wiekiem

Miażdżyca naczyń krwionośnych i reumatoidalne zapalenie stawów mogą występować u młodych dorosłych, ale najpoważniejsze objawy wywołują u osób starszych. Wtedy właśnie pogarsza się funkcjonowanie adaptacyjnego układu odpornościowego.

Zdrowie icon Zdrowie

Projekt "Normalizacja reaktywności immunologicznej w podeszłym wieku – od podstawowych mechanizmów do zastosowań klinicznych" (Tolerage) oznacza nowe podejście do badań nad autoimmunizacją. Liczące 10 członków konsorcjum pracuje nad możliwością odbudowy pogarszającej się z wiekiem autotoleracji; zjawisko to towarzyszy związanemu z wiekiem rozwojowi miażdżycy naczyń krwionośnych (AS) i reumatoidalnego zapalenia stawów (RA) Badania koncentrują się przede wszystkim na podstawowych mechanizmach odpowiedzialnych za zależne od wieku zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego, na opracowaniu i udoskonaleniu modeli zwierzęcych dla RA i AS oraz na poznaniu sposobu normalizacji odpowiedzi immunologicznej. Projekt Tolerage, wykorzystując modele zwierzęce i in vitro, bada indukowanie tolerancji wobec autoantygenów i białek szoku termicznego 60 i 70 (HSP60 i HSP70), które mają znaczący wpływ na rozwój AS i RA. Wnioski z pierwszego okresu badań dotyczyły przede wszystkim zależnych od wieku skutków oddziaływania wspomnianych czynników na różne procesy, a także porównań między osobami starszymi i młodszymi oraz zwierzętami. Dotychczasowe wyniki wskazują, że liczba dojrzałych rdzeniowych komórek nabłonkowych (występujących w luźnej tkance łącznej narządów) maleje w starzejącej się grasicy, która jest wyspecjalizowanym narządem układu odpornościowego. Oceniono przydatność nowej strategii do stosowania w eksperymentach polegających na indukowaniu tolerancji w mysim modelu RA oraz zidentyfikowano związki indukujące HSP70. Druga faza badania wykorzysta całą gamę osiągnięć fazy pierwszej i będzie stanowić rozwinięcie wcześniejszych odkryć eksprymentalnych. Głównym celem drugiej fazy projektu Tolerage jest wykorzystanie początkowych rezultatów do zbadania procesu tolerancji i dalszego zgłębienia molekularnych podstaw RA i AS. Co ważne, w ramach projektu Tolerage udało się opracować szczepionki przeciwko wzorcowym schorzeniom zależnym od wieku w eksperymentalnym RA i AS z wykorzystaniem odpowiednio HSP70 i HSP60. Wiedza zdobyta podczas prowadzenia tych badań może umożliwić lepsze poznanie procesów wpływających na starzejący się układ immunologiczny. Partnerzy projektu spodziewają się, że jego rezultaty staną się podstawą dla innych badań, które przyniosą zastosowanie zdobytej wiedzy u ludzi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania