Skip to main content

Establishing a mouse model for ICE Fever, a novel autoinflammatory syndrome associated with procaspase-1 mutations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa nadzieja dla cierpiących na zespół gorączki okresowej

Diagnoza molekularna nie jest możliwa u znacznej większości (80%) pacjentów wykazujących objawy gorączki okresowej. Przełomowe badania wiążą obecnie ten autozapalny zespół z mutacjami występującymi podczas trawienia białek.

Zdrowie

W toku badań z udziałem pacjentów ze skądinąd niewyjaśnionym zespołem gorączki okresowej naukowcy zajmowali się identyfikacją mutacji w inflamasomie. Po złożeniu inflamasom, będący kompleksem wielobiałkowym, aktywuje kaspazę-1, która promuje wydzielanie cząsteczek białkowych prozapalnej sygnalizacji komórkowej (cytokin). Ostatnie prace przyniosły odkrycie mutacji prokaspazy-1 u pewnej próbki pacjentów, a w toku badań enzymatycznych odkryto pewne procesy, których aktywność łączy się ze stanem autozapalnym. To zjawisko zostało wstępnie nazwane "gorączką ICE". W tych wypadkach zauważono, że kaspaza-1 obniża aktywność proteolityczną, czego rezultatem jest nadaktywność prozapalnego szlaku RIP-2. RIP-2 jest białkiem regulującym rekrutację kaspaz – białek, które są ważne dla zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy). W ramach projektu "Tworzenie mysiego modelu gorączki ICE, nowego zespołu autozapalnego związanego z mutacjami prokaspazy-1" (Model for ICE Fever) prowadzone są prace nad stworzeniem mysiego modelu gorączki ICE. Będzie on służył do eksperymentów, których celem jest obniżenie aktywności proteolitycznej prokaspazy-1, a jednocześnie utrzymanie zdolności do rekrutacji RIP-2. W toku początkowych prac udało się skonstruować wektory do transgenezy do myszy w celu zabezpieczenia właściwej ekspresji zmutowanego genu. Już zostały szczegółowo opisane wektory, "wehikuły" w postaci cząsteczek DNA używane do transportowania materiału genetycznego, a w celu ich implantacji do myszy zakupiono podskórny układ termoczuły. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu Model for ICE Fever będą obserwować myszy pod kątem wszelkich oznak, objawów i nietypowych cech wskazujących na stan autozapalny. Efektem bieżących prac ma być pierwszy model mysi gorączki ICE – schorzenia, które do tej pory jest uznawane za tajemniczy zespół autozapalny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania