Skip to main content

Topological dynamics and chaos on compact metric spaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nadawanie sensu zjawiskom chaotycznym

Finansowana przez UE inicjatywa badawcza wsparła badania naukowców nad dynamiką topologiczną i chaosem dystrybucyjnym. Różne sukcesy projektu przyczyniły się do postępów w tej dziedzinie naukowej.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt pod nazwą "Dynamika topologiczna i chaos w zwartych przestrzeniach metrycznych" (TOPDS) w założeniach naukowych koncentrował się na badaniu chaosu dystrybucyjnego oraz jego powiązaniu z innymi pojęciami dynamiki topologicznej. Celem było poszerzenie wiedzy na temat zjawisk chaotycznych w układach dynamicznych, a jednocześnie pogłębienie wiedzy i doświadczenia badawczego naukowca. W trakcie realizacji projektu, naukowiec uzyskał szereg pomyślnych rezultatów, które przedstawione zostały na międzynarodowych spotkaniach. Nawiązał on także szeroką współpracę naukową oraz rozpoczął nowe niezależne badania. Technika stosowana do udowodnienia, że możliwy jest transfer dystrybucyjnie rozproszonych zbiorów od czynnika do rozszerzenia została także wykorzystana do badania dynamiki nieautonomicznych równań różniczkowych. Inne sukcesy projektu TOPDS obejmują opracowanie formalnej metody pomiaru złożoności tych równań, które w tym kontekście zapewniają wyraźną granicę między dynamiką chaotyczną a niechaotyczną. Działania poskutkowały także stworzeniem metody konstruowania map ciągłych oraz pozyskiwania elementarnych dowodów istotnych dla gęstej okresowości dla map na wykresach topologicznych i określonych przestrzeniach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania