Skip to main content
European Commission logo print header

Risk factors of work-related diseases - methods of evaluation and prevention

Article Category

Article available in the following languages:

Wspólne badania nad chorobami zawodowymi

Choroby układu krążenia i mięśniowo-szkieletowe stanowią poważny problem zdrowotny zarówno w krajach zachodnich, jak i rozwijających się. W ramach europejskiej inicjatywy wzmożono działania badawcze w kierunku czynników ryzyka występowania chorób zawodowych dotykających układu krążenia oraz mięśniowo-szkieletowych.

Zdrowie icon Zdrowie

W projekcie "Risk factors of work-related diseases - methods of evaluation and prevention" (REWARD) skupiono się przede wszystkim na umożliwieniu wspólnej realizacji badań poprzez powołanie konsorcjum specjalistycznych ośrodków (również tych w krajach rozwijających się). Projekt zasięgiem swym objął badania różnego typu: od eksperymentalnych po epidemiologiczne, łącznie z patomechanizmami i badaniami populacji, aby zdefiniować występowanie czynników ryzyka zawodowego w różnych krajach. Prace podzielono na trzy pakiety działań badawczych. Pierwszy z nich obejmował analizę wpływu czynników zawodowych na regulację neurowegetatywną i choroby układu krążenia. Drugi dotyczył metod epidemiologicznych służących do analizy związku między czynnikami zawodowymi i środowiskowymi a chorobami układu krążenia. Ostatni pakiet skupiał się na czynnikach ryzyka zawodowego wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Partnerzy zrealizowali wszystkie zaplanowane zadania w ramach tych programów. Naukowcy wzięli także udział w szkoleniu obejmującym wymiany między Danią, Węgrami, Włochami, Polską, Ukrainą, Rosją, Szwecją i Zjednoczonym Królestwem. Partnerzy zaprezentowali badania i osiągnięcia swoich uniwersytetów lub instytucji podczas spotkania inauguracyjnego w ramach 5. edycji konferencji "Środowisko pracy i choroby układu krążenia" (Kraków, Polska 2009 r.). Wyniki badania zaprezentowano podczas posiedzenia śródokresowego w ramach 14. Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Holtera i Nieinwazyjnej Elektrokardiologii (ISHNE) (Moskwa, Rosja 2011 r.). Końcowe posiedzenie odbyło się podczas konferencji REWARD w ‎Łodzi, Polska (2012 r.). Badania pilotażowe objęły tematy związane z przygotowaniem metod prowadzenia wspólnych badań teoretycznych oraz praktycznych. Trzecia grupa badań skupiła się na analizie danych fizjologicznych dla modeli matematycznych związanych ze zmiennością tętna w czasie wykonywania różnych czynności fizycznych. Transfer wiedzy i know-how w zakresie czynników ryzyka chorób zawodowych zwiększył potencjał realizacji wspólnych projektów badawczych. Okazały się one także przydatne w opracowywaniu wniosków o realizację badań finansowanych w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR) i (obecnie) strategii Horyzont 2020. Konsorcjum projektu REWARD może teraz prowadzić obszerne, interdyscyplinarne badania w wielu ośrodkach skupiające się na związkach między środowiskiem pracy a chorobami mięśniowo-szkieletowymi i układu krążenia. Ponadto wyniki projektu pomogą w realizacji badań dotyczących innych aspektów problemów zdrowotnych ludności pracującej.

Słowa kluczowe

Choroby zawodowe, choroba mięśniowo-szkieletowa, czynniki ryzyka, choroba układ krążenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania