Skip to main content

Upgrading and introduction of sustainable diagnostic tools for the major transboundary diseases of animals in F.Y.R. Of Macedonia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczniejsze wykrywanie transgranicznych chorób zwierząt

UE stara się sprawować kontrolę nad rozprzestrzenianiem chorób zwierząt ponad granicami. Naukowcy z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (BJRM) udoskonalili narzędzia diagnostyczne stosowane w tym kraju do wykrywania transgranicznych chorób zwierząt.

Zdrowie

Transgraniczne choroby zwierząt są bardzo zaraźliwe i mogą rozprzestrzeniać się bardzo szybko, niezależnie od istniejących granic krajów, stanowiąc poważne zagrożenie dla inwentarza żywego. Ponadto, w związku z ich potencjalnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi konieczne jest opracowanie skuteczniejszych strategii zapobiegania tego rodzaju epidemiom. UE europejska wspiera inicjatywy, promujące monitorowanie dobrostanu zwierząt oraz początków takich transgranicznych chorób zakaźnych. Głównym celem finansowanego przez UE projektu "Udoskonalanie i wprowadzanie zrównoważonych narzędzi do diagnozowania głównych transgranicznych chorób zwierząt w BJR Macedonii" (TRANSB DIS ANIM MK) było opracowanie i wdrożenie metod diagnozowania ptasiej grypy, pryszczycy, choroby niebieskiego języka oraz klasycznego pomoru świń. W ramach pierwszego etapu udoskonalono sprzęt na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje. Oprócz tego miejscowi naukowcy zastosowali metody serologiczne, wirusologiczne (szczepienia in ovo oraz kultury komórkowe) oraz najnowsze metody molekularne (konwencjonalna reakcja łańcuchowa polimerazy, reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym oraz sekwencjonowanie genomu), które usprawniły wykrywanie ptasiej grypy, pryszczycy, choroby niebieskiego języka oraz klasycznego pomoru świń. Zastosowane metody zostały następnie poddane ocenie przez partnerów projektu z UE, a wyniki zostały udostępnione podczas warsztatów lokalnym władzom weterynaryjnym oraz sąsiednim krajom.Podsumowując, w ramach projektu TRANSB DIS ANIM MK FYROM opracowano nowe technologie i wprowadzono w BJRM normy UE dotyczące wykrywania i skutecznego monitorowania transgranicznych chorób zwierząt. Wdrożenie tych metod przyczyni się do skuteczniejszego monitorowania chorób oraz poprawi stan zdrowia zwierząt w tym regionie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania