Skip to main content

European project on the characterisation of transgenic rat models for neurodegenerative and psychiatric diseases: Automated home cage analyses, live imaging and treatment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zautomatyzowana obserwacja modeli zwierzęcych

W ramach europejskiego badania zidentyfikowano wyraźnie krótszą drogę do opracowania nowoczesnych leków do walki z chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego. Nowoczesne wyposażenie obejmuje zautomatyzowaną obserwację klatki mieszkalnej i leczenie z użyciem obrazowania na żywo prowadzonego na szczurach.

Zdrowie

Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego, takie jak choroba Huntingtona (HD), ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 17 (SCA17) i choroba Parkinsona (PD) pociągają za sobą wysokie koszty, odczuwalne zarówno przez pacjentów w postaci osobistego cierpienia, jak i przez opiekę zdrowotną. Znalezienie skutecznych zrównoważonych terapii wiąże się ze sprawnym klasyfikowaniem leków, włączając monitoring behawioralny i fizjologiczny modeli zwierzęcych. W ramach projektu finansowanego przez UE, Ratstream, przyjęto wieloaspektowe podejście, by przyspieszyć proces klasyfikacji. Do najważniejszych elementów należy opracowywanie genetycznie niepowtarzalnych szczurów transgenicznych i zaprojektowanie specjalnych klatek mieszkalnych z systemem monitorowania. Opracowane modele zwierzęce obejmują wszystkie badane choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego. Jeden z modeli zawiera HD, z kolei inny dużą liczbę genów do ekspresji białka, które może tworzyć agregaty w PD. W przypadku SCA17, opracowano model zwierzęcy o zwiększonej liczbie powtórzeń sekwencji genowej, która wywołuje zaburzenie. Zautomatyzowane systemy klatek mieszkalnych wyposażono w systemy obrazowania i programowanego leczenia. Badacze opracowali także zestaw danych na temat charakterystyki fizjologicznej i behawioralnej. Partner Ratstream opracował specjalnie zaprojektowaną zintegrowaną bazę danych do przechowywania informacji na temat poszczególnych modeli szczurów, zwiększając w ten sposób efektywność projektu.Badacze Ratstream stworzyli zestaw biomarkerów do zmian fenotypowych, które wskazują charakter zwyrodnienia układu nerwowego. Mogą one potencjalnie skrócić badania przedkliniczne, dostarczając najlepszych markerów behawioralnych z odczytów, które wskazują na dysfunkcję neuronową i stąd progresję choroby. Wymiana istniejącego sprzętu do prowadzenia testów na szczurach przyniesie znaczne korzyści gospodarcze producentom zautomatyzowanych systemów klatek mieszkalnych. Szybsze klasyfikowanie leków to także dobra wiadomość w kontekście prób znalezienia efektywnych terapii mających zahamować lub spowolnić rozwój zaburzeń neurozwyrodnieniowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania