Skip to main content
European Commission logo print header

Designed nanostructured hybrid polymers: polymerisation catalysis and tecton assembly

Article Category

Article available in the following languages:

Nanostrukturalne polimery o ulepszonych właściwościach

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowe nanostrukturalne polimery oparte na tanim i nadającym się do recyklingu olefinowym materiale wsadowym. Polimery te mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i tekstylnym.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Nanokompozyty polimerowe to matryce polimerów, wzmocnione nanocząsteczkami. Nanocząsteczki, czyli cząsteczki rozmiaru atomów i molekuł, charakteryzują się dużo większym stosunkiem powierzchni do objętości w porównaniu z większymi cząsteczkami. Zwiększony kontakt z innymi cząstkami w lokalnym środowisku matrycy daje ulepszone właściwości chemiczne i fizyczne nanokompozytów polimerowych w stosunku do konwencjonalnych wzmocnionych polimerów. W większości obecnie stosowanych nanokompozytów połączenie między matrycą i wypełniaczem jest wiązaniem fizycznym. Europejscy badacze, których działalności była finansowana ze środków projektu "Projektowane nanostrukturalne polimery hybrydowe: kataliza polimeryzacji i składanie tektonowe" (Nanohybrid), pracowali nad wykorzystaniem udoskonaleniem wiązania chemicznego, obok wiązania fizycznego, w nowych stabilnych dzielonych nanofazowo materiałach hybrydowych, aby uzyskać całkowicie nowe właściwości materiałów, a jednocześnie zachować kompatybilność z najpopularniejszymi metodami formowania polimerów. W szczególności badacze skupiali się na możliwości wykorzystania jako materiału wsadowego tanich olefin pochodzących z przemysłu petrochemicznego oraz stworzenia nowych katalizatorów metali w celu uzyskania nowych kopolimerów i kompozytów polimerowych. Zespół projektu Nanohybrid z powodzeniem stworzył nowe nanocząsteczki i dokonał syntezy nowych systemów katalizatorów metali. W rezultacie uzyskano nowe architektury polimerów o ulepszonych wiązaniach chemicznych i fizycznych między matrycą a wypełniaczem, a także lepszą dyspersję nanowypełniacza. Ponadto, otrzymane nanokompozyty charakteryzują się ulepszonymi właściwościami mechanicznymi oraz lepszym przewodnictwem elektrycznym. Nanokompozyty te mogą znaleźć zastosowanie między innymi w częściach samochodowych, technologiach komunikacyjnych, systemach mikroelektromechanicznych i włóknach tekstylnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania