Skip to main content

FUTURAGE: A Roadmap for Ageing Research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kompleksowe podejście do badań procesów starzenia

Finansowany przez UE projekt miał na celu opracowanie dla Europy planu badań dotyczących starzenia i zdrowia na kolejnych 10 do 15 lat. Łącząc w sobie wszystkie główne działania koordynacyjne, inicjatywa ta zmobilizowała wiodących naukowców w tej dziedzinie (i wspierała tworzenie projektów partnerskich między nimi) oraz docelowych interesariuszy.

Zdrowie

Projekt FUTURAGE (FUTURAGE: A roadmap for ageing research) koncentrował prace na czterech głównych płaszczyznach: biogerontologii, zasobach społecznych i gospodarczych, środowisku starzenia się oraz zdrowym starzeniu się. Piątą płaszczyzną było zaangażowanie użytkowników końcowych i została ona zdefiniowana jako kluczowa dla przebiegu planu. Prace w ramach projektu rozpoczęły się szeregiem konsultacji na poziomie krajowym, które wsparły następujące po nich warsztaty poświęcone zaangażowaniu świata nauki i użytkowników. Drugą turę warsztatów zorganizowano na zakończenie projektu, aby ocenić i udoskonalić prace z poprzedniej edycji. Fundatorzy badań, twórcy polityki i organizacje pozarządowe uczestniczyły w spotkaniach grupy, by przedstawić swój punkt widzenia o opracowywanym planie badań. Rada Naukowców czuwała nad naukowym aspektem opracowania i treści planu badań. Specjalnie zaprojektowany proces pomógł uwzględnić uwagi zarówno naukowców, jak i interesariuszy, w tym polityków, praktyków, biznesmenów, osób starszych i znaczących organizacji pozarządowych. Konsultacje przeprowadzone między poszczególnymi etapami zaangażowały 1000 osób i organizacji reprezentujących tysiące osób. Takie całościowe podejście umożliwiło osiągnięcie dojrzałego konsensusu w kwestii głównych priorytetów na przyszłość. W 2011 r. zorganizowano konferencję w Parlamencie Europejskim w celu zaprezentowania i zapoczątkowania finalnego produktu projektu FUTURAGE: planu działań na rzecz europejskich badań nad starzeniem. Jest to efekt najszerzej zakrojonych konsultacji jakie kiedykolwiek podjęto w tej dziedzinie, który ma pomóc Europie zmierzyć się z demograficznymi wyzwaniami, jakie ją czekają na przestrzeni najbliższych 10 i więcej lat. Agenda badawcza projektu FUTURAGE wymaga nowego i bardziej multi-dyscyplinarnego podejścia do badań dotyczących starzenia. Powinny się one skupiać na trajektorii życia, angażując użytkowników i kładąc nacisk na wymianę wiedzy. Proponuje także nową wizję, propagującą korzystne możliwości osób starszych oraz ich włączenie i pełne zaangażowanie obywatelskie, zamiast wykluczenia społecznego. Opracowany plan badań stawia przed stronami zaangażowanymi w badania dotyczące starzenia wyzwanie w postaci nawiązania współpracy na rzecz osiągnięcia maksymalnego wpływu na dobrobyt wszystkich starzejących się Europejczyków. Stanowi on potężny europejski instrument na rzecz skoordynowania badań dotyczących starzenia. Jest nadzieją na ukształtowanie działań badawczych na rzecz lepszego poznania procesów starzenia, wydłużenia średniej długości życia i podniesienia jakość życia obywateli.

Słowa kluczowe

Procesy starzenia, badania procesów starzenia, biogerontologia, zdrowe starzenie, jakość życia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania